Sponsored Links

Thursday, June 25, 2015

Paj tawg lub caij ntuj sov nyob rau teb chaws meskas 2015 (001)

Cov duab paj no yog yees nyob rau lub 06 hli ntuj tim 23 xyoo 2015.  Lub koob yees duab yog CANON 7D siv lub Lens ygo SIGMA 50MM EX prime. 
 
Nyem ntawm no mus saib tau video txog cov paj kuv yees no.
 
These photos taken on June 23, 2015.  The camera used to take these photos is CANON 7D, lens use SIGMA 50mm EX prime.  CLICK HERE to watch a video clip on these flowers.
 Xav thiab cia siab tias nej sawv daws yuav pab nyiam cov paj no thiab...

Hope you like these follower photos.

These photos taken by
RICHARD WANGLUE VANG
A Photographer and Videographer
Executive Producer/News Anchor for Suab Hmong News

Email: info@shrdo.com    www.shrdo.com

Tuesday, June 23, 2015

Kev nyiag duab mus kev (video) ntawm lwm tus coj los tso rau ntawm yus sab web page nyob rau hauv Facebook thiab Youtube


Tau li 2 lub hli dhau los no pom tau tias muaj coob tus cov phooj ywg nyob rau hauv Facebook thiab hauv Youtube tau muab Suab Hmoob cov duab yees mus kev xov xwm (Video) coj mus tso rau ntawm lawv sab web page uas yog tsis tau tso cai los ntawm Suab Hmoob rau kis hais tias lawv download (ดาวน์โหลด) Suab Hmoob cov duab yees mus kev ces lawv ho muab uploaded (อัพโหลด) coj mus tso rau ntawm lawv sab web page yam li yog lawv tug.  Yog link cov duab yees mus kev ntawm Suab Hmoob sab mus rau lawv sab xwb no ces tsis muaj teeb meem dab tsis.  Thaum zoo li no lawm ces yog lawv yuam thiab tau ua txhaum txoj cai hu tias “Copyright Infringement” los yog “Nyiag lwm tus li yam tsis tau tso cai”  ces Youtube thiab FaceBook yuav muab qhov duab yees mus kev (video) ntawv rho tawm ntawm nej sab.  Nyob rau hauv Youtube, tom qab thaum Youtube muab hro tawm lawm ces nej yuav pom li daim duab hauv qab no lawm xwb.
 
Muab tshaj tawm rau cov phooj ywg sawv daws hais tias txawm nej nyob rau lub teb chaws twg los xij, kom peb sawv daws xyaum paub txog kev siv raws txoj cai nyob rau chav nruab tug (Internet) es peb thiaj yog ib haiv neeg zoo.  Yog nej leej twg ho xav siv peb cov duab yees mus kev xov xwm (video) thiab kev lom zem (video), nej yuav tsum tau sau ntawv mus nug txog kev tso cai los ntawm peb Suab Hmoob uas yog sau ntawv mus rau tus email copyrights@shrdo.com   Peb mam li ntsuam xyuas seb nej yuav siv mus rau sab twg es peb mam li teb thiab yog tso cai tau peb mam li tso cai rau nej.
Nyob rau hauv Youtube thiab Facebook, lawv yeej muaj lawv cov cai los tswj txog kev sib nyiag zoo li no.

Ntawm no yog txoj cai kev siv lwm tus li duab yees mus kev (video) uas yog tsis tau tso cai los ntawm tus tswv nyob rau hauv Youtube: YOUTUBE COPYRIGHT RULE   Ntawm no yog nyob rau ahuv Facebook: FACEBOOK COPYRIGHT RULE

Xav thiab cia siab tias cov phooj ywg sawv daws yuav kag siab zoo.  Ho pab muab sib tham thiab sib qhia mus rau cov tseem tsis tau paub kom sawv daws paub txog rau kis no kom zoo.  Ua tsaug ntau.

Yog nej leej twg muaj lus nug txog rau kis no, sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.
 

Sunday, June 21, 2015

40 XYOO HMOOB LUB NEEJ NYOB MESKAS: Zaum kawg ntawm kuv kev ncaws pob nrog rau cov phooj ywg


Kev ncaws pob yog ib yam sport los yog kis las uas kuv ib txwm ncaws puag thaum kuv tseem yau uas tseem kawm ntawv pib grade 6 nyob teb chaws meskas tuaj lawm.  Yog ib yam kev sib twm ntawm peb Hmoob uas tseem muaj los txog rau niaj hnub no. 

