Sponsored Links

Thursday, April 30, 2015

Xwm txheej tshwm sim tsis zoo rau lub 4 hli ntuj xyoo 2015

Muaj ntau yam tshwm sim tsis zoo rau tib neeg ntiaj teb rau lub 4 hli ntuj xyoo 2015 no.

Ntawm peb Hmoob:  Zeb Yaj ntau thiab hawv yuav tua As Leev Lis nyob rau teb chaws nplog.  Teeb meem ntawm Zohn K. Yaj nws tau tsav tsheb nrau nws poj niam tom qab nkawd rov los txog tsev ua rau tub ceev xwm muab Zohn kawm thiab nws poj niam raug kho nyob rau ntawm tsev kho mob.

Rau lwm haiv neeg:  Av qeeg nyob rau teb chaw Nepal ua rau tib neeg tuag ntau tshaj li ntawm 6,000 tawm leej.  Cov neeg dub tsis txaus siab rau tub ceev xwm nyob rau nroog Baltimore, lawv tau tawm tsam tsoo vaj tsoo tsev ua rau ntau yam puas tsuaj.

Nram qab no yog cov duab yees mus kev thiab xov xwm pov thawj txog kev tshwm sim tsis zoo rau tib neeg nyob hauv lub ntiaj teb no rau lub 4 hli ntuj xyooZeb Yaj ntau thiab hawv yuav tuaj As Leev Lis.
 
Zohn K. Yaj tsav tsheb ntsoo nws poj naim, nws raug kawm nyob tsev laj cuj

Cov neeg dub nyob meskas tsis txaus siab rau tub ceev xwm nyob rau Baltimore teb chaws meskas
 
As qeeg nyob rau teb chaws Nepal uas rau tib neeg tuag coob tshaj li ntawm 6000 tawm leej.
 
Yog ib xyoo uas tsis zoo kiag rau tib neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no rau xyoo 2015.
 
Tshe yog li cov laus ib txwm hais "Tshe lub ntiaj teb no yuav ua npog tiag tiag los cas..."
 
Lus quag hu rau ib tsoom phooj ywg sawv daws tias txawm nej ho yuav mus qhov twg los yuav tau xyuam xim thiab ua zoo saib.  Vim tsis paub tias dab tsis yuav tshwm sim rau ib pliag, hmo no, hnub no, los yog tag kis.
 
 
 
 

Monday, April 27, 2015

Duab yees los ntawm zaj yeeb yaj NAG CAWM SEEJ

Lub 4 hli ntuj hnub tim 25 xyoo 2015, pab tub ntxhais kawm ntawv theem siab nyob rau ntawm lub tsev kawm thiab qhia ntawv UNIVERSITY OF WISCONSIN LA CROSSE tau ua ib zaj yeeb yaj muaj lub npe tias NAG CAWM SEEJ.  Yog ib zaj yeej yaj qhia txog kom peb Hmoob sib hlub thiab kom poj niam thiab txiv neej muaj vaj huam sib luag los sib pab peb haiv neeg Hmoob mus rau yav pem suab.

Nram qab no yog cov duab yees los ntawm zaj yeeb yaj no:

Nrog 3 tug los sau txog zaj yeej yaj NAG CAWM SEEJ sib tham
Interviewed the writers of NAG CAWM SEEJ

Nrog 3 tug los sau txog zaj yeej yaj NAG CAWM SEEJ sib tham
Interviewed the writers of NAG CAWM SEEJ

Nrog tus thawj tswj ntawm koom haum H.O.P.E. sib tham
Interviewed the president of H.O.P.E.


NAG CAWM SEEJ scene
NAG CAWM SEEJ scene
NAG CAWM SEEJ scene


NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene


NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene
Tig los saib tau qhov yeeb yaj no yuav tso tawm nyob rau ntawm  SUAB HMONG NEWS YOUTUBE CHANNEL

Friday, April 24, 2015

My new Sony PXW-X70 Professional XDCAM Compact Camcorder just arrived

My new gear Sony PXW-X70 Professional XDCAM Compact Camcorder just arrived.  I call it "My baby professional camcorder". I will be using it to cover news, event, and shooting documentary about 99% of the time.

