Sponsored Links

Monday, February 19, 2018

Paj Dauj Cas Pas (Dok Champa) nyob teb chaws nplog

Lub caij kuv ncig nyob rau nroog Vias Cas hauv teb chaws nplog, cov paj Dauj Cas Pas no tseem tab tom tawg zoo nkauj kawg... Cov duab paj no siv lub koob yees duab PANASONIC GH5.

During my time traveling in Laos, Cham Pa flower were blooming.  They represent the country of Laos.  The flowers shot by PANASONIC GH5.

Thursday, January 25, 2018

Revisit 218 remaining Hmong bodies buried at Lao Ou and Phanya Lao Ou cemetery on 12/08/2017

I and 7 others paid a revisit to the grave site that buried 218 remaining Hmong bodies on December 8, 2017.

Updated on the site:  A fence has been put around the grave to protect animals to step on the graves.

Following are photos taken on December 8, 2017.

Yog koj muaj lus nug txog, sau ntawv tau rau peb rau ntawm tus email no  info@shrdo.com

Sunday, October 22, 2017

Duab yees los ntawm HMONG 18CCA lub koom tsheej kev sib tham 10/21/2017

Photos from HMONG 18CCA 2nd annual conference in Milwaukee, Wisconsin on October 21, 2017. 

Duab yees los ntawm HMOOB 18CCA lub rooj kev sib tham nyob rau lub 10 hli ntuj hnub tim 21 xyoo 2017 nyob rau nroog Milwaukee, WI.