Sponsored Links

Tuesday, May 31, 2016

Photos from Peace March Seeking Justice for Dylan Yang in Downtown Wausau, WI on May 31, 2016

Below are photos from the peace march seeking justice for Dylan Yang in Downtown Wausau, Wisconsin on May 31, 2016.

 Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.

  Peace march seeking justice for Dylan Yang in downtown Wausau, WI 05/31/2016.


For more info, write to info@shrco.com


Friday, May 27, 2016

Saib paj do

Hnub no 05/27/2016 kuv mus pom cov paj do no zoo nkauj kawg... thaij ib cov cia saib...

Paj do... yees lub 05/27/2016 nyob rau hauv nroog Milwaukee xeev Wisconsin.


Thursday, May 26, 2016

Qub Tub Rog Hmoob Hnub nyob nroog Sacramento, CA hauv teb chaws meskas

Cov qub tub rog Hmoob nyob rau hauv lub xeev California tau muaj lawv hnub nco txog qub tub rog Hnub rau lub 5/15/2016.

Mus saib tau xov xwm muab los ntawm lub koob tsheej no rau ntawm no.

Hauv qab no yog cov duab yees nyob rau ntawm lub koom tsheej Qub Tub Rog Hnub.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Mai Gear Yang covered Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Steve Ly at Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Mai Gear Yang covered Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.

 Hmong Veterans in Sacramento, CA - 05/15/2016.


Yog koj muaj lus nug dab tsis, sau ntawv tau rau kuv rau ntawm info@shrdo.com.


Monday, May 16, 2016

Ib feem ntawm qub tub rog Hmoob mus hwm daim txiag lag zeb thiab tsob ntoo nyob rau Arlington National Cemetery, Washington DC

05/13/2016:  Cov duab hauv qab no yog yees los ntawm ib feem cov qub tub rog Hmoob tau mus rau nroog tuam ceeb Washington DC mus hwm txog daim txiag lag zeb thiab tsob ntoo uas Hmoob cov qub tub rog thiab Nais Phoos Vaj Pov tau siv lub sij hawm thov tsoom hwv meskas theem siab los tsim kom muaj ua kev nco txog Hmoob lub txiaj ntsim uas Hmoob tau pab tsoom hwv meskas kev ua tsov rog nyob teb chaws los tsuas yav tas dhau los.

Mus saib tau Suab Hmoob Xov Xwm rau ntawm no COV QUB TUB ROG MUS HAWM DAIM TXIAG LAG ZEB THIAB TSOB NTOOS NYOB ARLINGTON NATIONAL CEMETERY 05/13/2016.

05/13/2016:  Photos below taken in Washington DC during the Hmong Veterans delegation to pay respect to the Stone plate and the tree planted by the USA to remember and recognized the Hmong who sacrificed their life by working with the United Stated during the Secret War in Laos.

CLICK HERE to watch Suab Hmong News exclusive coverage of the Hmong Veterans pay tribute to the Stone Plate and the tree at Arlington National Cemetery on 05/13/2016.

 Ua kev hawm txog daim txiag lag zeb nyob rau Arlington National Cemetery, Washington DC. 05/13/2016.

  Ua kev hawm txog daim txiag lag zeb nyob rau Arlington National Cemetery, Washington DC. 05/13/2016.

 Qub tub rog Hmoob nyob rau Arlington National Cemetery uas yog mus hawm txog daim txiag lag zeb 05/13/2016.

 Daim txiag lag zeb uas kev nco txog Hmoob cov qub tub rog lub txiaj ntsim uas lawv tau pab tsoom hwv meskas ua tsov rog nyob teb chaws los tsuas pib xyoo 1961 txog 1973.

  Ua kev hawm txog daim txiag lag zeb nyob rau Arlington National Cemetery, Washington DC. 05/13/2016.

  Ua kev hawm txog daim txiag lag zeb nyob rau Arlington National Cemetery, Washington DC. 05/13/2016.

 Pab ntxhais seev cev MINNESOTA ANGEL seev cev ua kev txhawb siab nco txog Hmoob cov qub tub rog tau ncaim mus lawm

  Pab ntxhais seev cev MINNESOTA ANGEL seev cev ua kev txhawb siab nco txog Hmoob cov qub tub rog tau ncaim mus lawm

  Pab ntxhais seev cev MINNESOTA ANGEL seev cev ua kev txhawb siab nco txog Hmoob cov qub tub rog tau ncaim mus lawm

 Richard Vamlwm Vaj sib tham nrog rau Paj Mab Thoj, tus thawj coj ntawm cov qub tub rog Hmoob nyob xeev Minnesota.

  Richard Vamlwm Vaj sib tham nrog rau Vam Txoov Vaj uas yog ib tug tub ntawm Nais Phoos Vaj Pov cov tub.

  Richard Vamlwm Vaj sib tham nrog rau pab ntxhais seev cev MINNESOTA ANGEL.


 Pab ntxhais seev cev MINNESOTA ANGEL seev cev nyob rau ntawm teb chaws meskas lub tsev kheej nyob rau hauv nroog tuam ceeb Washington DC.

 Richard Vamlwm Vaj sib tham nrog tus ntxais nkauj ntsuab Hmoob Meskas 2016 npe hu ua Amy Vaj.

 Nkaj Yig Vaj sib tham nrog rau Hmoob cov qub tub rog thiab lawv tsev neeg.

  Nkaj Yig Vaj sib tham nrog rau Hmoob cov qub tub rog thiab lawv tsev neeg.

  Nkaj Yig Vaj sib tham nrog rau Hmoob cov qub tub rog thiab lawv tsev neeg.

  Nkaj Yig Vaj sib tham nrog rau Hmoob cov qub tub rog thiab lawv tsev neeg.

 Cov qhua tshwj xeeb hais lus.

 Cov qhua tshwj xeeb hais lus.

Amy Vaj, Ntxhais Nkauj Ntsuab Hmoob Meskas 2016 hais lus.

Maiv Kab Thoj tus tswj ntawm pab ntxhais  seev cev MINNESOTA ANGEL hais lus.

 Vam Txoov Vaj hais lus.

 Sawv daws tseem tab tom mus rau tim tsev dawb hauv nroog Washington DC.

 Sawv daws nyob rau hauv lub tsev tsoom hwv meskas theem siab ua hauj lwm hu tias SENATE HOUSE.

 Richard Vamlwm Vaj nyob rau ntawm teb chaws meskas lub tsev dawv hauv nroog tuam ceeb Washington DC.

 Nom tswv meskas ntsib Hmoob nyob rau hauv Senate House lub tsev.

 Paj Mab Thoj hais lus nyob rau ntawm Capitol Hill.

 Sawv daws taug kev msu ntsib tsoom hwv meskas theem siab.

 Hmoob cov qub tub rog.

 Nkaj Yig Vaj tus muab xov xwm rau Suab Hmong News.

 Ntxais Hmoob seev cev MINNESOTA ANGEL.

 Cov theem ntawm Hmoob cov qub tub rog.Yog koj muaj lus dab tsis, sau ntawv tau rau tus email no info@shrdo.com.