This one is a compact camcorder and it has the features I was looking for.  The key features are:

Sensor:  1" Exmor R CMOS 20MP sensor and 14.2MP effective pixels
Video:  XAVC Long-GOP codec with 4:2:2 and 10-bit color.

4K is coming on June 2015.

The color 4:2:2 and 10 bit make a huge different at post production.

Recording Format  XAVC Long
XAVC-L 50: VBR, maximum 50Mbps, MPEG-4 H.264/AVC - LPCM 24-bit, 48kHz, 2 channels
XAVC-L 35: VBR, maximum 35Mbps, MPEG-4 H.264/AVC - LPCM 24-bit, 48kHz, 2 channels
XAVC-L 25: VBR, maximum 25Mbps, MPEG-4 H.264/AVC - LPCM 24-bit, 48kHz, 2 channels
AVCHD
VBR: maximum 28Mbps,m MPEG-4 H.264/AVC
LPCM: 24-bit, 48kHz, 2 channels
DVCAM
CBR: 25Mb/s
LPCM: 16-bit, 48kHz, 2 channels
Recording Frame Rate  XAVC-L 50
1920 x 1080i 59.94, 50
1920 x 1080p 29.97, 23.98, 25p
1280 x 720p 59.94, 50
XAVC-L 35
1920 x 1080p 29.97, 23.98, 25p
XAVC-L 25
1920 x 1080i 59.94, 50
AVCHD
1920 x 1080i 59.94, 50
1920 x 1080p 59.94, 50, 29.97, 23.98, 25p
1280 x 720p 59.94, 50
DV
720x480/59.94i
720x576/50i

Here are some samples of the Videos:
 
 
 

Lus teb rau cov phooj ywg uas tau sau ntawv mus rau Suab Hmoob

Txog rau ntawm Zeb Yaj thiab As-leev Lis nkawd cov teeb meem, peb tau txais ntau tsab emails sau mus rau peb nug txog thiab xav paub txog ntau yam.   Yog yuav teb nej ib daim zuj zus ces yuav ntau heev tab sis cia kuv muab coj los teb ua ib qhov rau ntawm rau sawv daws nyeem.

Ua ntej tshaj plaws, yog nej leej twg sau email mus rau peb es nej tsis kam qhia nej lub npe tiag thiab nej tsis muab nej tus xov tooj tiag ces peb tsis saib nej cov emails.  Nej cov emails yuav cia li raug hro tawm pov tseg tas.  Qhov nov yog ib qhov tseem ceeb heev.  Yog nej leej twg xav tias yuav sau ntawv mus rau peb tab sis ho ntshai tsam peb ho paub tias nej yog leej twg no ces txhob sau zoo dua vim sau los yuav tsis txog peb.  Peb tseeg tias yog nej leej twg mob siab txog Hmoob thiab yuav kho Hmoob tiag, nej yuav tsis zais nej tus kheej.  Cov tib neeg zais lawv tus kheej, feem ntau, yog cuav thiab xav tshwm sim teeb meem rau sawv daws xwb.

Qhov tseeb tiag thiab muaj pov thawj ntawm qhov teeb meem Zeb Yaj thiab As-Leev Lis yog qhov koj thiab kuv peb txhua leej txhua tus pom nyob rau hauv qhov video uas yog muaj ib tug neeg tau mus yees tso tawm rau sawv daws pom xwb.  Tus neeg yees qhov duab mus kev no, peb tsis paub thiab tsis muaj pov thawj tias yog leej twg.  Txhua yam tib neeg nyob rau sab tim meskas thiab tim nplog tau sib tawm tsam sib ceg nyob rau hauv duab yees mus kev thiab sib sau ntawv sib pa thab mus mus los los, cov nov yog nyias hais nyias thiab nyias rov ua rau nyias xwb.

