Sponsored Links

Monday, June 1, 2015

Kev sau ntawv rau hauv Facebook thiab lwm qhov chaws Social Media

Kev sau ntawv teb los yog sau lub ntsiab lus tso tseg rau hauv Facebook yog ib qhov ua rau coob tus ntawm cov phooj ywg tsis tau taub txog hais tias vim li cas Suab Hmoob ho muaj kev txwv.  Coob tus phooj ywg tau hais tias "peb nyob teb chaws meskas, peb muaj freedom of speech, peb yuav sau li cas los tau ua cas nej suab hmoob ho txwv li cov teb chaws koom sam (communist)."  

Cia kuv muab hais kom ntxaws ntxaws rau cov phooj ywg sawv daws es cov paub lawm los yeej haj yam zoo ho cov tseem tsis tau paub los kom ho muab coj los xav es ho paub txog es peb thiaj li xyaum ua ib haiv neeg paub tab thiab paub sib hwm li luag lwm haiv neeg.

Peb nyob rau teb chaws meskas, peb yeej muaj txoj cai hais lus tawm ntawm peb tus kheej txog tej yam peb pom tias lwm tus tau ua tsis haum peb los yog ua tsis yog rau peb (Freedom of speech).  Xws li peb muaj feem mus tawm tsam sawv cev ntawm peb tus kheej kom muaj kev ncaj ncees rau peb.  Peb muaj feem mus hais lus sawv cev ntawm peb tus kheej uas peb pom tias lwm tus ua tsis yog rau peb, thiab ntau yam txog rau kis no nyob rau hauv txoj cai "Freedom of Speech" tab sis muaj ntau yam uas peb hais thiab siv tsis tau nyob rau hauv txoj cai "Freedom of Speech" no tib yam xws li lam tau lam sau ntawv mus cem tus ub tus no, lam tau lam hais yam tsis muaj pov thawj, thiab ntau yam txog rau kis no... Thaum zoo li no lawm nyob rau yuav luag txhua txhua qhov chaws luag thiaj muaj txoj cai los tswj txog kev sau ntawv thiab tso duab nrog rau lwm yam.  Xws li nyob rau hauv Facebook, lawv yeej muaj txoj cai los tswj tib yam nkaus.  Koj mus twm tau rau ntawm no: FaceBook txoj cai sau ntawv thiab siv Facebook

Nyob rau hauv peb Suab Hmoob los peb yeej muaj txoj cai los tswj tib yam xws li nyob hauv Facebook thiab lwm qhov.  Suab Hmoob cov cai tswj rau kev sau ntawv, sau ntsiab lus, thiab lwm yam nyob rau hauv Facebook muaj raws li nram qab no:

TSIM NYOG:
 • Siv koj lub npe tiag thiab koj daim duab tiag
 • Sau teb txog ntawm lub ntsiab lus uas lwm tus tau sau tso tseg xwb
 • Sau txog kev xav ntawm koj tus kheej rau lub ntsiab lus, hwm lwm tus, thiab hriav pov thawj los pab koj cov lus sau kom lwm tus tau taub.
 • Sau qhov ntsiab lus tshiab rau sawv daws tau twm thiab tawm suab.
 • Yog koj muaj lus xav nug ncaj qha rau Suab Hmoob, koj sau ntawv xa mus rau peb Suab Hmoob siv tus email: info@shrdo.com.
 
TSIS TSIM NYOG:
 • Thuam lwm tus
 • Tso khoom ua laj luam (Self business advertisement)
 • Lam tau lam sau ntawv li ub li no
 • Sau ntawv tso ntau ntau tab sis yog tib qhov xwb
 • Hais lus phem rau lwm tus, cem thiab hais lus tsis zoo rau lwm tus
 • Tso lus kawm ntawm cov tib neeg uas tsis muaj duab tiag thiab tsis kam tawm tuaj qhia tias nws yog leej twg

Cov neeg yuam cov nqi lus saum toj no TEJ ZAUM yuav raug hro tawm.

Kuv xav thiab cia siab tias txhua txhua tus phooj ywg cov tseem tsis tau paub yuav kag siab txog txhua tsav yam ntawm kev sau ntawv teb thiab tso tseg rau hauv Facebook thiab lwm qhov chaws nyob rau hauv Internet.

Yoj nej leej twg tseem tshuav lus dab tsis tseem tsis tau taub zoo, nej sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.

