Sponsored Links

Saturday, November 21, 2015

Keeb kwm nco txog Hmoob cov qub tub rog nyob rau xeev Wisconsin

Lub 11/19/2015 tau muaj kev qhib nco txog keeb kwm ntawm Hmoob cov qub tub rog uas tau pab tsoom hwv meskas CIA yav tas los nrog tsov rog nyab laj nyob nplog teb rau ntawm Wisconsin Veterans Museum nyob rau hauv nroog Madison xeev Wisconsin.

Tus thawj rhiav kev kom muaj keeb kwm khaws tseg nco txog Hmoob cov qub tub rog yog Senator Jerry Petrowski, kav pawg neeg nyob rau suam 29 hauv xeev Wisconsin, nrog rau ib pab Hmoob nyob rau nroog Wausau.

Nyob rau ntawm lub tsev Wisconsin Veterans Museum no muaj cov tub ntxhais kawm ntawv theem qis txog theem siab tuaj saib coob heev rau txhua txhua xyoo.  Kev tso Hmoob cov qub tub rog keeb kwm rau ntawm no yuav ua rau ntau haiv neeg pib tus me nyuam yaus txog tus laus paub txog Hmoob cov qub tub rog keeb kwm mus phav phav xyoo rau tom ntej.

Mus saib tau Suab Hmoob Xov Xwm txog kis no rau ntawm no KEEB KWM HMOOB QUB TUB ROG.

Cov duab hauv qab no yog yees lub caij peb Suab Hmoob xov xwm tau mus koom thiab muab xov xwm rau lub 11/19/2015.

Muaj lus nug dab tsis sau ntawv tau rau tus email no info@shrdo.com.


No comments:

Post a Comment