Sponsored Links

Thursday, April 16, 2015

Lus teb rau cov phooj ywg txog ntawm teeb meem Zeb Yaj thiab Alain Lis


Kuv tau txais ntau tsab emails tuaj ntawm cov phooj ywg nyob rau teb chaws Meskas, Nplog, thiab Thaib teb tuaj nug txog ntawm qhov xwm txheej uas Zeb Yaj, Hmoob-Nplog, ntau thiab yuav tua Alain Lis uas yog ib tug Hmoob Meskas mus ncig nyob rau teb chaws nplog.

LUS NUG:  Koj xav li cas xwb txog ntawm qhov teeb meem Zeb Yaj ntau thiab yuav tua Alain Lis?

LUS TEB:  Yog ib qhov txaus tu siab tab sis yog ib qhov peb Hmoob yuav tau hla mus kom dhau tib yam peb thiaj li mus txog kev vam meej.  Qhov tseeb tiag txog ntawm qhov teeb meem no peb tsis paub zoo tab sis qhov peb paub thiab peb pom yog Zeb Yaj tau ntau thiab tau hais tias nws yuav tua tus Hmoob-Meskas zaum no.   Kev xav ntawm kuv tus kheej raws li qhov kuv thiab nej txhua tus tau pom muaj pov thawj yog Zeb Yaj tau muab ua dhau qhov ua lawm:

1.  Zeb Yaj tau hais thiab khav tias nws yuav tua Hmoob-Meskas.  Qhov nov yog ib sob lus hais tau cais thiab rov rub Hmoob txoj kev sib hlub mus deb dua qub.  Thaum Hmoob-Meskas hnov Zeb sob lus no, feem coob yuav xav tias Zeb tsis yog muaj teeb meem rau Alain Lis xwb tab sis Zeb yeej txhob txwm ua tag hro rau Hmoob-Meskas.  Ntau tus phooj ywg tau hais tias qhov teeb meem no yog Zeb thiab Alain nkawd xwb kom txhob muab cuam tshua rau Hmoob tab sis qhov tau mob ntau tus thiab coob tus Hmoob-Meskas siab yog sob lus Zeb tau hais tawm. 

2.  Zeb Yaj tau ntau Alain Lis muaj pov thawj nyob rau daim duab yees mus kev (Video) rau ntiaj teb tau pom.  Qhov nov yog ib qhov qhia tau tias Zeb Yaj yog tus yuav tsum txhaum rau lub txim ntau tib neeg.  Txoj cai muaj nyob rau ntawv rau sawv daws taug tab sis Zeb Yaj siv nws txoj cai ntau tib neeg los ntau Alain Lis thiab tseem yees duab mus kev tso tawm rau ntiaj teb tau pom thiab.

Yog Zeb Yaj txhob ntau thiab txhob hais cov lus yuav tua Hmoob-Meskas li koj thiab kuv peb hnov thiab pom hauv daim Video, Zeb Yaj yeej muaj cai los sib hais qhov plaub tug no txog thaum kawg ntawm qhov yeej thiab swb.

LUS NUG:  Cas sawv daws pheej tias Hmoob-Nplog thiab Hmoob-Meskas, qhov nov yog Zeb thiab Alain nkawd teeb meem xwb?

LUS TEB:  Sob lus tias Hmoob-Nplog thiab Hmoob-Meskas no los yeej yog.  Li tej laus ib txwm hais, ib tug ua phem ces puas tag sawv daws ces yog li no.  Muab piv xam li no.  Nyob teb chaws nplog, muaj ib tug Hmoob lub npe hu ua Maib, nws mus tua ib tug Nplog tuag thaum Nplog taug tau qab thiab paub nws lawm, Nplog yuav hais tias Hmoob tua peb neeg Nplog.  Yog li ceev faj os peb Hmoob sawv daws. 