Zaum kawg kiag uas kuv tau rov qab mus ncaws pob es ho tsis ncaws ntxiv lawm (vim raug mob rau kuv sab ceg laug lawm) yog xyoo 2011 nyob rau ntawm koom hauv WUCMAA lub koob tsheej nyob rau nroog Green Bay xeev Wisconsin uas peb yeej tag hro cov kev tuaj sib tw nyob rau theem hu tias "MASTER MEN'S SOCCER".  Yog ib qhov zoo siab heev nrog rau cov phooj ywg li nej pom ntawm cov duab tso nyob ntawm no. 

Kuv xav thiab cia siab tias tag hro cov phooj ywg nej sawv daws yuav tseem ntsib kev noj qab nyob zoo thiab.

Ntawm no yog kuv thiab Victor wb los nqa lub trophy uas peb sib twm ncaws pob yeej nyob rau zaum no.

Ntawm no yog kuv thiab cov phooj ywg, pab ncaws pob ua ke, los txais qhov paj tshab yeej tau thib ib zaum no.

Ua tsaug ntau rau TUB BIS YAJ uas tau nrog kuv coj pab tub ncaws pob no los tau 3 lub xyoo.  TUB BIS YAJ yog ib tug muaj lub siab dawb paug thiab mob siab (dedication) pab cov phooj ywg txog txhua yam.  Ua tsaug!

Ua tsaug ntau ntau tag hro rau cov phooj ywg sawv daws nrog rau ib txhia uas ho tsis tau nrog peb yees duab vim lawv raug mob lawm rau nej txoj kev sib koom tes ncaws pob ua kev lom zem thiab pab rau peb txhua leej txhua tus txog peb kev noj qab nyob zoo (healthy).

Sunday, June 14, 2015

40 XYOO HMOOB LUB NEEJ NYOB MESKAS: Duab kev ncaws pob nrog cov phooj ywg rau yav laus lawm

40 XYOO HMOOB LUB NEEJ NYOB MESKAS:  Yav thaum kuv yau tseem kawm nyob theem qi grade 6 txog grade 12, kuv ib txwm ncaws pob los.  Tseg tau ntev kawg lawm tsis tau ncaws pob tab sis lub sij hawm ntawm nej pom cov duab hauv qab no yog peb 2 3 leeg tau rov los coj cov phooj ywg rov los ncaws pob dua nyob rau ib ntu hauv xeev Wisconsin tab sis ziag no ho rov tsis ncaws dua lawm thiab.   Zoo siab heev tau los sib paub nrog rau cov phooj ywg coob tus.  XAV THIAB CIA SIAB TIAS NEJ SAWV DAWS YUAV TSEEM NTSIB KEV NOJ QAB NYOB ZOO THIAB...

DAIM DUAB NO yog cov phooj ywg sawv daws ncaws pob nyob rau Manitowoc xeev Wisconsin.  Zaum no peb ncaws yeej tau thib 2.
 
 
DAIM DUAB NO yog cov phooj ywg peb sawv daws ncaws pob nyob rau Oshkosh xeev Wisconsin.  Zaum no peb ncaws yeej tau thib 3..


DAIM DUAB NO yog cov phooj ywg sawv daws ncaws pob nyob rau Manitowoc xeev Wisconsin.  Zaum no peb ncaws yeej tau thib 2.


DAIM DUAB NO yog cov phooj ywg sawv daws ncaws pob nyob rau Manitowoc xeev Wisconsin.  Zaum no peb ncaws yeej tau thib 2.

Cov duab no yog ua kev nco txog cov phooj ywg peb tau ncaws pob ua kev yav tas los.Friday, June 12, 2015

40 XYOO HMOOB LUB NEEJ NYOB MESKAS: Saib duab yav tas los - Cov 1

Kuv tau tsim Suab Hmoob pib xyoo 2000 los.  Kuv tau ntsib coob tus Hmoob nyob txhua theem nres ntawm peb tsev neeg Hmoob.  Nyob rau hauv qab no yog ib feem ntawm Hmoob cov kuv tau ntsib los.  Tso rau nej sawv daws tau saib ua chaws nco thiab tshua txog lawv sawv daws rau 40 xyoo ntawm Hmoob tau tuaj pib lub neej nyob rau teb chaws Meskas pib xyoo 1975 txog 2015.
 DAIM DUAB no yog lub caij kuv tseem tab tom hais xov tooj cua nyob rau ntawm xov tooj cua 91.7FM nyob rau hauv nroog Milwaukee xeev Wisconsin.

DAIM DUAB NO yog lub caij kuv mus saib Xov Tooj Cua nyob nroog Tsheej Maim hauv teb chaws Thaib.  Ntawm no yog lawv ib chav kaw lus.

DAIM DUAB NO yog lub caij kuv thiaj Victor wb mus nrog Zoov Khab sib thaum lub caij Zoov Khab taug kev ntawm xeev Minnesota mus rau Washington DC.  Ntawm no yog nws tau taug kev tuaj txog ib lub zos tsav tsheb tawm ntawm nroog Milwaukee mus li 2 teev ntau.

