Sponsored Links

Friday, May 29, 2015

Lao, Hmong and American Veterans thaj chaws cia keeb kwm nyob rau nroog Sheboygen, Wisconsin - 05/25/2015

Lub 5 hli ntuj hnub tim 25 xyoo 2015 yog hnub nco txog cov rub rog tau tas txoj sia ntawm kev ua tsov nrog los yog lus meskas hu tias MEMORIAL DAY.
 
Nyob rau ntawm thaj chaws txiag zeb hu tias Lao, Hmong and American Veterans Memorial, lawv tau muab keeb kwm ntawm Kaus Laus Nias Lis Yeeb uas yog ib tug tau tas sim neej ntawm kev tsav dav hlau tua nrog Tes 28 thiab pab neeg thawj coj hu tias "Premier Leaders" coj los zwm rau ntawm thaj cahws no rau lub 05/25/2015.
 
Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
Cov neeg tau tuaj koom lub koob tsheej kev nco txog cov tub nrog tau tas sim neej rau ntawm Tseem LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Cov ntxhais Hmoob tuaj seev cev ua kev nco txog cov tub nrog tau tas sim neej nyob rau ntawm  LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Cov ntxhais tab tom seev cev.
Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.

Tig los saib tau Suab Hmoob Xov Xwm yuav tso qhov xov xwm no nyob rau ntawm SUAB HMONG NEWS CHANNEL  Yog koj muaj lus dab tsis, sau ntawv tau rau peb rau ntawm tus email: info@shrdo.com.

No comments:

Post a Comment