Nyob rau txhua txhua lub teb chaws, muaj txoj cai tswj txog cov neeg ncig ntiaj teb (traveler).  Yog leej twg ua txhaum txoj cai ntawm lub teb chaws nws mus ncig ces lub teb chaws ntawv yeej muaj feem rau lub txim raws nws raws txoj cai ntiaj teb (International Law).  Ho yog cov laj mej pej xeem nyob rau lub teb chaws ntawv yog cov tau ua txhaum rau cov neeg mus ncig ces lwm lub teb chaws yeej muaj cai los muab lub txim rau cov laj mej pej xeem nyob rau ntawm lub teb chaws ntawv tib yam.  Kis no kom peb Hmoob sawv daws txhob ua siab me.  Kuv ntseeg tias tsoom hwv nplog thiab meskas yeej taug qab thiab yuav muaj kev sib tham muab qhov xaus los rau qhov teeb meem no lawm.

Kev sib cav sib ceg ntawm cov phooj ywg nyob rau sab teb chaws nplog, teb chaws thaib, thiab teb chaws meskas txog qhov teeb meem no yog ib qhov uas yuav pab tsis tau sawv daws tab sis yuav ua rau sawv daws sib rug deb zuj zus.  Thaum kawg yuav ua rau sawv daws sib ntxub xwb.  Xav kom sawv daws muab xav rau qhov dav, qhov loj, uas zoo li lub kaum roos rau txhua yam, peb Hmoob txoj kev sib hlub sib pab thiab sib txhawb thiaj li yuav muaj loj hlob tuaj.  Tsis li ces, Hmoob kev sib hlub, sib pab, thiab sib txhawb yuav ploj zuj zus mus.

Kuv xav thiab cia siab tias nej txhua leej txhua tus nyeem kuv cov lus no lawm nej yuav kag siab zoo txog qhov tseem ceeb ntawm tias peb yog ib haiv neeg Hmoob.

Yog nej leej twg muaj lus dab tsis, sau ntawv tau tso tseg rau hauv qab no los yog sau email mus rau kuv tau rau ntawm info@shrdo.com.

Ua tsaug,

Rick Vamlwm Vaj

Wednesday, April 22, 2015

Lawv hais tias tus tsiaj no yog PHIM KOOS KOI...

 
Raws li ib qhov xov xwm Thaib hais mas tus tsiaj no yog PHIM KOOS KOI.  Nej sawv daws cov nyiam mus tuam tsiaj hav zoov xwm li nyob rau sab teb chaws nplog, teb chaws thaib, thiab teb chaws nyab laj ne nej saib tus tsiaj no puas yog PHIM KOOS KOI li xov xwm Thaib tau teev tseg?
 
Tus tsiaj no yog pom nyob tom hav zoov no tshe yuav txaus ntshai heev thiab vim nws muaj ntsis zoo li cov dab uas lawv ua tso tawm hauv movie.
 
Yog nej leej twg paub ho qhia kom peb sawv daws thiaj li paub.
 
 
 


Monday, April 20, 2015

Yeeb Yam "Nag Cawm Seej" los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv

Xyoo 2014, peb Suab Hmoob tau mus koom pab tub ntxhais kawm ntawv nyob rau ntawm lub tsev qhia thiab kawm ntawv hu tias University of Wisconsin-La Crosse, nyob rau lub nroog La Crosse xeev Wisconsin. lawv tau los ua ib zaj yeeb yaj txog Hmoob.  Pom tau tias muaj cov niam txiv kwv tij neej tsa thiab cov phooj ywg tuaj koom saib coob kawg.

Nyob rau xyoo 2015 no cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau ntawm lub tsev qhia thiab kawm ntawv yuav no yuav rov muaj ib zaj yeeb yam los ua rau sawv daws saib.  Zaj yeeb yam no muaj lub npe tias "Nag Cawm Seej" yuav muaj nyob rau lub 4 hli ntuj hnub tim 25 xyoo 2015 uas yog kag mus saib dawb xwb tsis them tus nqi dab tsis.

2 qhov duab yees mus kev hauv qab no yog Suab Hmoob Xov Xwm mus muab nyob rau xyoo 2014:

Xov xwm txog kev ua yeeb yam nyob rau xyoo 2014.

Qhov yeeb yam ua nyob rau xyoo 2014

Kev ua yeeb yam zoo li no nyob rau ntawm phaum hluas Hmoob nyob rau teb chaws meskas yog ib qhov zoo rau lawv ua qauv zoo rau sawv daws taug thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog rov los hais lus Hmoob kom tau.

