Sponsored Links

Sunday, May 17, 2015

Hmoob cov qub tub nrog mus hwm txog daim txiag lag zeb keeb kwm nyob rau Arlington Cemetary ntawm nroog Washington DC 05/14-15/2015

 Daim txiag zeb ua kev nco txog Hmoob cov qub tub nrog tau pab tsoom hwv meskas yav tas pib xyoo 1961 txog rau 1973.  Daim txiag zeb no nyob rau ntawm thaj chaws Arlington Cemetary hauv nroog tuam ceeb Washington DC.  Yog nej leej twg mus ncig txog ze ntawm ib cheeb tsam ho mus saib nawj.  Yog ib qhov kev cim tseg keeb kwm rau peb haiv neeg Hmoob.
 Tsim Neej Vaj, tus tub txawg ntawm Nais Phoos Vaj Pov, tab tom hais lus nyob rau ntawm daim txiag lag zeb thiab tsob ntoo tau tshwm sim xyoo 1997.
 Ntawm no yog tsob ntoo cog nrog daim txiag lag zeb ua kev nco txog Hmoob lub txiaj ntsim tau pab tsoom hwv meskas.  Tsob ntoo ziag no loj li no lawm.  Nej cov thaum nyuam qhuav mus cog tab sis ho tsis tau mus saib ces nej yuav pom tias nws loj baum li cas lawm.
 Ntawm no yog Neeb Xyooj, tub muab xov xwm rau Suab Hmoob Xov Xwm tseem tab tom yees duab cov qub tub nrog.
 Cov qub tub nrog nrog rau cov tua mus sib txhawb tseem tab tom yuav mus rau tim tsev dawb hauv nroog tuam ceeb Washington DC.
 Hmoob cov qub tub nrog tseem tab tom baj yees duab thiab yuav sawv kev mus rau pem daim txiag lag zeb nyob rau ntawm Arlington Cemetary.
 Jane Hamilton tab tom hais lus rau cov Hmoob cov qub tub nrog.
 Ib tus sawv cev ntawm Hmoob cov qub tub nrog tseem tag tom hais lus.
Tus sawv cev thiab tswj ntawm Arlington Cemetary tab tom hais lus rau Hmoob cov qub tub nrog..
 Ib tus sawv cev ntawm Hmoob cov qub tub nrog tseem tag tom hais lus.
 Ib tus sawv cev ntawm Hmoob cov qub tub nrog tseem tag tom hais lus.
 Paj Mab Thoj, tus tuam thawj coj ntawm Hmong pab qub tub nrog hauv xeev Minnesota, tseem tab tom hais lus.
 Tsoom hwv theem siab tuaj hais lus rau Hmoob cov qub tub nrog.
 Philip Smith tab tom hais lus rau Hmoob cov qub tub nrog.
 Hmoob cov qub tub nrog.  Lawv yog cov muab txoj sia los tiv thaiv peb haiv neeg Hmoob nyob rau lub caij ua tsov nrog yav tas dhau los... Yog nej pom lawv qhov twg, tuav lawv ties thiab hais nyob zoo rau lawv.
Hmoob cov qub tub nrog.  Lawv yog cov muab txoj sia los tiv thaiv peb haiv neeg Hmoob nyob rau lub caij ua tsov nrog yav tas dhau los... Yog nej pom lawv qhov twg, tuav lawv ties thiab hais nyob zoo rau lawv.
Pov Lis Vaj, tub muab xov xwm rau Suab Hmoob, tab tom hais lus nyob rau ntawm St. Paul xeev Minnesota thaum Hmoob cov qub tub nrog yuav sawv kev tuaj mus rau nroog tuam ceeb Washington DC rau lub 05/12/2015.

 Richard Vamlwm Vaj tseem tab tom sib tham nrog rau Pab Mab Thoj uas yog tus thawj coj rau Hmoob pab qub tub nrog nyob rau xeev Minnesota.
 Nkaaj Yig Vaj, tub muab xov xwm rau Suab Hmoob, tseem tab tom yees duab mus rau kev sib tham ntawm Richard thiab Jane.
Neeb Xyooj, tub muab xov xwm rau Suab Hmoob, tseem tab tom yees duab mus kev rau Richard nrog Jane sib tham.

Yog nej leej twg muaj lus dab tsis, sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.

No comments:

Post a Comment