Sponsored Links

Saturday, May 16, 2015

Duab yees nrog Hmoob qub tub rog mus rau Washington DC rau lub 5/12 txog rau 5/15 xyoo 2015

Kuv thiab Suab Hmoob cov tub xov xwm, Nkaj Yig Vaj thiab Neeb Xyooj tau nrog Hmoob cov qub tub nrog nyob rau xeev Minnesota tau sawv kev mus rau nroog tuam ceeb Washington DC hauv teb chaws meskas pib lub 5 hli ntuj hnub tim 12 txog 16 xyoo 2015.

 Duab Yees nyob rau ntawm Washington Monument uas yog tus pej thuam nyob tom kuv qab.
  Duab Yees nyob rau ntawm Washington Monument uas yog tus pej thuam nyob tom kuv qab.
  Duab Yees nyob rau ntawm Washington Monument uas yog tus pej thuam nyob tom kuv qab.
 Duab yees nyob rau ntawm meskas cov tub nrog cov npe keeb kwm uas tau tas sim neej rau kob tsov nrog Vietnam.
 Duab yees nyob rau ntawm meskas cov tub nrog cov npe keeb kwm uas tau tas sim neej rau kob tsov nrog Vietnam.
 Duab yees nyob rau ntawm meskas cov tub nrog cov npe keeb kwm uas tau tas sim neej rau kob tsov nrog Vietnam.
 Nrog Philip Smith sib tham txog tsab cai tau los muab zwm rau tsoom hwv meskas lub 05/14/2015 txog ntawm kev pab rau Hmoob cov qub tub nrog.
 Daim txiag zeb tsoom hwv meskas tau tshwm sim zwm tseg ua kev nco txog lub txiaj ntsim ntawm Hmoob cov qub tub nrog tau pab meskas yav tas dhau los nyob rau ntawm Arlington Cemetary.
  Tab tom nrog Tsim Neej Vaj uas yog tus tub ntxawg ntawm Nais Phoos Vaj Pov sib tham txog nws kev xav txog ntawm qhov nws tau tuaj koom lub koom tsheej kev nco txog cov qub tub nrog nyob rau Washington DC rau 05/15/2015.
 Kev hawm txog daim txiag zeb uas tsoom hwv meskas tshwm sim rau Hmoob cov qub tub nrog nyob rau Arlington Cemetary hauv nroog tuam ceeb Washington DC.
 Suab Hmoob cov tub muab xov xwm yees duab nrog rau Dr. Jane Hamilton uas yog tus sau xov xwm thiab tau nrog Hmoob nyob tau ntau lub xyoo los.
 Hmoob cov qub tub nrog tau mus hawm txog daim txiag zeb thiab txhawb nqa txog tsab cai tshiab uas muab zwm rau hauv tsoom hwv meskas kom muab dhau coj los ua ib tsab cai los pab Hmoob cov qub tub nrog.
 Tsoom hwv meskas theem siab los nrog Hmoob cov qub nrog sib tham nyob rau hauv Senate House nyob rau Washington DC.
Tsoom hwv meskas theem siab los nrog Hmoob cov qub nrog sib tham nyob rau hauv Senate House nyob rau Washington DC.

Tig los saib xov xwm ntawm Suab Hmoob tau taug qab nrog Hmoob cov qub nrog mus rau Washington DC yuav tawm tsis ntev tom ntej no rau ntawm Suab Hmoob Xov Xwm.

No comments:

Post a Comment