Qhov tseeb tiag ces yog li no, Hmoob nyob Meskas, Hmoob yeej yog ib haiv neeg Hmoob tab sis Hmoob yog pej xeem neeg Meskas vim Hmoob nyob teb chaws meskas.  Ib tug Hmoob nyob meskas tau ua txhaum los yog tau raug tua, teb chaws meskas yog tus tswv muaj feem yuav hais plaub hais tug.  Tib yam li Hmoob-Nplog.  Hmoob nyob teb chaws nplog ces Hmoob yeej yog Hmoob tab sis Hmoob yog pej xeem nplog.  Thaum zoo li no lawm ces sawv daws thiaj pheej hais tias Hmoob-Meskas, Hmoob-Nplog, Hmoob-Fabkis, Hmoob-Thaib, Hmoob-Suav thiab ntau ntau mus...


LUS NUG:  Neeb Vwj qhov lus hais mas tau hais siab Hmoob-Thaib lawm, nws yuav tsum los thov txim.

LUS TEB:  Kis no kuv xav kom nej sawv daws sau ntawv mus rau nws kiag vim Neeb Vwj tsis yog ib tug coj muaj koob muaj npe es nws hais yuav muaj kev puas sij rau sawv daws.  Kuv ntseeg tau tias qhov nws hais ntawv yog nws li kev xav ntawm nws tus kheej ib yam li nej sawv daws xwb.  Feem ntau yog koj yog tib tug coj los yog sawv cev ntawm ib pab ib pawg thiab muaj koob muaj npe nto moo lug es koj lam tau lam hais lus tshaj tawm tsis zoo rau lwm tus zoo li no ces qhov nov nws yog nws ib feem theem uas sawv daws yuav tau taug qab thiab.

LUS NUG:  Xav kom nej Suab Hmoob taug qab txog qhov xov xwm no es qhia rau peb paub kom meej.

LUS TEB:  Qhov teeb meem no ces kuv thiab koj thiab nej sawv daws, peb twb pom nyob rau hauv qhov duab yees mus kev (video) tias yog li cas tiag.  Qhov nov thiaj yog qhov tseeb tshaj plaws lawm.  Peb npaj tias thaum Alain Lis rov los txog rau teb chaws meskas, peb yuav nug seb nws puas kam rau peb mus nrog nws sib tham txog rau qhov teeb meem no no ces peb mam li tshaj tawm rau sawv daws paub.  Txog rau Zeb Yaj, vim nws nyob rau sab teb chaws Nplog ces kev peb yuav mus nug txog nws sab, tej zaum, yuav tsawg zog lawm tab sis peb mam li sim seb puas muaj txoj hau kev nrog Zeb Yaj tham txog kis no thiab.

LUS NUG:  Cas cov neeg hauv Facebook es hais cuag li lawv tseem paub zoo tshaj nom tswv lawm thiab?

LUS TEB:  Nco ntsoov tias thaum muaj ib qhov teeb meem zoo li no ces tus yuav xav li cas los muaj thiab tus yuav sau li cas los muaj.  Nyias sau raws li nyias qhov kev nyias pom thiab paub.  NCO NTSOOV:  tsis hais peb Hmoob los yog lwm haiv neeg, pom kiag ces yog qhov lawv teb kiag ntau dua qhov maj mam taug qab seb yog li cas tiag mam li teb.  Thaum peb paub li no lawm, tus neeg peb yuav chim thiab tu siab rau yog tus neeg paub tab, muaj koob muaj npe, thiab yeej muaj peev xwm ua tau ntau yam, yog tus neeg no hais peb li mloog thiab txaus chim thiab txaus zoo siab rau. 

Zaum no tsuas los teb cov phooj ywg li no xwb.  Yog nej leej twg muaj lus nug thiab xav nrog peb tham, sau ntawv tau rau info@shrdo.com.

*** COV LUS TEB SAUM NO YOG TEB RAWS LI KUV XAV XWB ***

Ua tsaug ntau ntau rau cov phooj ywg sawv daws. 

No comments:

Post a Comment