Sponsored Links

Wednesday, December 9, 2015

Koob tsheej nco txog Nais Phoos Vaj Pov lub hnub yug 12/08/2015

Hmoob cov qub tug rog nrog rau cov sawv cev ntawm lub nroog Chico hauv xeev California tau muaj ib lub koob tsheej ua kev nco txog Nais Phoos Vaj Pov lub hnub yug nyob rau lub 12/08/2015 nyob rau ntawm lub nroog Chico hauv xeev California.  Kev ua koob tsheej nco txog Nais Phoos Vaj Pov lub hnub yug no tau muaj shwm sim nyob rau xeev Wisconsin thiab xeev Minnesota tib yam.  Suab Hmoob Xov xwm tau mus muab xov xwm nyob rau ntawm 3 lub xeev loj no.  Baj tig los saib tau rau ntawm SUAB HMONG NEWS.

Cov duab nram qab no yog yees nyob rau ntawm lub nroog Chico xeev California rau lub 12/08/2015.

Cov tau tuaj koom lub koob tsheej nyob rau ntawm lub nroog Chico no yog NeejTswb Vaj thiab Ci Vaj uas yog Nais Phoos 2 tug tub.

Yog muaj lus nug, sau ntawv tau rau tus email  info@shrdo.com.


1 comment: