Sponsored Links

Monday, August 14, 2017

Paj tawg nyob rau lub 08/14/2017

Wednesday, June 21, 2017

2017 Spring Flowers

Paj tawg zoo nkauj nyob rau lub 06/21/2017... 
Sunday, March 12, 2017

Candlelight Memorial for Phia Vue, Mai Kao Xiong, and Jesus Manso-Perez killed by Dan Popp

Candlelight Memorial for Phia Vue, Mai Kao Xiong, and Jesus Manso-Perez killed by Dan Popp held in Milwaukee, WI on March 12, 2017.  Photos taken from Video coverage by Richard Wanglue Vang.

Taws tswm ciab ua kev nco txog Phiab Vwj, Maikos Xyooj, thiab Jesus Manso-Perez raug tua los ntawm Dan Popp yog ib tug txiv neej meskas dawb rau xyoo 2016.  Lub koob tsheej tswm ciab no yog tshwm sim nyob rau nroog Milwaukee, WIsconsin rau lub 3/12/2016.
Thursday, December 29, 2016

Photos of the Hmong graves new site at Ban Lao Ou, Chiangrai, Thailand

Tag hro yog 218 lub cev muab rov coj los faus rau ntawm lub toj ntxas ntawm zos Laus Uj nyob rau xeev Tshees lais hauv teb chaws Thaib.

Sawv daws tseem tab tom baj dho cov hleb 12/18/2016

 Thaj chaws faus cov cev 

 Thaj chaws faus cov cev 

 Thaj chaws faus cov cev 

 Thaj chaws faus cov cev 

 Thaj chaws faus cov cev 

Thaum thauj cov cev los txog rau ntawm thaj chaws faus...

Thaum thauj cov cev los txog rau ntawm thaj chaws faus...

 Thaj chaws faus cov cev

  Thaj chaws faus cov cev

  Thaj chaws faus cov cev

 Hmoob sib hlub kawg; tej poj niam me nyuam tuaj sib pab ua hauj lwm 

 Hmoob sib hlub kawg; tej poj niam me nyuam tuaj sib pab ua hauj lwm 


 Hmoob sib hlub kawg; tej poj niam me nyuam tuaj sib pab ua hauj lwm 

 Zos Laus Uj nyob ChiangRai, Thaib Teb.

 Zos Laus Uj nyob ChiangRai, Thaib Teb.

 Suab Hmong News thiab Hmong Report muab xov xwm txog Hmoob cov cev 

  Suab Hmong News thiab Hmong Report muab xov xwm txog Hmoob cov cev

  Suab Hmong News thiab Hmong Report muab xov xwm txog Hmoob cov cev 

  Suab Hmong News thiab Hmong Report muab xov xwm txog Hmoob cov cev 

  Suab Hmong News thiab Hmong Report muab xov xwm txog Hmoob cov cev 

  Suab Hmong News thiab Hmong Report muab xov xwm txog Hmoob cov cev 

  Suab Hmong News thiab Hmong Report muab xov xwm txog Hmoob cov cev 

 Suab Hmong News thiab Hmong Report muab xov xwm txog Hmoob cov cev 

Cov duab no txwv tsis pub coj mus siv lwm yam; sib hais plaub tug, tso dua xov xwm, thiab lwm yam.  Ua tsaug.