Sponsored Links

Sunday, July 26, 2015

Mus ncig saib dav hlau nyob rau nroog Oshkosh xeev Wisconsin rau lub 7/26/2015

Kuv tau mus ncig saib kev nthuav txog saib Dav Hlau ntau hom nyob rau lub 07/26/2015 uas yog hnub kawg ntawm kev qhib nthauv saib dav hlau nyob rau xyoo 2015 hauv xeev Wisconsin.  Nyob rau nram qab no nej yuav pom ntau hom dav hlau.  NYEM NTAWM NO mus saib tau Suab Hmoob Qhov Xov Xwm txog cov dav hlau no.
Hom dav hlau no yog hom tub rog nruab deg siv.
Hom dab hlau no yav thaum ub Hmoob hu tias nyob hoom kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
  Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos hrau Qab.
 Hom dab hlau no yav thaum ub Hmoob hu tias nyob hoom kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
Tseem tab tom sim nyob rau ntawm qhov chaws tsav dab lauv kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
 Tseem tab tom sim nyob rau ntawm qhov chaws tsav dab lauv kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
 Tseem tab tom sim nyob rau ntawm qhov chaws tsav dab lauv kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
  Hom dab hlau no yav thaum ub Hmoob hu tias nyob hoom kab tsawb.  Hom no yog hom tshiab lawm.  Lub no ua nyob rau xyoo 1971.  Hom dav hlau no siv heev nyob rau teb chaws Australia.
  Hom dav hlau no yog ho dav hlau tua rog.
  Hom dav hlau no yog ho dav hlau tua rog.
  Lub dav hlau no yog lub dav hlau B52H.  Hmoob ib txwm paub hu tis Nyob Hoom Bis 52.
  Lub dav hlau no yog lub dav hlau B52H.  Hmoob ib txwm paub hu tis Nyob Hoom Bis 52.
   Lub dav hlau no yog hom dav hlau siv rau cov tub rog nyob nruab deg.
   Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
   Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
   Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
  Lub no yog hom dav hlau tua rog ua yog cia li sawv ya thiab cia li tsaws xwb.
   Lub dav hlau no yog hom dav hlau siv rau cov tub rog nyob nruab deg.
  Lub tsheb no siab heev thiab txawv kawg nkaus.
  Lub no Hmoob ib txwm paub hu tias T28.  Siv rau kev tua tsov rog nyob teb chaws nplog yav tas los.
   Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
  Hom dav hlau no yog ho dav hlau tua rog.
  Hom dav hlau no yog ho dav hlau tua rog.
  Lub dav hlau no yog lub dav hlau B52H.  Hmoob ib txwm paub hu tis Nyob Hoom Bis 52.
  Lub dav hlau no yog lub dav hlau B52H.  Hmoob ib txwm paub hu tis Nyob Hoom Bis 52.
  Kuv thiab Victor wb nyob rau ntawm thaj chaws nthuav txog ntau hom dav hlau.
   Lub dav hlau no yog hom dav hlau siv rau cov tub rog nyob nruab deg.
   Lub dav hlau no yog hom dav hlau siv rau cov tub rog nyob nruab deg.
  Lub dav hlau no yog hom dav hlau hu tias Das Kaus Tas siv nyob rau teb chaws nplog yav tas los tib yam.
  Kuv thiab Victor wb nyob rau ntawm thaj chaws nthuav txog ntau hom dav hlau.
  Lub tsheb no siab heev thiab txawv kawg nkaus.
  Lub no Hmoob ib txwm paub hu tias T28.  Siv rau kev tua tsov rog nyob teb chaws nplog yav tas los.
  Lub no Hmoob ib txwm paub hu tias T28.  Siv rau kev tua tsov rog nyob teb chaws nplog yav tas los.
  Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
   Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.
  Lub dav hlau no loj kawg nkaus peb Hmoob ib txwm hu tis Nyob Hoos Hrau Qab.

Cov duab no yees nyob rau ntawm tshav dav hlau qhib saib nyob rau nroog Oshkosh, Wisconsin rau lub 07/26/2015.

Yog nej leej twg muaj lus nug li cas, sau tso tseg nram qab no los yog sau email rau kuv tau rau ntawm info@shrdo.com.

No comments:

Post a Comment