DAIM DUAB NO yog tab tom nrog Mab Sua Lis sib tham txog nws li kev hu nkauj nyob rau ntawm Hmoob Arkansas lub tsiab peb caug lub caij Mab Sua Lis nyuam qhuav tuaj txog tsis ntev rau hauv teb chaws meskas.

DAIM DUA NO yog tseem tab tom nrog Ntsuab Bis Xyooj sib tham txog nws kev yuav mus sib tw ua ib tug State Assembly nyob rau hauv xeev Wisconsin.  Ntsuab Bis Xyooj tau ncaim peb sawv daws mus yam tsis muaj hnub rov qab los lawm.  Nws yog Hmoob thawj thawj tus los khiav yeej ua ib tug City Council nyob rau lub nroog EauClaire hauv xeev Wisconsin ntawm peb tsev neeg Hmoob.

DAIM DUAB NO yog tseem tab tom nrog Dr. Stephen Vaj sib tham txog nws kev khiav hauj lwm pab txog peb tsev neeg Hmoob tshwj xeeb yog cov tau raug kev txom nyem nyob rau teb chaws nplog rau lub caij dhau los.

Tig los saib ntxiv duab yuav tso rau sawv daws saib rau xyoo 2015 uas yog tim nkaus 40 xyoo ntawm Hmoob lub neej nyob meskas. 

Saturday, June 6, 2015

Yees duab paj tawg rau lub caij nplooj ntoo hlav 2015

Lub caij no twb yuav txog rau lub caij ntuj sov nyob rau teb chaws meskas rau xyoo 2015 no lawm.... Lub caij no tej suam nyob rau teb chaws meskas muaj paj tawg tau zoo nkauj kawg.  Ntawm thaj chaws no yog ib thaj chaws paj tawg tau zoo nkauj heev.  Kuv muab kuv lub koom yees duab mus kev (Camcorder) yees ib cov duab paj rau nej sawv daws tau saib.  Hnub kuv yees  no yog lub 06/06/2015.
Nyem ntawm no mus saib tau qhov video kuv yees txog cov paj zoo nkauj no: Siab duab yees mus kev (Video) txog paj tawg zoo nkauj

 
 
Yog koj muaj lus nug dab tsis txog ntawm sab no, koj sau ntawv tau rau kuv rau ntawm info@shrdo.com.
 
 

Tuesday, June 2, 2015

Tib neeg (Hmoob) nyob qhov twg tuaj saib Suab Hmoob Xov Xwm?

Nram qab no qhia txog tias tib neeg (Hmoob) nyob qhov twg tuaj saib Suab Hmoob Xov Xwm.  Suab Hmoob Xov Xwm pib xyoo 2000 los lawm.  SUAB HMONG FANS AROUND THE WORLD.
 
 Daim duab saum toj no qhia txog tias tib neeg nyob qhov twg thiab tuaj qhov twg tuaj saib Suab Hmoob Xov Xwm.  Cov xiav xiav yog qhia tau cov tib neeg lawv nyob qhov twg rau qhov twg.  Tej lub xiav xiav ntawv muaj txog li ntawm 100 tawm tus tib neeg nyob rau hauv yog tias lawv sawv daws tuaj tib qhov chaws tuaj.
 
 DAIM DUAB SAUM TOJ NO:  qhia tias muaj tag hro cov zwj tseg ntawm cov tuaj saib Suab Hmoob Xov Xwm.  Nyob li hnub no 06/02/2015, muaj yog 12 lab 4 puas 93 phav 8 pua 24 zaug uas tib neeg tau tuaj saib Suab Hmoob Xov Xwm.  Cov hauv qab zog yog qhia txog Suab Hmoob cov Xov Xwm tib neeg nyiam saib ntau tshaj plaws.  Yog cov saib ntau tshaj plaws ntawm 10 qhov xwb.

 DAIM DUAB SAUM TOJ NO: qhia txog tias cov neeg saib Suab Hmoob Xov Xwm yog saib li cas.  Ntawm lawv lub xov tooj? siv computer?  Nej yuav pom nyob rau qhov hauv qab.

  DAIM DUAB SAUM TOJ NO: qhia txog tias cov neeg saib Suab Hmoob Xov Xwm yog tuaj li cas thiaj saib tau.  Nej yuav pom nyob rau qhov hauv qab.

 DAIM DUAB SAUM TOJ NO: qhia txog tias cov neeg saib Suab Hmoob Xov Xwm yog nyob lub teb chaws twg tuaj thiab lawv cov hnub nyoog yog li cas rau li cas.  Nov tsuas yog qhia ntawm 10 lub teb chaws xwb tseem tshuav ntau ntau lub teb chaws thiab.

