Sponsored Links

Tuesday, June 23, 2015

Kev nyiag duab mus kev (video) ntawm lwm tus coj los tso rau ntawm yus sab web page nyob rau hauv Facebook thiab Youtube


Tau li 2 lub hli dhau los no pom tau tias muaj coob tus cov phooj ywg nyob rau hauv Facebook thiab hauv Youtube tau muab Suab Hmoob cov duab yees mus kev xov xwm (Video) coj mus tso rau ntawm lawv sab web page uas yog tsis tau tso cai los ntawm Suab Hmoob rau kis hais tias lawv download (ดาวน์โหลด) Suab Hmoob cov duab yees mus kev ces lawv ho muab uploaded (อัพโหลด) coj mus tso rau ntawm lawv sab web page yam li yog lawv tug.  Yog link cov duab yees mus kev ntawm Suab Hmoob sab mus rau lawv sab xwb no ces tsis muaj teeb meem dab tsis.  Thaum zoo li no lawm ces yog lawv yuam thiab tau ua txhaum txoj cai hu tias “Copyright Infringement” los yog “Nyiag lwm tus li yam tsis tau tso cai”  ces Youtube thiab FaceBook yuav muab qhov duab yees mus kev (video) ntawv rho tawm ntawm nej sab.  Nyob rau hauv Youtube, tom qab thaum Youtube muab hro tawm lawm ces nej yuav pom li daim duab hauv qab no lawm xwb.
 
Muab tshaj tawm rau cov phooj ywg sawv daws hais tias txawm nej nyob rau lub teb chaws twg los xij, kom peb sawv daws xyaum paub txog kev siv raws txoj cai nyob rau chav nruab tug (Internet) es peb thiaj yog ib haiv neeg zoo.  Yog nej leej twg ho xav siv peb cov duab yees mus kev xov xwm (video) thiab kev lom zem (video), nej yuav tsum tau sau ntawv mus nug txog kev tso cai los ntawm peb Suab Hmoob uas yog sau ntawv mus rau tus email copyrights@shrdo.com   Peb mam li ntsuam xyuas seb nej yuav siv mus rau sab twg es peb mam li teb thiab yog tso cai tau peb mam li tso cai rau nej.
Nyob rau hauv Youtube thiab Facebook, lawv yeej muaj lawv cov cai los tswj txog kev sib nyiag zoo li no.

Ntawm no yog txoj cai kev siv lwm tus li duab yees mus kev (video) uas yog tsis tau tso cai los ntawm tus tswv nyob rau hauv Youtube: YOUTUBE COPYRIGHT RULE   Ntawm no yog nyob rau ahuv Facebook: FACEBOOK COPYRIGHT RULE

Xav thiab cia siab tias cov phooj ywg sawv daws yuav kag siab zoo.  Ho pab muab sib tham thiab sib qhia mus rau cov tseem tsis tau paub kom sawv daws paub txog rau kis no kom zoo.  Ua tsaug ntau.

Yog nej leej twg muaj lus nug txog rau kis no, sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.
 

No comments:

Post a Comment