Sponsored Links

Friday, May 29, 2015

Lao, Hmong and American Veterans thaj chaws cia keeb kwm nyob rau nroog Sheboygen, Wisconsin - 05/25/2015

Lub 5 hli ntuj hnub tim 25 xyoo 2015 yog hnub nco txog cov rub rog tau tas txoj sia ntawm kev ua tsov nrog los yog lus meskas hu tias MEMORIAL DAY.
 
Nyob rau ntawm thaj chaws txiag zeb hu tias Lao, Hmong and American Veterans Memorial, lawv tau muab keeb kwm ntawm Kaus Laus Nias Lis Yeeb uas yog ib tug tau tas sim neej ntawm kev tsav dav hlau tua nrog Tes 28 thiab pab neeg thawj coj hu tias "Premier Leaders" coj los zwm rau ntawm thaj cahws no rau lub 05/25/2015.
 
Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
Cov neeg tau tuaj koom lub koob tsheej kev nco txog cov tub nrog tau tas sim neej rau ntawm Tseem LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Cov ntxhais Hmoob tuaj seev cev ua kev nco txog cov tub nrog tau tas sim neej nyob rau ntawm  LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Cov ntxhais tab tom seev cev.
Tseem tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.

Tig los saib tau Suab Hmoob Xov Xwm yuav tso qhov xov xwm no nyob rau ntawm SUAB HMONG NEWS CHANNEL  Yog koj muaj lus dab tsis, sau ntawv tau rau peb rau ntawm tus email: info@shrdo.com.

Tuesday, May 26, 2015

Duab yees nyob rau ntawm LAO, HMONG and AMERICAN VETERANS MEMORIAL event 05/25/2015

Duab yees nyob rau ntawm LAO, HMONG and AMERICAN VETERANS MEMORIAL lub koob tsheej tshwm sim 05/25/2015 nyob rau lub nroog Sheboygan xeev Wisconsin.
 Tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Tab tom muab xov xwm nyob rau ntawm LAO, HMONG AND AMERICAN VETERANS MEMORIAL.
 Yees duab nrog SUAB HMOOB cov fan tuaj nram nroog Denver xeev California.
 Tab tom  nrog Col. Tubpos Lis sib tham.
  Tab tom  nrog Col. Tubpos Lis sib tham.
 Ntawm no yog LAO, HMONG and AMERICAN VETERAN MEMORIAL thaj chaws keeb kwm nco txog cov tub nrog tau ncaim peb mus lawm.
Tab tom nrog Ciaj Nom Lis sib tham.

Yog koj muaj lus nug txog cov duab no, sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.

Sunday, May 24, 2015

Duab yees los ntawm HNUB IB ntawm lub koob tsheej 2015 Asian Memorial Festival nyob rau xeev Wisconsin

