Sponsored Links

Saturday, November 21, 2015

Keeb kwm nco txog Hmoob cov qub tub rog nyob rau xeev Wisconsin

Lub 11/19/2015 tau muaj kev qhib nco txog keeb kwm ntawm Hmoob cov qub tub rog uas tau pab tsoom hwv meskas CIA yav tas los nrog tsov rog nyab laj nyob nplog teb rau ntawm Wisconsin Veterans Museum nyob rau hauv nroog Madison xeev Wisconsin.

Tus thawj rhiav kev kom muaj keeb kwm khaws tseg nco txog Hmoob cov qub tub rog yog Senator Jerry Petrowski, kav pawg neeg nyob rau suam 29 hauv xeev Wisconsin, nrog rau ib pab Hmoob nyob rau nroog Wausau.

Nyob rau ntawm lub tsev Wisconsin Veterans Museum no muaj cov tub ntxhais kawm ntawv theem qis txog theem siab tuaj saib coob heev rau txhua txhua xyoo.  Kev tso Hmoob cov qub tub rog keeb kwm rau ntawm no yuav ua rau ntau haiv neeg pib tus me nyuam yaus txog tus laus paub txog Hmoob cov qub tub rog keeb kwm mus phav phav xyoo rau tom ntej.

Mus saib tau Suab Hmoob Xov Xwm txog kis no rau ntawm no KEEB KWM HMOOB QUB TUB ROG.

Cov duab hauv qab no yog yees lub caij peb Suab Hmoob xov xwm tau mus koom thiab muab xov xwm rau lub 11/19/2015.

Muaj lus nug dab tsis sau ntawv tau rau tus email no info@shrdo.com.


Wednesday, November 11, 2015

Hnub no 11/11/2015 yog hnub nco txog cov qub tug rog nyob teb chaws meskas

Lub 11 hli ntuj hnub tim 11 xyoo 2015 yog hnub nco txog cov qub tub rog nyob rau teb chaws meskas.  Yog ib hnub tshwj xeeb uas peb txhua tus tsim nyog nco txog peb Hmoob cov qub tub rog uas tau muab lawv txoj sia los tiv thaiv peb txhua leej txhua tus yav tas los thiab tho txoj kev rau peb sawv daws muaj txoj sia nyob thiab thiaj li tuaj txog rau teb chaws meskas. 

Kuv thov muab hnub no ua kev nco txog rau tag hro Hmoob cov qub tub rog tsis hais cov nyob thiab cov tau ncaim peb mus lawm tib sis rau lawv tej txiaj ntsim uas lawv tau pab peb haiv neeg Hmoob.


 

 Yees duab nrog Hmoob cov qub tub rog nyob rau Vietnam Memorial hauv nroog Washington DC

 Yees duab nrog Hmoob cov qub tub rog nyob rau ntawm tsob ntoo thiab daim lag zeb ua kev nco txog Hmoob cov qub tub rog lub txiaj ntsim nyob rau Washington DC.

Yees duab nrog Hmoob cov qub tub rog nyob rau ntawm tsob ntoo thiab daim lag zeb ua kev nco txog Hmoob cov qub tub rog lub txiaj ntsim nyob rau Washington DC.

 Yees duab nyob rau Hmong Village chav keeb kwm nco txog Hmoob cov thawj coj.

Daim nram kuv qab... nyob rau kuv sab laug yog Lis Lwm, Hmoob ib tug tub tsav T28, rau kuv sab xis yog kuv txiv Col. Kia Tou Vang, yog tus kav PHU PHATHI thiab tus sawv cev sab tub rog rau ntawm tsev neeg Hmoob Sam Neua rau sab qaum teb teb chaws nplog yav tas los.

Thursday, November 5, 2015

Fly over photos of the 2015-16 NW Arkansas Hmong New Year on October 31, 2015

I, Richard Wanglue Vang, and Kangyee Vang flew by this Helicopter over the 2015-16 NW Arkansas Hmong New Year Celebration on October 31, 2015 to shoot video and taken photos from above.
 
