Sponsored Links

Sunday, August 23, 2015

2015 Miss Hmong Wisconsin Teen Pageant Contestants

 
Cov ntxhais hauv qab no yog cov ntxhais yuav mus sib tw kom yeej ua ntxhais nkauj ntsuab nyob rau lub 9 hli ntuj tim 5 txog 6 hauv xyoo 2015 nyob rau ntawm lub koob tsheej 2015 Hmong National Labor Day Festival nyob rau nroog Oshkosh xeev Wisconsin.
 
These are the 2015 Miss Hmong Wisconsin Teen Pageant Contestants.  They will be compete for the 2015 Miss Hmong Wisconsin Teen on September 5-6, 2015 at the 2015 Hmong National Labor Day Festival in Oshkosh, Wisconsin.
 
Stay tune for Suab Hmong News exclusive interviewed 2015 Miss Hmong Wisconsin Teen coming up at SUAB HMONG NEWS CHANEEL on YOUTUBE.

Contact Suab Hmong News at info@shrdo.com.


Tuesday, August 4, 2015

Ncig txog nroog Xas Nawm (Sam Neua) hauv teb chaws Nplog

Nroog Sam Neua nyob deb ntawm nroog Vias Cas mus ib cheeb tsam li ntawm 373 miles rau sab qaum teb hnub tuaj.  Mus tsheb yuav siv li 2 hnub thiaj mus txog vim kev tsis zoo ces mus tau rau yav nruab hnub xwb; siv ib hnub mus ntawm nroog Vias Cas mus rau nroog Phoos Xab Vam ces ho siv ib hnub ntawm nroog Phoos Xab Vas mus rau nroog Xa Niam (Sam Neua).  Yog ya dav hlau siv ib cheeb tsam li 1 teev ces mus txog lawm.
 
Daim no yog yees nyob rau ntawm tus pej thuam hauv nruab nrab nroog Xas Niam (Sam Neua).  Yog koj mus txog ntawm tus pej thuam no lawm ces qhia tau tias koj mus txog rau nroog Xas Niam (Sam Neua) tiag lawm.
 
Daim duab no yees nyob rau ntawm nroog Xas Niam (Sam Neua) lub khw muag khoom noj khoom hau uas yog lub khw loj tshaj plaws nyob rau hauv nroog Xas Niam.

Daim duab no yees nyob rau ntawm tus taw choj ntawm nroog Xas Niam (Sam Neua).
 
 Daim duab no yees nyob ntawm lub roog vag nkag mus rau hauv nroog Sam Neua.

Daim duab no yees nyob ntawm lub roog vag nkag mus rau hauv nroog Sam Neua.
 
 Ntam no yog lub khw muag khoom hnav thiab khoom siv.  Yog lub khw loj tshaj nyob hauv nroog Sam Neua.

 Ntawm no yog tus dej los rau hauv plawv nroog Sam Neua.

 Ntawm no yog nroog Sam Neua nyob mus rau sab hnub poob.

 Ntawm no yog nyob kiag rau hauv plawv nroog Sam Neua.

 Ntawm no yog nyob rau hauv ntawm kev yuav tawm hauv nroog Sam Neua rov mus rau sab qab teb.

 Ntawm no yog ntawm kev tab tom nkag los mus rau hauv plawv nroog Sam Neua.

 Ntawm no yog nruab plawv hauv nroog Sam Neua.

 Ntawm no yog nruab plawv hauv nroog Sam Neua.  Cov tub ntxhais kawm ntawv tab tom los mus noj su.  Thaum no yog tav suv.

  Ntawm no yog nruab plawv hauv nroog Sam Neua.

 Ntawm no yog nruab plawv hauv nroog Sam Neua.
 
Nyob rau sab qaum teb hauv teb chaws nplog no huab cua no ntxiag.  Yog koj baj mus ncig nyob rau sab qaum teb hauv teb chaws nplog koj yuav tau baj nqa tsho loj thiab nqa ris tsho kom tuab nrog koj thiab tsis no.