Sponsored Links

Friday, September 30, 2016

Duab paj yees 09/30/2016

Saib duab paj yees lub 9/30/2016.  Nyob rau teb chaws meskas ces ziag no yog lub caij nplooj ntoos pib yuav zeeg lawm... tej paj nroj ntsuab xiab rau lub caij ntuj sov ces yuav pib tuag zuj zus mus rov txog lwm xyoo 2017 lub 2 hli kawg mam li yuav pib hlav dua...

Sunday, September 25, 2016

Saib duab kev qhib pej thuam ua chaws nco txog Hmoob cov qub tub rog 09/24/2016

Cov duab hauv qab no yog yees nyob rau ntawm lub koob tsheej qhib tus pej thuam ua kev nco txog Hmoob cov qub tub rog nyob rau lub nroog Wausau xeev Wisconsin rau lub 09/24/2016.Hmong Veterans in Marathon County, Wisconsin 09/24/2016.