Sponsored Links

Sunday, June 21, 2015

40 XYOO HMOOB LUB NEEJ NYOB MESKAS: Zaum kawg ntawm kuv kev ncaws pob nrog rau cov phooj ywg


Kev ncaws pob yog ib yam sport los yog kis las uas kuv ib txwm ncaws puag thaum kuv tseem yau uas tseem kawm ntawv pib grade 6 nyob teb chaws meskas tuaj lawm.  Yog ib yam kev sib twm ntawm peb Hmoob uas tseem muaj los txog rau niaj hnub no. 

Zaum kawg kiag uas kuv tau rov qab mus ncaws pob es ho tsis ncaws ntxiv lawm (vim raug mob rau kuv sab ceg laug lawm) yog xyoo 2011 nyob rau ntawm koom hauv WUCMAA lub koob tsheej nyob rau nroog Green Bay xeev Wisconsin uas peb yeej tag hro cov kev tuaj sib tw nyob rau theem hu tias "MASTER MEN'S SOCCER".  Yog ib qhov zoo siab heev nrog rau cov phooj ywg li nej pom ntawm cov duab tso nyob ntawm no. 

Kuv xav thiab cia siab tias tag hro cov phooj ywg nej sawv daws yuav tseem ntsib kev noj qab nyob zoo thiab.

Ntawm no yog kuv thiab Victor wb los nqa lub trophy uas peb sib twm ncaws pob yeej nyob rau zaum no.

Ntawm no yog kuv thiab cov phooj ywg, pab ncaws pob ua ke, los txais qhov paj tshab yeej tau thib ib zaum no.

Ua tsaug ntau rau TUB BIS YAJ uas tau nrog kuv coj pab tub ncaws pob no los tau 3 lub xyoo.  TUB BIS YAJ yog ib tug muaj lub siab dawb paug thiab mob siab (dedication) pab cov phooj ywg txog txhua yam.  Ua tsaug!

Ua tsaug ntau ntau tag hro rau cov phooj ywg sawv daws nrog rau ib txhia uas ho tsis tau nrog peb yees duab vim lawv raug mob lawm rau nej txoj kev sib koom tes ncaws pob ua kev lom zem thiab pab rau peb txhua leej txhua tus txog peb kev noj qab nyob zoo (healthy).

No comments:

Post a Comment