Sponsored Links

Wednesday, November 11, 2015

Hnub no 11/11/2015 yog hnub nco txog cov qub tug rog nyob teb chaws meskas

Lub 11 hli ntuj hnub tim 11 xyoo 2015 yog hnub nco txog cov qub tub rog nyob rau teb chaws meskas.  Yog ib hnub tshwj xeeb uas peb txhua tus tsim nyog nco txog peb Hmoob cov qub tub rog uas tau muab lawv txoj sia los tiv thaiv peb txhua leej txhua tus yav tas los thiab tho txoj kev rau peb sawv daws muaj txoj sia nyob thiab thiaj li tuaj txog rau teb chaws meskas. 

Kuv thov muab hnub no ua kev nco txog rau tag hro Hmoob cov qub tub rog tsis hais cov nyob thiab cov tau ncaim peb mus lawm tib sis rau lawv tej txiaj ntsim uas lawv tau pab peb haiv neeg Hmoob.


 

 Yees duab nrog Hmoob cov qub tub rog nyob rau Vietnam Memorial hauv nroog Washington DC

 Yees duab nrog Hmoob cov qub tub rog nyob rau ntawm tsob ntoo thiab daim lag zeb ua kev nco txog Hmoob cov qub tub rog lub txiaj ntsim nyob rau Washington DC.

Yees duab nrog Hmoob cov qub tub rog nyob rau ntawm tsob ntoo thiab daim lag zeb ua kev nco txog Hmoob cov qub tub rog lub txiaj ntsim nyob rau Washington DC.

 Yees duab nyob rau Hmong Village chav keeb kwm nco txog Hmoob cov thawj coj.

Daim nram kuv qab... nyob rau kuv sab laug yog Lis Lwm, Hmoob ib tug tub tsav T28, rau kuv sab xis yog kuv txiv Col. Kia Tou Vang, yog tus kav PHU PHATHI thiab tus sawv cev sab tub rog rau ntawm tsev neeg Hmoob Sam Neua rau sab qaum teb teb chaws nplog yav tas los.

No comments:

Post a Comment