1 comment:

 1. Nyob zoo cov phooj ywg ... kev txais tos txhua lub sijhawm. Kuv yog mab liab Michael, kuv los ntawm maryland, ob peb hnub dhau los kuv nyeem ib qho tswv yim ntawm blog f kev sib raug zoo. Tus neeg sau xov xwm tus txiv neej uas kawm ua kom kho tsis muaj zog erection thiab ejaculation sai rau ob lub lim tiam vim nws tus poj niam mob.Kuv nyeem zaj dab neeg thiab nws sab
   Peb Drigbinovia tus txiv neej uas tau pab nws ua txhua yam, nws sab nws tau nrog nws tus poj niam ua ntej yim xyoo tom qab kev sib cais thiab Drigbinovia pab nws kom yug nws rov qab marride rov qab. Kuv tau muaj hmoo heev los luam email rau doctorigbinovia93@gmail.com tawm tswv yim hauv online. Drigbinovia tham txog tej teeb meem ntawm kev sib yuav lub neej. Kuv xav tau kev pab kom zoo zoo kom rov qab mus rau kuv tus txiv. Ob peb lub hlis dhau los kuv tau tawm tsam kuv tus txiv, hnub tom qab nws ntsia ncaj qha mus rau hauv lub qhov muag Nws hais tias nws yog dhau ntawm peb, peb twb tau mus txog peb txoj kev sib yuav, nws coj peb tus tub thiab mus nyob rau hauv Spain Txij li thaum kuv tau sim hu thiab xa xov hauv xov tooj, kev sib tham. nyob hauv nruab nrab thiab los ntawm email, tab sis txoj kab nta kom tag, tau ntxhov siab, thiab kuv xav tau los pab kuv tus tub Felix nyeem kom thov zam txim, txawm tias peb ob leeg paub kuv tsim txom. tsis muaj cov ntawv tsis muaj kev hais lus rau xya lub hlis. Qhov teeb meem no raug tua txhua txhua hnub, kuv tau nyuaj siab thiab xav ua kom tau txais txiaj ntsig, thiab xav tau kev kho mob sai sai los daws qhov teeb meem, vim li ntawd kuv tau hu rau e-mail chaw nyob hauv Drigbinovia, vim kuv xav tias kuv tuaj yeem pab kuv tus txiv rov qab los nrog nws tus tub . Kuv tham rau nws thiab paub zoo tias nws nws tuaj yeem pab kuv rov qab nrog kuv tus txiv thiab kuv cov menyuam hauv tsev, mloog thiab nqis tes los ntawm kauj ruam. Ob hnub tom qab ntawd, Drigbinovia tau hais tias qhov teebmeem tsis txaus siab tau poob mus rau hauv lub tuam tsev. Txhua yam yog los ntawm nws tus kheej thiab kuv tau ua txhua yam, Kuv tau muab cov khoom tsim nyog xwb. Hmo ntawd kuv tus txiv hu kuv Chandler los thov zam txim rau kev nyob ntsiag to heev. Nws nrog kuv tham, nws tu siab heev nws ntshai. Chandler tus tub tau rov qab los tsev nrog nws tus tub nag hmo, thiab hnub no kuv zoo siab tau rov qab tau kuv tsev neeg thiab kuv tus txiv, thiab peb ib leeg hlub ib leeg ntau dua. Kuv ib txwm zoo siab thiab ua tsaug rau kev pab ntawm Drigbin. Kuv cog lus tias kuv yuav ua tim khawv zoo txog kuv cov phooj ywg thiab lwm tus. Kuv muaj lub hom phiaj uas nws yuav ua hauj lwm rau kuv, thiab kuv pom hais tias nws yuav zoo rau koj qhia rau koj vim kuv paub tias nws yuav txhawb nqa lwm tus, raws li kuv tau ntsib tsis ntev los no, ua tus pov thawj rau tus neeg uas kuv ua haujlwm. Kuv, kuv tus txiv, rov qab mus tsev hauv xya hnub thiab qhov txuj ci tseem ceeb. lub Council yuav tsum nrhiav kev daws teebmeem rau kev ntxhov siab thiab kev kub ntxhov ntawm kev sib raug zoo, thiab thaum nws rov qab koom nrog cov neeg koom nrog thiab tsim kev zoo siab rau tsev neeg. Cov neeg ntseeg hais tias kev hlub rau lub hwj chim, cov zog no tau ua haujlwm zoo thiab ua hauj lwm los npaj ob peb hnub tom qab kev ua kom dhau mus thov nws txoj kev zam txim. Kuv xav koj hmoov zoo

  ReplyDelete