Sponsored Links

Tuesday, June 2, 2015

Tib neeg (Hmoob) nyob qhov twg tuaj saib Suab Hmoob Xov Xwm?

Nram qab no qhia txog tias tib neeg (Hmoob) nyob qhov twg tuaj saib Suab Hmoob Xov Xwm.  Suab Hmoob Xov Xwm pib xyoo 2000 los lawm.  SUAB HMONG FANS AROUND THE WORLD.
 
 Daim duab saum toj no qhia txog tias tib neeg nyob qhov twg thiab tuaj qhov twg tuaj saib Suab Hmoob Xov Xwm.  Cov xiav xiav yog qhia tau cov tib neeg lawv nyob qhov twg rau qhov twg.  Tej lub xiav xiav ntawv muaj txog li ntawm 100 tawm tus tib neeg nyob rau hauv yog tias lawv sawv daws tuaj tib qhov chaws tuaj.
 
 DAIM DUAB SAUM TOJ NO:  qhia tias muaj tag hro cov zwj tseg ntawm cov tuaj saib Suab Hmoob Xov Xwm.  Nyob li hnub no 06/02/2015, muaj yog 12 lab 4 puas 93 phav 8 pua 24 zaug uas tib neeg tau tuaj saib Suab Hmoob Xov Xwm.  Cov hauv qab zog yog qhia txog Suab Hmoob cov Xov Xwm tib neeg nyiam saib ntau tshaj plaws.  Yog cov saib ntau tshaj plaws ntawm 10 qhov xwb.

 DAIM DUAB SAUM TOJ NO: qhia txog tias cov neeg saib Suab Hmoob Xov Xwm yog saib li cas.  Ntawm lawv lub xov tooj? siv computer?  Nej yuav pom nyob rau qhov hauv qab.

  DAIM DUAB SAUM TOJ NO: qhia txog tias cov neeg saib Suab Hmoob Xov Xwm yog tuaj li cas thiaj saib tau.  Nej yuav pom nyob rau qhov hauv qab.

 DAIM DUAB SAUM TOJ NO: qhia txog tias cov neeg saib Suab Hmoob Xov Xwm yog nyob lub teb chaws twg tuaj thiab lawv cov hnub nyoog yog li cas rau li cas.  Nov tsuas yog qhia ntawm 10 lub teb chaws xwb tseem tshuav ntau ntau lub teb chaws thiab.

Cov ntawv qhia no yog luam tawm nyob rau lub 06 hli ntuj hnub tim 02 xyoo 2015.  Cov nej pom no yuav hloov mus ntau tshaj txhua txhua hnub.

The data above collected as June 2, 2015.  As we are moving forward, more are added daily to the data.

Yog nej muaj lus nug li cas, sau ntawv tau rau peb suab hmoob rau ntawm tus email no:  info@shrdo.com.

No comments:

Post a Comment