Sponsored Links

Wednesday, May 20, 2015

Yog nej leej twg npaj mus saib Hmoob cov qub tub nrog daim txiag lag zeb nyob rau Arlington Cemetery tim Washington DC

Yog nej leej twg ho xav mus saib daim txiag lag zeb tsoom hwv meskas theem siab tau tsim ua kev nco txog Nais Phoos Vaj Pov thiab Hmoob cov qub nrog lub txiaj ntsim lawv tau pab tsoom hwv meskas ua tsov nrog yav tas dhau los nyob rau teb chaws los tsuas, nej mus saib tau li ob daim duab kuv muab cim rau hauv qab no.
 Daim duab saum toj no yog qhia txog tias tsob ntoo thiab daim txiag lag zeb nyob rau ntawm Arlington Cemetery hauv nroog tuam ceeb Washington DC.  Kuv xav tias Hmoob txhua txhua tus yuav tau mus hawm cim thiab nco txog lub txiaj lub ntsim ntawm Hmoob cov qub tub nrog uas lawv tau muab lawv txoj sia los koom nrog tsoom hwv meskas ua tsov nrog yav tas los es hnub no thiaj muaj koj thiab kuv nyob rau lub teb chaws meskas.  Yog nej leej twg npaj mus saib los yog mus ze rau ib cheeb tsam ntawm Washington DC, ziag no nej yuav paub thiab pom tias tsob ntoo thiab daim txiag lag zeb nyob rau qhov twg lawm.  Nej ho mus ncig saib, daim txiag lag zeb thiab tsob ntoo no thiaj li yog peb Hmoob li xwb...
Daim duab saum toj no yog daim pom dav zog daim ua ntej kom nej paub tias zoo li cas xwb.
 Daim duab saum toj no yog Hmoob cov qub tub nrog nyob xeev Minnesota tau mus saib thiab hawm txog daim txiag lag zeb thiab tus ntoo nyob rau Arlington Cemetery hauv nroog Washington DC rau lub 05/15/2015.
 Daim duab saum toj no yog Hmoob cov poj niam hnav tsoom tsho Hmoob nrog Hmoob cov qub tub nrog nyob xeev Minnesota tau mus saib thiab hawm txog daim txiag lag zeb thiab tus ntoo nyob rau Arlington Cemetery hauv nroog Washington DC rau lub 05/15/2015.

Yog koj muaj lus nug txog rau kis no, sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com

No comments:

Post a Comment