Lawv cov laj txheej muaj raws li nram no rau yav tsaus ntuj.
6:30-7:00 Qhib laj txheej yeeb yaj
7:00-7:15 Hais lus txais tos sawv daws
7:15-8:00 Pib ua yeeb yam qhov ib
8:00-8:10 So
8:10-9:00 Pib ua yeeb yam qhov ob
9:00-9:15 Kawg
9:15-9:45 Ntsib cov tub ntxhais ua yeeb yam thiab noj khoom txom ncauj

Friday, April 17, 2015

Nquag hu sawv daws txog ntawm Zeb Yaj ntau thiab yuav tua Alain Lis


RICHARD WANGLUE VANG
RICHARD VAMLWM VAJ
Cov phooj ywg sawv daws, kuv yeej paub tias tej teeb meem zoo li no yeej ua rau sawv daws mob siab thiab khib siab heev thaum pom qhov duab yees mus kev no. 

Qhov tseeb tiag peb sawv daws tsis paub txog ces cia rau txoj cai mam li taug qab thiab muab lub txim rau tus ua txhaum xwb.  Qhov koj thiab kuv peb sawv daws paub meej thiab tseeb yog qhov Zeb Yaj ntaus thiab muab rab riam yuav tua Alain Lis thiab Zeb Yaj cov lus tias nws yuav tua tus Hmoob-Meskas thiab nws hais txog xyoo 75 uas nws twb ncaws Hmoob-Meskas tawm hauv teb chaws nplog lawm.  Txhua yam koj thiab kuv pom thiab hnov yog muaj pov thawj nyob rau hauv daim duab yees mus kev (video).

Kuv xav muab lub sij hawm no los nquag hu rau peb Hmoob sawv daws tshwj xeeb yog nyob rau teb chaws nplog thiab teb chaws meskas.  Kuv xav kom peb sawv daws los sib tham txog kev xav ntawm peb tus kheej txog rau ntawm qhov pov thawj peb sawv daws pom xwb.  Sawv daws txhob mus lob ub lob no coj los ua kev ntswv siab rau sawv daws.  Yog peb los sib cav sib ceg yam tsis muaj pov thawj ces thaum kawg peb tsis tau dab tsis tab sis peb ua rau luag lwm haiv neeg luag peb xwb.

Social Media xws li nyob hauv FaceBook thiab YouTube, txhua leej txhua tus kag tuaj ces nyias yuav hais raws li nyias xav thiab paub.  Thaum zoo li no muaj ntau hom neeg, cov paub tab, paub tsis paub tab, cov muaj kev kawm, cov tsis muaj kev kawm, etc...   Leej twg yuav hais li cas los tau tag hro ces yuav muaj kev pab thab thiab tsis sib tau taub ces yuav pib muaj kev sib tu siab vim peb Hmoob feem coob tseem tsis tau paub txog kev sib cav tswv yim.

Kuv thov quag hu rau cov tub ntxhais ua yeeb yaj kiab, hu yas suab, thiab ua laj luam kom nej txhob los cuam tshua hais lus txuam nrog rau tej teeb meem zoo li no.  Yog nej los nrog sawv daws ua txij tog txij peg ces TEJ ZAUM yuav ua rau Hmoob tsis tau taub nej ces yuav ua rau Hmoob tsis txhawb nej cov laj luam lawm.

Kuv tus kheej xav thiab cia siab tias peb sawv daws yuav muab qhov xwm txheej no coj los ua ib qhov kev kawm rau ntawm peb TUS KHEEJ txhua tus. 

Thursday, April 16, 2015

Lus teb rau cov phooj ywg txog ntawm teeb meem Zeb Yaj thiab Alain Lis


Kuv tau txais ntau tsab emails tuaj ntawm cov phooj ywg nyob rau teb chaws Meskas, Nplog, thiab Thaib teb tuaj nug txog ntawm qhov xwm txheej uas Zeb Yaj, Hmoob-Nplog, ntau thiab yuav tua Alain Lis uas yog ib tug Hmoob Meskas mus ncig nyob rau teb chaws nplog.

LUS NUG:  Koj xav li cas xwb txog ntawm qhov teeb meem Zeb Yaj ntau thiab yuav tua Alain Lis?

