Sponsored Links

Sunday, June 14, 2015

40 XYOO HMOOB LUB NEEJ NYOB MESKAS: Duab kev ncaws pob nrog cov phooj ywg rau yav laus lawm

40 XYOO HMOOB LUB NEEJ NYOB MESKAS:  Yav thaum kuv yau tseem kawm nyob theem qi grade 6 txog grade 12, kuv ib txwm ncaws pob los.  Tseg tau ntev kawg lawm tsis tau ncaws pob tab sis lub sij hawm ntawm nej pom cov duab hauv qab no yog peb 2 3 leeg tau rov los coj cov phooj ywg rov los ncaws pob dua nyob rau ib ntu hauv xeev Wisconsin tab sis ziag no ho rov tsis ncaws dua lawm thiab.   Zoo siab heev tau los sib paub nrog rau cov phooj ywg coob tus.  XAV THIAB CIA SIAB TIAS NEJ SAWV DAWS YUAV TSEEM NTSIB KEV NOJ QAB NYOB ZOO THIAB...

DAIM DUAB NO yog cov phooj ywg sawv daws ncaws pob nyob rau Manitowoc xeev Wisconsin.  Zaum no peb ncaws yeej tau thib 2.
 
 
DAIM DUAB NO yog cov phooj ywg peb sawv daws ncaws pob nyob rau Oshkosh xeev Wisconsin.  Zaum no peb ncaws yeej tau thib 3..


DAIM DUAB NO yog cov phooj ywg sawv daws ncaws pob nyob rau Manitowoc xeev Wisconsin.  Zaum no peb ncaws yeej tau thib 2.


DAIM DUAB NO yog cov phooj ywg sawv daws ncaws pob nyob rau Manitowoc xeev Wisconsin.  Zaum no peb ncaws yeej tau thib 2.

Cov duab no yog ua kev nco txog cov phooj ywg peb tau ncaws pob ua kev yav tas los.No comments:

Post a Comment