Sponsored Links

Saturday, December 26, 2015

Hnub 1 ntawm Hmong International New Year los yog Hmoob International lub peb caug nyob nroog Fresno, CA

Cov duab nram qab no yog yees nyob rau lub 12 hli tim 26, 2015 nyob rau ntawm 2015-16 Hmoob International lub peb caug (Hmong International New Year).Tig los saib tau Suab Hmoob Xov Xwm yuav muab xov xwm tso tau rau sawv daws tau pom nyob rau ntawm Suab Hmong News.
Wednesday, December 16, 2015

Hmoob-Nplog lub peb caug 2015-16 nyob rau Lav52 hauv teb chaws nplog

NYOB ZOO XYOO TSHIAB rau cov phooj ywg txhua tus nyob rau teb chaws nplog rau lub xyoo tshiab 2016 no.

Cov duab hauv qab no yog yees los ntawv ib tug phooj ywg zoo nyob teb chaws nplog nyob rau ntawm zos LAV52 Hmoob lub peb caug pib lub 12/10/2015 txog rau 12/15/2015.

Ua tsaug ntau ntau rau tus phooj ywg tau yees cov duab ntawm peb Hmoob 2015-16 lub peb caug nyob rau nplog teb.

Yog koj muaj lus dab tsis, sau ntawv tau rau peb rau ntawm no info@shrdo.com.


Wednesday, December 9, 2015

Koob tsheej nco txog Nais Phoos Vaj Pov lub hnub yug 12/08/2015

Hmoob cov qub tug rog nrog rau cov sawv cev ntawm lub nroog Chico hauv xeev California tau muaj ib lub koob tsheej ua kev nco txog Nais Phoos Vaj Pov lub hnub yug nyob rau lub 12/08/2015 nyob rau ntawm lub nroog Chico hauv xeev California.  Kev ua koob tsheej nco txog Nais Phoos Vaj Pov lub hnub yug no tau muaj shwm sim nyob rau xeev Wisconsin thiab xeev Minnesota tib yam.  Suab Hmoob Xov xwm tau mus muab xov xwm nyob rau ntawm 3 lub xeev loj no.  Baj tig los saib tau rau ntawm SUAB HMONG NEWS.

Cov duab nram qab no yog yees nyob rau ntawm lub nroog Chico xeev California rau lub 12/08/2015.

Cov tau tuaj koom lub koob tsheej nyob rau ntawm lub nroog Chico no yog NeejTswb Vaj thiab Ci Vaj uas yog Nais Phoos 2 tug tub.

Yog muaj lus nug, sau ntawv tau rau tus email  info@shrdo.com.


Monday, December 7, 2015

Mus ncig txog thaj chaws ua si hu tias GOLDEN GATE PARK nyob rau nroog San Francisco xeev California

Lub 12 hli hnub tim 7 xyoo 2015 kuv tau mus ncig txog rau thaj chaws ncig ua si hu tias GOLDEN GATE PARK nyob rau nroog San Francisco xeev California.
Yog ib qhov chaws zoo nkauj mus ncig ua si kawg.  Yog nej leej twg ho mus ncig txog hauv nroog San Francisco no nej ho mus ncig txog.