LUS TEB:  Yog ib qhov txaus tu siab tab sis yog ib qhov peb Hmoob yuav tau hla mus kom dhau tib yam peb thiaj li mus txog kev vam meej.  Qhov tseeb tiag txog ntawm qhov teeb meem no peb tsis paub zoo tab sis qhov peb paub thiab peb pom yog Zeb Yaj tau ntau thiab tau hais tias nws yuav tua tus Hmoob-Meskas zaum no.   Kev xav ntawm kuv tus kheej raws li qhov kuv thiab nej txhua tus tau pom muaj pov thawj yog Zeb Yaj tau muab ua dhau qhov ua lawm:

1.  Zeb Yaj tau hais thiab khav tias nws yuav tua Hmoob-Meskas.  Qhov nov yog ib sob lus hais tau cais thiab rov rub Hmoob txoj kev sib hlub mus deb dua qub.  Thaum Hmoob-Meskas hnov Zeb sob lus no, feem coob yuav xav tias Zeb tsis yog muaj teeb meem rau Alain Lis xwb tab sis Zeb yeej txhob txwm ua tag hro rau Hmoob-Meskas.  Ntau tus phooj ywg tau hais tias qhov teeb meem no yog Zeb thiab Alain nkawd xwb kom txhob muab cuam tshua rau Hmoob tab sis qhov tau mob ntau tus thiab coob tus Hmoob-Meskas siab yog sob lus Zeb tau hais tawm. 

2.  Zeb Yaj tau ntau Alain Lis muaj pov thawj nyob rau daim duab yees mus kev (Video) rau ntiaj teb tau pom.  Qhov nov yog ib qhov qhia tau tias Zeb Yaj yog tus yuav tsum txhaum rau lub txim ntau tib neeg.  Txoj cai muaj nyob rau ntawv rau sawv daws taug tab sis Zeb Yaj siv nws txoj cai ntau tib neeg los ntau Alain Lis thiab tseem yees duab mus kev tso tawm rau ntiaj teb tau pom thiab.

Yog Zeb Yaj txhob ntau thiab txhob hais cov lus yuav tua Hmoob-Meskas li koj thiab kuv peb hnov thiab pom hauv daim Video, Zeb Yaj yeej muaj cai los sib hais qhov plaub tug no txog thaum kawg ntawm qhov yeej thiab swb.

LUS NUG:  Cas sawv daws pheej tias Hmoob-Nplog thiab Hmoob-Meskas, qhov nov yog Zeb thiab Alain nkawd teeb meem xwb?

LUS TEB:  Sob lus tias Hmoob-Nplog thiab Hmoob-Meskas no los yeej yog.  Li tej laus ib txwm hais, ib tug ua phem ces puas tag sawv daws ces yog li no.  Muab piv xam li no.  Nyob teb chaws nplog, muaj ib tug Hmoob lub npe hu ua Maib, nws mus tua ib tug Nplog tuag thaum Nplog taug tau qab thiab paub nws lawm, Nplog yuav hais tias Hmoob tua peb neeg Nplog.  Yog li ceev faj os peb Hmoob sawv daws. 

Qhov tseeb tiag ces yog li no, Hmoob nyob Meskas, Hmoob yeej yog ib haiv neeg Hmoob tab sis Hmoob yog pej xeem neeg Meskas vim Hmoob nyob teb chaws meskas.  Ib tug Hmoob nyob meskas tau ua txhaum los yog tau raug tua, teb chaws meskas yog tus tswv muaj feem yuav hais plaub hais tug.  Tib yam li Hmoob-Nplog.  Hmoob nyob teb chaws nplog ces Hmoob yeej yog Hmoob tab sis Hmoob yog pej xeem nplog.  Thaum zoo li no lawm ces sawv daws thiaj pheej hais tias Hmoob-Meskas, Hmoob-Nplog, Hmoob-Fabkis, Hmoob-Thaib, Hmoob-Suav thiab ntau ntau mus...


LUS NUG:  Neeb Vwj qhov lus hais mas tau hais siab Hmoob-Thaib lawm, nws yuav tsum los thov txim.

