Sponsored Links

Monday, June 1, 2015

Kev sau ntawv rau hauv Facebook thiab lwm qhov chaws Social Media

Kev sau ntawv teb los yog sau lub ntsiab lus tso tseg rau hauv Facebook yog ib qhov ua rau coob tus ntawm cov phooj ywg tsis tau taub txog hais tias vim li cas Suab Hmoob ho muaj kev txwv.  Coob tus phooj ywg tau hais tias "peb nyob teb chaws meskas, peb muaj freedom of speech, peb yuav sau li cas los tau ua cas nej suab hmoob ho txwv li cov teb chaws koom sam (communist)."  

Cia kuv muab hais kom ntxaws ntxaws rau cov phooj ywg sawv daws es cov paub lawm los yeej haj yam zoo ho cov tseem tsis tau paub los kom ho muab coj los xav es ho paub txog es peb thiaj li xyaum ua ib haiv neeg paub tab thiab paub sib hwm li luag lwm haiv neeg.

Peb nyob rau teb chaws meskas, peb yeej muaj txoj cai hais lus tawm ntawm peb tus kheej txog tej yam peb pom tias lwm tus tau ua tsis haum peb los yog ua tsis yog rau peb (Freedom of speech).  Xws li peb muaj feem mus tawm tsam sawv cev ntawm peb tus kheej kom muaj kev ncaj ncees rau peb.  Peb muaj feem mus hais lus sawv cev ntawm peb tus kheej uas peb pom tias lwm tus ua tsis yog rau peb, thiab ntau yam txog rau kis no nyob rau hauv txoj cai "Freedom of Speech" tab sis muaj ntau yam uas peb hais thiab siv tsis tau nyob rau hauv txoj cai "Freedom of Speech" no tib yam xws li lam tau lam sau ntawv mus cem tus ub tus no, lam tau lam hais yam tsis muaj pov thawj, thiab ntau yam txog rau kis no... Thaum zoo li no lawm nyob rau yuav luag txhua txhua qhov chaws luag thiaj muaj txoj cai los tswj txog kev sau ntawv thiab tso duab nrog rau lwm yam.  Xws li nyob rau hauv Facebook, lawv yeej muaj txoj cai los tswj tib yam nkaus.  Koj mus twm tau rau ntawm no: FaceBook txoj cai sau ntawv thiab siv Facebook

Nyob rau hauv peb Suab Hmoob los peb yeej muaj txoj cai los tswj tib yam xws li nyob hauv Facebook thiab lwm qhov.  Suab Hmoob cov cai tswj rau kev sau ntawv, sau ntsiab lus, thiab lwm yam nyob rau hauv Facebook muaj raws li nram qab no:

TSIM NYOG:
 • Siv koj lub npe tiag thiab koj daim duab tiag
 • Sau teb txog ntawm lub ntsiab lus uas lwm tus tau sau tso tseg xwb
 • Sau txog kev xav ntawm koj tus kheej rau lub ntsiab lus, hwm lwm tus, thiab hriav pov thawj los pab koj cov lus sau kom lwm tus tau taub.
 • Sau qhov ntsiab lus tshiab rau sawv daws tau twm thiab tawm suab.
 • Yog koj muaj lus xav nug ncaj qha rau Suab Hmoob, koj sau ntawv xa mus rau peb Suab Hmoob siv tus email: info@shrdo.com.
 
TSIS TSIM NYOG:
 • Thuam lwm tus
 • Tso khoom ua laj luam (Self business advertisement)
 • Lam tau lam sau ntawv li ub li no
 • Sau ntawv tso ntau ntau tab sis yog tib qhov xwb
 • Hais lus phem rau lwm tus, cem thiab hais lus tsis zoo rau lwm tus
 • Tso lus kawm ntawm cov tib neeg uas tsis muaj duab tiag thiab tsis kam tawm tuaj qhia tias nws yog leej twg

Cov neeg yuam cov nqi lus saum toj no TEJ ZAUM yuav raug hro tawm.

Kuv xav thiab cia siab tias txhua txhua tus phooj ywg cov tseem tsis tau paub yuav kag siab txog txhua tsav yam ntawm kev sau ntawv teb thiab tso tseg rau hauv Facebook thiab lwm qhov chaws nyob rau hauv Internet.

Yoj nej leej twg tseem tshuav lus dab tsis tseem tsis tau taub zoo, nej sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.

No comments:

Post a Comment