Kuv, Richard Vamlwm Vaj, thiab Nkaj Yig Vaj, wb ya lub dav hlau no mus yees duab tig rov los rau ntawm 2015-16 Hmoob Arkansas lub peb caug nyob rau hnub 10/31/2015.
 
Richard Wanglue Vang was shooting video from the open window and Kangyee Vang was in the back inside the Helicopter - 10/31/2015.

Richard Wanglue Vang was shooting video from the open window and Kangyee Vang was in the back inside the Helicopter - 10/31/2015.

Richard Wanglue Vang was shooting video from the open window and Kangyee Vang was in the back inside the Helicopter - 10/31/2015.

Richard Wanglue Vang was shooting video from the open window and Kangyee Vang was in the back inside the Helicopter - 10/31/2015.

Richard Wanglue Vang was shooting video from the open window and Kangyee Vang was in the back inside the Helicopter - 10/31/2015.

Photo of the NW Arkansas Hmong New Year Celebration by Richard Wanglue Vang - 10/31/2015.

 Photo of the NW Arkansas Hmong New Year Celebration by Richard Wanglue Vang - 10/31/2015.

 Photo of the NW Arkansas Hmong New Year Celebration by Richard Wanglue Vang - 10/31/2015.

 Photo of the NW Arkansas Hmong New Year Celebration by Richard Wanglue Vang - 10/31/2015.

Photo of the NW Arkansas Hmong New Year Celebration by Richard Wanglue Vang - 10/31/2015.

Full video coverage is coming up on the Suab Hmong News Channel.

Suab Hmong Celebrated 40 Years Hmong in America at 2015-16 NW Arkansas Hmong New Year

More than 15 Hmong singers participated the Suab Hmong 40 Years Hmong in America on October 31, 2015 at the 2015-16 NW Arkansas Hmong New Year Celebration in Bentonville, Arkansas.  Special thanks to all the participated Hmong singers.  Let's make 2015 the year to remember our parents sacrificed to take all of us here in America today.  Below are photos taken from the event.  Full coverage of the Suab Hmong 40 Years Hmong in America show will be broadcasted on the Suab Hmong News Channel soon.
 
Muaj coob tshaj li ntawm 15 tus tub ntxhais hu yam suab tuaj koom Suab Hmoob qhov laj txheej nco txog 40 xyoo Hmoob tuaj nyob meskas teb chaws nyob rau ntawm Hmoob Arkansas lub peb caug nyob rau lub nroog Bentonville xeev Arkansas hauv teb chaws meskas.  Peb Suab Hmoob zoo siab thiab ua tsaug ntau ntau rau cov tub ntxhais tau tuaj koom hu yas suab ua kev nco txog ntawm 40 xyoo Hmoob tau tuaj nyob rau meskas.  Cia xyoo 2015 yog xyoo rau peb txhua leej nco txog lub txiaj ntsim ntawm peb cov ua niam ua txiv tau muab lawv lub dag zog coj peb tuaj nyob rau lub teb chaws vam meej uas yog teb chaw meskas.  Ua tsaug rau sawv daws.  Hauv qab no yog duab yees los ntawm lub koob tsheej.  Peb yuav tso qhov laj txheej no nyob rau ntawm Suab Hmong News Channel tsis ntev tom ntej no.
 
Richard Vamlwm Vaj thiab Victor M. Vaj tab tom hais xov xwm.

 Suab Hmong 40 Years Hmong in American Show.

  Suab Hmong 40 Years Hmong in American Show.

  Suab Hmong 40 Years Hmong in American Show.

  Suab Hmong 40 Years Hmong in American Show.

  Suab Hmong 40 Years Hmong in American Show.


Neng Xiong and Victor M. Vaj hosted the Suab Hmong 40 Years Hmong in America show on October 31, 2015.

Contact us:  email: info@shrdo.com.