LUS TEB:  Kis no kuv xav kom nej sawv daws sau ntawv mus rau nws kiag vim Neeb Vwj tsis yog ib tug coj muaj koob muaj npe es nws hais yuav muaj kev puas sij rau sawv daws.  Kuv ntseeg tau tias qhov nws hais ntawv yog nws li kev xav ntawm nws tus kheej ib yam li nej sawv daws xwb.  Feem ntau yog koj yog tib tug coj los yog sawv cev ntawm ib pab ib pawg thiab muaj koob muaj npe nto moo lug es koj lam tau lam hais lus tshaj tawm tsis zoo rau lwm tus zoo li no ces qhov nov nws yog nws ib feem theem uas sawv daws yuav tau taug qab thiab.

LUS NUG:  Xav kom nej Suab Hmoob taug qab txog qhov xov xwm no es qhia rau peb paub kom meej.

LUS TEB:  Qhov teeb meem no ces kuv thiab koj thiab nej sawv daws, peb twb pom nyob rau hauv qhov duab yees mus kev (video) tias yog li cas tiag.  Qhov nov thiaj yog qhov tseeb tshaj plaws lawm.  Peb npaj tias thaum Alain Lis rov los txog rau teb chaws meskas, peb yuav nug seb nws puas kam rau peb mus nrog nws sib tham txog rau qhov teeb meem no no ces peb mam li tshaj tawm rau sawv daws paub.  Txog rau Zeb Yaj, vim nws nyob rau sab teb chaws Nplog ces kev peb yuav mus nug txog nws sab, tej zaum, yuav tsawg zog lawm tab sis peb mam li sim seb puas muaj txoj hau kev nrog Zeb Yaj tham txog kis no thiab.

LUS NUG:  Cas cov neeg hauv Facebook es hais cuag li lawv tseem paub zoo tshaj nom tswv lawm thiab?

LUS TEB:  Nco ntsoov tias thaum muaj ib qhov teeb meem zoo li no ces tus yuav xav li cas los muaj thiab tus yuav sau li cas los muaj.  Nyias sau raws li nyias qhov kev nyias pom thiab paub.  NCO NTSOOV:  tsis hais peb Hmoob los yog lwm haiv neeg, pom kiag ces yog qhov lawv teb kiag ntau dua qhov maj mam taug qab seb yog li cas tiag mam li teb.  Thaum peb paub li no lawm, tus neeg peb yuav chim thiab tu siab rau yog tus neeg paub tab, muaj koob muaj npe, thiab yeej muaj peev xwm ua tau ntau yam, yog tus neeg no hais peb li mloog thiab txaus chim thiab txaus zoo siab rau. 

Zaum no tsuas los teb cov phooj ywg li no xwb.  Yog nej leej twg muaj lus nug thiab xav nrog peb tham, sau ntawv tau rau info@shrdo.com.

*** COV LUS TEB SAUM NO YOG TEB RAWS LI KUV XAV XWB ***

Ua tsaug ntau ntau rau cov phooj ywg sawv daws. 

Wednesday, April 15, 2015

Hmoob Nplog ntau thiab yuav tua Hmoob Meskas

video
Kuv tau txais ntau tsab emails tuaj ntawm cov phooj ywg nyob teb chaws nplog thiab teb chaws thaib txog ntawm qhov duab mus kev uas pom tus txiv neej Hmoob Nplog tuav rab riam ntau tus Hmoob Meskas.  Qhov duab mus ke no tsis qhia txog hais tias tim li cas thiab vim li cas.  Raws li cov phooj ywg sawv daws tau sau tseg mas yog zoo li tus Hmoob Nplog tus (uas yog tuav rawv rab riam yuav tuam) poj niam tau mus deev tus Hmoob Meskas ces zoo li tus Hmoob Nplog txhom tau ces tus Hmoob Nplog ntau thiab yuav muab riam tua tus Hmoob Meskas.

Qhov tseeb peb sawv daws tseem tsis tau paub tias yog vim li cas thiab tim li cas tiag.