Cov ntawv qhia no yog luam tawm nyob rau lub 06 hli ntuj hnub tim 02 xyoo 2015.  Cov nej pom no yuav hloov mus ntau tshaj txhua txhua hnub.

The data above collected as June 2, 2015.  As we are moving forward, more are added daily to the data.

Yog nej muaj lus nug li cas, sau ntawv tau rau peb suab hmoob rau ntawm tus email no:  info@shrdo.com.

Monday, June 1, 2015

Kev sau ntawv rau hauv Facebook thiab lwm qhov chaws Social Media

Kev sau ntawv teb los yog sau lub ntsiab lus tso tseg rau hauv Facebook yog ib qhov ua rau coob tus ntawm cov phooj ywg tsis tau taub txog hais tias vim li cas Suab Hmoob ho muaj kev txwv.  Coob tus phooj ywg tau hais tias "peb nyob teb chaws meskas, peb muaj freedom of speech, peb yuav sau li cas los tau ua cas nej suab hmoob ho txwv li cov teb chaws koom sam (communist)."  

Cia kuv muab hais kom ntxaws ntxaws rau cov phooj ywg sawv daws es cov paub lawm los yeej haj yam zoo ho cov tseem tsis tau paub los kom ho muab coj los xav es ho paub txog es peb thiaj li xyaum ua ib haiv neeg paub tab thiab paub sib hwm li luag lwm haiv neeg.

Peb nyob rau teb chaws meskas, peb yeej muaj txoj cai hais lus tawm ntawm peb tus kheej txog tej yam peb pom tias lwm tus tau ua tsis haum peb los yog ua tsis yog rau peb (Freedom of speech).  Xws li peb muaj feem mus tawm tsam sawv cev ntawm peb tus kheej kom muaj kev ncaj ncees rau peb.  Peb muaj feem mus hais lus sawv cev ntawm peb tus kheej uas peb pom tias lwm tus ua tsis yog rau peb, thiab ntau yam txog rau kis no nyob rau hauv txoj cai "Freedom of Speech" tab sis muaj ntau yam uas peb hais thiab siv tsis tau nyob rau hauv txoj cai "Freedom of Speech" no tib yam xws li lam tau lam sau ntawv mus cem tus ub tus no, lam tau lam hais yam tsis muaj pov thawj, thiab ntau yam txog rau kis no... Thaum zoo li no lawm nyob rau yuav luag txhua txhua qhov chaws luag thiaj muaj txoj cai los tswj txog kev sau ntawv thiab tso duab nrog rau lwm yam.  Xws li nyob rau hauv Facebook, lawv yeej muaj txoj cai los tswj tib yam nkaus.  Koj mus twm tau rau ntawm no: FaceBook txoj cai sau ntawv thiab siv Facebook

Nyob rau hauv peb Suab Hmoob los peb yeej muaj txoj cai los tswj tib yam xws li nyob hauv Facebook thiab lwm qhov.  Suab Hmoob cov cai tswj rau kev sau ntawv, sau ntsiab lus, thiab lwm yam nyob rau hauv Facebook muaj raws li nram qab no:

TSIM NYOG:
 • Siv koj lub npe tiag thiab koj daim duab tiag
 • Sau teb txog ntawm lub ntsiab lus uas lwm tus tau sau tso tseg xwb
 • Sau txog kev xav ntawm koj tus kheej rau lub ntsiab lus, hwm lwm tus, thiab hriav pov thawj los pab koj cov lus sau kom lwm tus tau taub.
 • Sau qhov ntsiab lus tshiab rau sawv daws tau twm thiab tawm suab.
 • Yog koj muaj lus xav nug ncaj qha rau Suab Hmoob, koj sau ntawv xa mus rau peb Suab Hmoob siv tus email: info@shrdo.com.
 
TSIS TSIM NYOG:
 • Thuam lwm tus
 • Tso khoom ua laj luam (Self business advertisement)
 • Lam tau lam sau ntawv li ub li no
 • Sau ntawv tso ntau ntau tab sis yog tib qhov xwb
 • Hais lus phem rau lwm tus, cem thiab hais lus tsis zoo rau lwm tus
 • Tso lus kawm ntawm cov tib neeg uas tsis muaj duab tiag thiab tsis kam tawm tuaj qhia tias nws yog leej twg

Cov neeg yuam cov nqi lus saum toj no TEJ ZAUM yuav raug hro tawm.

Kuv xav thiab cia siab tias txhua txhua tus phooj ywg cov tseem tsis tau paub yuav kag siab txog txhua tsav yam ntawm kev sau ntawv teb thiab tso tseg rau hauv Facebook thiab lwm qhov chaws nyob rau hauv Internet.

Yoj nej leej twg tseem tshuav lus dab tsis tseem tsis tau taub zoo, nej sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.