Cov duab hauv qab no yog yees nyob rau ntawm HNUB IB (05/23/2015) ntawm Hmoob lub koob tsheej muaj lub npe hu tias ASIAN MEMORIAL FESTIVAL nyob rau ntawm BROWN COUNTY FAIRGROUND hauv xeev WISCONSIN.  Cov duab no rub los ntawm cov duab mus kev (Video) xwb pom tsis tshua zoo los lam saib nawj.
 Sab laug: RICHARD VAMLEM VAJ thiab sab xis: VICTOR VAJ tab tom sib tham txog cov txheej txhees nyob rau hnub ib ntawm lub koob tsheej.
 Sab laug: RICHARD VAMLEM VAJ thiab sab xis: VICTOR VAJ tab tom sib tham txog cov txheej txhees nyob rau hnub ib ntawm lub koob tsheej.
 Hmoob tuaj koom lub koob tsheej.
 Sab laug: RICHARD VAMLEM VAJ thiab sab xis: VICTOR VAJ tab tom sib tham txog cov txheej txhees nyob rau hnub ib ntawm lub koob tsheej.
 Hmoob tuaj koom lub koob tsheej.
 Hmoob tuaj koom lub koob tsheej.
 Hmoob cov qub tub nrog thiab Hmoob cov ntxhais nkauj ntsuab.
  Hmoob cov qub tub nrog thiab Hmoob cov ntxhais nkauj ntsuab.
 Sab laug: RICHARD VAMLEM VAJ thiab sab xis: VICTOR VAJ tab tom sib tham txog cov txheej txhees nyob rau hnub ib ntawm lub koob tsheej.
 Hmoob cov qub tub nrog.
 Nom Tshuaj Xyooj, tus thawj coj ntawm Hmoob cov qub tub nrog nyob xeev Wisconsin.
 Cov sawv cev ntawm Hmoob thiab meskas tab tom kag los rau ntawm lub sham thiaj.
 Sab laug: RICHARD VAMLEM VAJ thiab sab xis: VICTOR VAJ tab tom sib tham txog cov txheej txhees nyob rau hnub ib ntawm lub koob tsheej.
 Hmoob cov ntxhais nkauj ntsuab thiab tub nraug nab.
 Kev lom zem.
 Kev lom zem.
 Kev lom zem.
 Sib tw ncaws pob.
 Sib tw txeeb pob.
 Chaws noj chaws haus.
 Ntxhais seev cev.
 Ntxhais seev cev.
Kev lom zem.

Yog nej leej twg muaj lus dab tsis, sau ntawv rau tus email no info@shrdo.com.


Wednesday, May 20, 2015

Yog nej leej twg npaj mus saib Hmoob cov qub tub nrog daim txiag lag zeb nyob rau Arlington Cemetery tim Washington DC

Yog nej leej twg ho xav mus saib daim txiag lag zeb tsoom hwv meskas theem siab tau tsim ua kev nco txog Nais Phoos Vaj Pov thiab Hmoob cov qub nrog lub txiaj ntsim lawv tau pab tsoom hwv meskas ua tsov nrog yav tas dhau los nyob rau teb chaws los tsuas, nej mus saib tau li ob daim duab kuv muab cim rau hauv qab no.
 Daim duab saum toj no yog qhia txog tias tsob ntoo thiab daim txiag lag zeb nyob rau ntawm Arlington Cemetery hauv nroog tuam ceeb Washington DC.  Kuv xav tias Hmoob txhua txhua tus yuav tau mus hawm cim thiab nco txog lub txiaj lub ntsim ntawm Hmoob cov qub tub nrog uas lawv tau muab lawv txoj sia los koom nrog tsoom hwv meskas ua tsov nrog yav tas los es hnub no thiaj muaj koj thiab kuv nyob rau lub teb chaws meskas.  Yog nej leej twg npaj mus saib los yog mus ze rau ib cheeb tsam ntawm Washington DC, ziag no nej yuav paub thiab pom tias tsob ntoo thiab daim txiag lag zeb nyob rau qhov twg lawm.  Nej ho mus ncig saib, daim txiag lag zeb thiab tsob ntoo no thiaj li yog peb Hmoob li xwb...
Daim duab saum toj no yog daim pom dav zog daim ua ntej kom nej paub tias zoo li cas xwb.
 Daim duab saum toj no yog Hmoob cov qub tub nrog nyob xeev Minnesota tau mus saib thiab hawm txog daim txiag lag zeb thiab tus ntoo nyob rau Arlington Cemetery hauv nroog Washington DC rau lub 05/15/2015.
 Daim duab saum toj no yog Hmoob cov poj niam hnav tsoom tsho Hmoob nrog Hmoob cov qub tub nrog nyob xeev Minnesota tau mus saib thiab hawm txog daim txiag lag zeb thiab tus ntoo nyob rau Arlington Cemetery hauv nroog Washington DC rau lub 05/15/2015.