Tus txiv neej Hmoob Nplog ntawv yog ib tug tub hu nkauj muaj lub npe hu ua Zeb Yaj. https://www.youtube.com/watch?v=T0wyTOyZ-4Y#t=42

Raws li cov phooj ywg tau sau ntawv tso tseg hauv FaceBook ces tub ceev xwm Nplog tau txhom tus Hmoob Nplog Zeb Yaj uas yuav tua tus Hmoob Meskas no coj mus kawm tsev laj cuj lawm vim nws tau ua txhaum kev cai uas yog yuav tua tib neeg.  Rawv li coob tus phooj hwg tau hais tias Zeb Yaj thiab nws tus hluas nkauj nkawd tau ntxias nyiaj ntau zaug los ntawm cov Txiv Neej Hmoob Meskas thiab Hmoob Auv xawm tas lias. 

Cov lus sau los saum toj no yog sau raws li cov phooj ywg sawv daws tau sau tseg nyob hauv facebook xwb. 

KEV XAV NTAWM KUV TUS KHEEJ:
Tsis tsim nyog tus Hmoob Nplog no yuav muab rab riam los hom thiab ntau tus Hmoob Meskas li sawv daws tau pom nyob rau ntawm daim duab mus kev no.  Txoj cai muaj nyob rau ntawv rau sawv daws taug.  Yog tus Hmoob Meskas ntawv tau ua txhaum tiag lawm, txoj cai yeej muaj muab lub txim rau nws. 

Peb haiv neeg Hmoob tshwj xeeb nyob rau teb chaws nplog feem coob tseem tsis tau paub txog txoj cai hwm tib neeg ncig ntiaj teb.  NCO NTSOOV TIAS Hmoob Meskas yog neeg Meskas lawm.  Yog Zeb Yaj tua thiab ntau Hmoob Meskas es tseem muab tso tawm rau ntiaj teb pom tas li no ces Zeb Yaj lub txim yuav haj yam loj.  NCO NTSOOV TIAS Hmoob Nplog yog haiv neeg Nplog, Hmoob Meskas yog haiv neeg Meskas.  Peb yog Hmoob tab sis peb zwm rau lub teb chaws peb nyob, peb nyias muaj nyias tswv lawm.

Sawv daws yuav tau xyaum ua neeg zoo thiab paub txoj cai ntawm lub teb chaws peb nyob es peb Hmoob thiaj li tsis raug kev tsim txom.

Yog muaj dab tsis tshiab li cas kuv mam li sau ntxiv rau ntawm no rau sawv daws tau twm ntxiv rau yam tom ntej.


Wednesday, April 8, 2015

Lus nug txog tias puas yuav muaj Hmoob Teb Chaws (Hmong Country)?

Muaj coob tus cov phooj ywg feem coob yog nyob rau hauv teb chaws nplog thiab teb chaws nyab laj tau sau emails tuaj xav paub txog tias "Pheej hnov ib pab neeg tshaj thiab hais tias yuav muaj teb chaws Hmoob no es puas yuav muaj tiag?"

Kuv xav muab lub sij hawm no los teb rau cov phooj ywg sawv daws hais tias lub sij hawm no xav kom nej txhua leej txhua tus rau rau siab ua yam nej tseem tab tom ua xwb.  Cov tseem tab tom kawm ntawv los rau rau siab rau nej tej kev kawm, cov tseem tab tom ua liaj ua teb los kav tsij rau rau siab ua los pab nej tsev neeg es nej thiaj pab tau nej tus kheej thiab nej tsev neeg.  Kev yuav los tsim muaj ib lub teb chaws tsis yooj yim.  Soj qab saib peb Suab Hmoob Xov Xwm Suab Hmong TV thiab  Suab Hmoob Xov Xwm ua ntu zus mus rau yav tom ntej, yog muaj xov xwm tshwm sim li cas peb mam li tshaj tawm rau sawv daws paub xwb.

Yog nej leej twg muaj lus nug thiab xav paub tshaj no ntxiv, sau ntawv xa rau peb tau rau ntawm info@shrdo.com.

Fake News Websites are on the rising

I received many emails from Suab Hmong's fans asked about news on Hmong from this particular website http://www.zaubqaub.com/ after doing some extensive researched, I found that news articles posted on this website are fake news.

I am recommending everyone to read news articles from major news websites only such as ABC News, CNN, Yahoo News, Google News, etc...  Hmong legit News:  Suab Hmong News, Hmong Times, Hmong Today.

If you find news articles on a not familiar news website and you wanted us to check into, write to us at info@shrdo.com.


