Sponsored Links

Sunday, July 26, 2015

Mus ncig saib dav hlau nyob rau nroog Oshkosh xeev Wisconsin rau lub 7/26/2015

Kuv tau mus ncig saib kev nthuav txog saib Dav Hlau ntau hom nyob rau lub 07/26/2015 uas yog hnub kawg ntawm kev qhib nthauv saib dav hlau nyob rau xyoo 2015 hauv xeev Wisconsin.  Nyob rau nram qab no nej yuav pom ntau hom dav hlau.  NYEM NTAWM NO mus saib tau Suab Hmoob Qhov Xov Xwm txog cov dav hlau no.
Hom dav hlau no yog hom tub rog nruab deg siv.
Hom dab hlau no yav thaum ub Hmoob hu tias nyob hoom kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
  Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos hrau Qab.
 Hom dab hlau no yav thaum ub Hmoob hu tias nyob hoom kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
Tseem tab tom sim nyob rau ntawm qhov chaws tsav dab lauv kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
 Tseem tab tom sim nyob rau ntawm qhov chaws tsav dab lauv kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
 Tseem tab tom sim nyob rau ntawm qhov chaws tsav dab lauv kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
  Hom dab hlau no yav thaum ub Hmoob hu tias nyob hoom kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
  Hom dav hlau no yog ho dav hlau tua rog.
  Hom dav hlau no yog ho dav hlau tua rog.
  Lub dav hlau no yog lub dav hlau B52H.  Hmoob ib txwm paub hu tis Nyob Hoom Bis 52.
  Lub dav hlau no yog lub dav hlau B52H.  Hmoob ib txwm paub hu tis Nyob Hoom Bis 52.
   Lub dav hlau no yog hom dav hlau siv rau cov tub rog nyob nruab deg.
   Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
   Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
   Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
  Lub no yog hom dav hlau tua rog ua yog cia li sawv ya thiab cia li tsaws xwb.
   Lub dav hlau no yog hom dav hlau siv rau cov tub rog nyob nruab deg.
  Lub tsheb no siab heev thiab txawv kawg nkaus.
  Lub no Hmoob ib txwm paub hu tias T28.  Siv rau kev tua tsov rog nyob teb chaws nplog yav tas los.
   Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
  Hom dav hlau no yog ho dav hlau tua rog.
  Hom dav hlau no yog ho dav hlau tua rog.
  Lub dav hlau no yog lub dav hlau B52H.  Hmoob ib txwm paub hu tis Nyob Hoom Bis 52.
  Lub dav hlau no yog lub dav hlau B52H.  Hmoob ib txwm paub hu tis Nyob Hoom Bis 52.
  Kuv thiab Victor wb nyob rau ntawm thaj chaws nthuav txog ntau hom dav hlau.
   Lub dav hlau no yog hom dav hlau siv rau cov tub rog nyob nruab deg.
   Lub dav hlau no yog hom dav hlau siv rau cov tub rog nyob nruab deg.
  Lub dav hlau no yog hom dav hlau hu tias Das Kaus Tas siv nyob rau teb chaws nplog yav tas los tib yam.
  Kuv thiab Victor wb nyob rau ntawm thaj chaws nthuav txog ntau hom dav hlau.
  Lub tsheb no siab heev thiab txawv kawg nkaus.
  Lub no Hmoob ib txwm paub hu tias T28.  Siv rau kev tua tsov rog nyob teb chaws nplog yav tas los.
  Lub no Hmoob ib txwm paub hu tias T28.  Siv rau kev tua tsov rog nyob teb chaws nplog yav tas los.
  Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
   Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
  Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.

Cov duab no yees nyob rau ntawm tshav dav hlau qhib saib nyob rau nroog Oshkosh, Wisconsin rau lub 07/26/2015.

Yog nej leej twg muaj lus nug li cas, sau tso tseg nram qab no los yog sau email rau kuv tau rau ntawm info@shrdo.com.

Thursday, July 23, 2015

Duab yees nyob rau lub 07/23/2015

Hnub no 07/23/2015 kuv tau mus ncig txog thaj chaws no muaj cov pob kwm thiab cov zaub no zoo nkauj heev es kuv yees duab los tso rau ntawm no rau cov phooj ywg sawv daws tau saib... hnub no yog ib hnub sov thiab huab cua zoo heev thiab.
 
Siv koob yees duab CANON 7D lens SIGMA 50mm DG HSM
 Siv koob yees duab CANON 7D lens SIGMA 50mm DG HSM
 Siv koob yees duab CANON 7D lens SIGMA 50mm DG HSM
 Siv koob yees duab CANON 7D lens SIGMA 50mm DG HSM
 Siv koob yees duab CANON 7D lens SIGMA 50mm DG HSM
 Siv koob yees duab CANON 7D lens SIGMA 50mm DG HSM
 Siv koob yees duab CANON 7D lens SIGMA 50mm DG HSM
 Siv koob yees duab CANON 7D lens TOKINA ATX PRO wide angle
  Siv koob yees duab CANON 7D lens TOKINA ATX PRO wide angle
  Siv koob yees duab CANON 7D lens SIGMA 50mm DG HSM
 Siv koob yees duab CANON 7D lens TOKINA ATX PRO wide angle

Xav thiab cia siab tias nej yuav nyiam cov duab no thiab.  Yog muaj dab tsis sau ntawv tau rau tus email no info@shrdo.com.

Wednesday, July 15, 2015

Tig rov mus saib HMOOB JULY 4TH rau xyoo 2005

Yav tas los yeej muaj pov thawj tias Hmoob yeej sib koom thiab sib hlub tshaj hnub no.  Hnub no mus rau yav tom ntej, Hmoob lo lus tias "Sib Hlub" ces tshe yog lam hais kom zoo mloog lawm xwb.  Muab tig saib Hmoob txoj kev sib koom, sib hlub, thiab sib txhawb yav tas dhau los yog ib qhov tsis muaj ib yam dab tsis yuav los hloov tau.  Cov duab hauv qab no yog kuv yees nyob rau xyoo 2005 ntawm Hmoob July 4th nyob rau McMurray Field hauv nroog St. Paul xeev Minnesota.

Yog muaj lus dab tsis sau ntawv tau rau tus email no info@shrdo.com.