Yog koj muaj lus nug txog rau kis no, sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com

Sunday, May 17, 2015

Hmoob cov qub tub nrog mus hwm txog daim txiag lag zeb keeb kwm nyob rau Arlington Cemetary ntawm nroog Washington DC 05/14-15/2015

 Daim txiag zeb ua kev nco txog Hmoob cov qub tub nrog tau pab tsoom hwv meskas yav tas pib xyoo 1961 txog rau 1973.  Daim txiag zeb no nyob rau ntawm thaj chaws Arlington Cemetary hauv nroog tuam ceeb Washington DC.  Yog nej leej twg mus ncig txog ze ntawm ib cheeb tsam ho mus saib nawj.  Yog ib qhov kev cim tseg keeb kwm rau peb haiv neeg Hmoob.
 Tsim Neej Vaj, tus tub txawg ntawm Nais Phoos Vaj Pov, tab tom hais lus nyob rau ntawm daim txiag lag zeb thiab tsob ntoo tau tshwm sim xyoo 1997.
 Ntawm no yog tsob ntoo cog nrog daim txiag lag zeb ua kev nco txog Hmoob lub txiaj ntsim tau pab tsoom hwv meskas.  Tsob ntoo ziag no loj li no lawm.  Nej cov thaum nyuam qhuav mus cog tab sis ho tsis tau mus saib ces nej yuav pom tias nws loj baum li cas lawm.
 Ntawm no yog Neeb Xyooj, tub muab xov xwm rau Suab Hmoob Xov Xwm tseem tab tom yees duab cov qub tub nrog.
 Cov qub tub nrog nrog rau cov tua mus sib txhawb tseem tab tom yuav mus rau tim tsev dawb hauv nroog tuam ceeb Washington DC.
 Hmoob cov qub tub nrog tseem tab tom baj yees duab thiab yuav sawv kev mus rau pem daim txiag lag zeb nyob rau ntawm Arlington Cemetary.
 Jane Hamilton tab tom hais lus rau cov Hmoob cov qub tub nrog.
 Ib tus sawv cev ntawm Hmoob cov qub tub nrog tseem tag tom hais lus.
Tus sawv cev thiab tswj ntawm Arlington Cemetary tab tom hais lus rau Hmoob cov qub tub nrog..
 Ib tus sawv cev ntawm Hmoob cov qub tub nrog tseem tag tom hais lus.
 Ib tus sawv cev ntawm Hmoob cov qub tub nrog tseem tag tom hais lus.
 Paj Mab Thoj, tus tuam thawj coj ntawm Hmong pab qub tub nrog hauv xeev Minnesota, tseem tab tom hais lus.
 Tsoom hwv theem siab tuaj hais lus rau Hmoob cov qub tub nrog.
 Philip Smith tab tom hais lus rau Hmoob cov qub tub nrog.
 Hmoob cov qub tub nrog.  Lawv yog cov muab txoj sia los tiv thaiv peb haiv neeg Hmoob nyob rau lub caij ua tsov nrog yav tas dhau los... Yog nej pom lawv qhov twg, tuav lawv ties thiab hais nyob zoo rau lawv.
Hmoob cov qub tub nrog.  Lawv yog cov muab txoj sia los tiv thaiv peb haiv neeg Hmoob nyob rau lub caij ua tsov nrog yav tas dhau los... Yog nej pom lawv qhov twg, tuav lawv ties thiab hais nyob zoo rau lawv.
Pov Lis Vaj, tub muab xov xwm rau Suab Hmoob, tab tom hais lus nyob rau ntawm St. Paul xeev Minnesota thaum Hmoob cov qub tub nrog yuav sawv kev tuaj mus rau nroog tuam ceeb Washington DC rau lub 05/12/2015.

 Richard Vamlwm Vaj tseem tab tom sib tham nrog rau Pab Mab Thoj uas yog tus thawj coj rau Hmoob pab qub tub nrog nyob rau xeev Minnesota.
 Nkaaj Yig Vaj, tub muab xov xwm rau Suab Hmoob, tseem tab tom yees duab mus rau kev sib tham ntawm Richard thiab Jane.
Neeb Xyooj, tub muab xov xwm rau Suab Hmoob, tseem tab tom yees duab mus kev rau Richard nrog Jane sib tham.

Yog nej leej twg muaj lus dab tsis, sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.