Kuv tau txais ntau tsab emails nug txog xov xwm tso tawm txog Hmoob nyob rau ntawm chav nruab tug http://www.zaubqaub.com/. Tom qab kuv tau soj ntsuam cov xov xwm tso tawm nyob rau ntawm chav nruab tug no, kuv pom tau tias cov xov xwm no tsis yog xov xwm tiag.

Sawv daws yuav tau ceev faj txog kev twm xov xwm nyob rau nruab tug (online).  Cov xov xwm tiag thiab muaj tseeb yog nyob rau cov chaws muab thiab tshaj tawm xov xwm loj xws li ABC News, CNN, Yahoo News, Google News, los yog lwm lub chaws tso tawm xov xwm ua yeej muaj npe nrov los... Hmoob cov chaws sau xov xwm tawm muaj tseeb yog Suab Hmoob, Hmong Times, thiab Hmong Today.

Yog koj pom xov xwm sau txog Hmoob tawm rau chav nruab tug uas koj tsis tau pom los li es xav kom peb soj ntsuam taug qab, koj sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.

Monday, April 6, 2015

TIG SAIB HMOOB LUB NEEJ 40 XYOO TAS LOS NYOB RAU MESKAS:


40 xyoo uas Hmoob tau khiav tawm hauv teb chaws nplog ua neeg thoj nam tuaj mus pib lub neej tshiab nyob rau ntau lub teb chaws. Hmoob lub neej hloov mus ntau rau tej yam zoo thiab tej yam tsis zoo. Muaj tig saib keeb kwm ntawm peb haiv Hmoob tau tuaj nyob rau teb chaws meskas uas peb Hmoob ib phaum neeg (generation) ua tau tso tseg thiab txhawb tau rau peb haiv Hmoob RAU FEEM LOJ THIAB ROOS TAU PEB HAIV HMOOB SAWV DAWS uas yog li qhov kuv pom xwb muaj raws li no:

NAIS PHOOS VAJ POV PHAUM:
Lawv (peb cov ua niam ua txiv) pug thiab coj peb tuaj pib lub neeg tshiab nyob rau teb chaws meskas thiab lwm lub teb chaws. Sawv daws sib pab tsoo kom Hmoob muaj koob muaj npe thiab tau tuaj pib lub neej nyob meskas thiab lwm lub teb chaws. Pom tau tias lawv phaum no muaj kev sib hlub thiab sib pab heev. Muaj ib qhov dab tsis, tsev yeej tsis txaus ntim sawv daws li.

COV TUAJ LOJ HLOB NYOB RAU TEB CHAWS MESKAS:
Lawv tsim tau Hmoob Xov Xwm (Hmong Media included TV and Radio both LIVE and online) los thuav qhia txog Hmoob nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no hais txog kev tshwm sim rau peb haiv Hmoob. Qhov nov ua rau peb Hmoob tsis hais nyob rau qhov twg muaj kev sib paub txog yam zoo thiab tsis zoo ntawm peb haiv Hmoob. Kis no pom tau tias txhawb nqa tau peb haiv neeg Hmoob rau sab kev kawm mus tau deb heev tshwj xeeb yog nyob rau sab teb chaws nplog, teb chaws nyab laj, thiab lwm lub cov teb chaws me.

Sib tw nrog luag lwm haiv neeg ua neeg sawv cev rau laj mej pej xem meskas xws li Senator Mim Muas, Senator Foom Hawj, los rau lwm cov uas yog theem qis zog.

COV TUAJ YUG NYOB RAU TEB CHAWS MESKAS:
Phaum no ne, lawv yuav baj ua tau dab tsis los roos thiab sawv cev rau peb haiv neeg Hmoob?

LUB NEEJ PEM SUAB:
5 xyoo mus rau 10 xyoo tom ntej no ces cov phaum ua niam ua txiv lawv yuav ncaim peb haiv neeg Hmoob mus li ntawm 98 feem puas lawv.

LUS NUG:
KOJ NE XAV LI CAS TXOG LUB NEEJ NTAWM HAIV NEEG HMOOB tshwj xeeb yog lub neej nyob rau meskas rau yav tom ntej tias yuav zoo mus li cas ntxiv?