Sponsored Links

Friday, April 17, 2015

Nquag hu sawv daws txog ntawm Zeb Yaj ntau thiab yuav tua Alain Lis


RICHARD WANGLUE VANG
RICHARD VAMLWM VAJ
Cov phooj ywg sawv daws, kuv yeej paub tias tej teeb meem zoo li no yeej ua rau sawv daws mob siab thiab khib siab heev thaum pom qhov duab yees mus kev no. 

Qhov tseeb tiag peb sawv daws tsis paub txog ces cia rau txoj cai mam li taug qab thiab muab lub txim rau tus ua txhaum xwb.  Qhov koj thiab kuv peb sawv daws paub meej thiab tseeb yog qhov Zeb Yaj ntaus thiab muab rab riam yuav tua Alain Lis thiab Zeb Yaj cov lus tias nws yuav tua tus Hmoob-Meskas thiab nws hais txog xyoo 75 uas nws twb ncaws Hmoob-Meskas tawm hauv teb chaws nplog lawm.  Txhua yam koj thiab kuv pom thiab hnov yog muaj pov thawj nyob rau hauv daim duab yees mus kev (video).

Kuv xav muab lub sij hawm no los nquag hu rau peb Hmoob sawv daws tshwj xeeb yog nyob rau teb chaws nplog thiab teb chaws meskas.  Kuv xav kom peb sawv daws los sib tham txog kev xav ntawm peb tus kheej txog rau ntawm qhov pov thawj peb sawv daws pom xwb.  Sawv daws txhob mus lob ub lob no coj los ua kev ntswv siab rau sawv daws.  Yog peb los sib cav sib ceg yam tsis muaj pov thawj ces thaum kawg peb tsis tau dab tsis tab sis peb ua rau luag lwm haiv neeg luag peb xwb.

Social Media xws li nyob hauv FaceBook thiab YouTube, txhua leej txhua tus kag tuaj ces nyias yuav hais raws li nyias xav thiab paub.  Thaum zoo li no muaj ntau hom neeg, cov paub tab, paub tsis paub tab, cov muaj kev kawm, cov tsis muaj kev kawm, etc...   Leej twg yuav hais li cas los tau tag hro ces yuav muaj kev pab thab thiab tsis sib tau taub ces yuav pib muaj kev sib tu siab vim peb Hmoob feem coob tseem tsis tau paub txog kev sib cav tswv yim.

Kuv thov quag hu rau cov tub ntxhais ua yeeb yaj kiab, hu yas suab, thiab ua laj luam kom nej txhob los cuam tshua hais lus txuam nrog rau tej teeb meem zoo li no.  Yog nej los nrog sawv daws ua txij tog txij peg ces TEJ ZAUM yuav ua rau Hmoob tsis tau taub nej ces yuav ua rau Hmoob tsis txhawb nej cov laj luam lawm.

Kuv tus kheej xav thiab cia siab tias peb sawv daws yuav muab qhov xwm txheej no coj los ua ib qhov kev kawm rau ntawm peb TUS KHEEJ txhua tus. 

9 comments:

 1. Ua tsaug tij laug hnub I kuv saib tag kuv chim ceev zog kuj post tau ib co lus tsis zoo ua rau hmoob thai thiab hmoob nplog peb sib ceg yam tsis muaj nuj nqis kuv mam khaws qhov no cia ua ib qhov kev kawm. Ua tsaug koj cov lus zoo

  ReplyDelete
  Replies
  1. Raws li kuv mloog koj cov lus mas tsuas yog koj warning rau cov Hmoob meska xwb, tsis paub hais tias ua cas lawv yuav chim ua luaj npaum nkaus li ib tug twb kiag lawm.

   Delete
 2. Kuv pom zoo li koj hais nawb tij laug Wanglue sawv.hais raws.siab.chim tsis.nco qab.hais kom.yuav tau. Yog tsis muaj tus nqua hu cov sib ceg heev heev no yuav tsis tsum sai ces tos sawv nra ces sawdaws yuam kev deb heev lawm. Ua tsaug koj nqua hu sawvdaws kom paub.

  ReplyDelete
 3. Hais rau peb ib tsoom Hmoob, txawm yuav nyob rau sab ntuj twg losxij. Kev txaum tsis hais loj thiab me, muaj txoj cai yuav kho thiab nplua tau. Tus Zeb Yaj no tsuas yog muaj peevxwm ua tau lino rau tus Hmoob Meskas uas nyob deb2 xwb. Nws yuav tsis muaj peevxwm ua tau li no rau: tus Nplog, tus Nyablaj, tus Suav, lwm haiv neeg thiab Hmoob Nplog. Qhov uas tus Zeb Yaj no ua lam yog ua rau tus Hmoob Nplog ntag ces, nws yuav ua neej tuav plig rawv tsis muaj chaw nkaum thiab lub neej tom ntej xyov yuav tshuav pes tsawg hnub rau nws ua neej nyob lawm xwb.

  Cov phoojywg nej leejtwg puas paub qhovtseeb tus Zeb Yaj no ho muaj prove hais tias tus Alain Lee no tau tham nws pojniam licas lawm tiag, please share...

  ReplyDelete
 4. Rick, Hmoob 18 xeem puas muaj ib qho blog li koj qhov no yog koj paub no thov qhia pub rau kuv thiab yom.

  ReplyDelete
 5. Raws li kuv paub xwb lawv tseem tsis tau muaj.

  ReplyDelete
 6. Cas zoo li yog kuv ib leeg thiaj li tuaj hauv koj li blog no xwb, Rick, twb yog vim kuv muaj kev ntxhov siab thiaj xav tuaj tham pem thiab sib pauv tswv yim xwb, yog hais tias kuv sau tau tej yam lus txhaj thov koj pab qhia rau kuv paub los sis koj pab muab delete tawm nawb.

  Raws li kuv xav xwb Hmoob-nplog thiab Hmoob-meskas yeej muaj kev qhuam siab ua ntej lawm thiaj li muaj tej teeb meem zoo li no tabsis kuv kuj paub tsis meej yog hais tias muaj li kuv xav ntawv tiag xav kom sawv daws sib qhia siab yog Hmoob-nplog muaj kev khuam siab qhov twg qhia kiag los seb muaj pes tsawg nqi, Hmoob-meskas los ib yam nkaus, thaum sawv daws paub hais tias yam twg yog yam tsis zoo lawm sawv daws yuav tau tseg kiag tsis txhob ua ntxiv lawm peb thiaj li yuav dlau mus ib kauj ruam tom ntej.
  Peb yuav tau sib pab kho txhua yam li peb txawj kho yog tsis works lawm peb thiaj li tsis tu siab.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Qhov sawv daws pheej hais tias ib txhia Hmoob-Nplog siv lawv cov poj niam rhiav noj rhiav haus yeej muaj tseeb ma. Vim kev hriav noj rhiav haus sab tim teb chaws nplog yog ib qhov tsis yooj yim ces tus yuav ua li cas los muaj. Kuv xav tias qhov xwm txheej no tshwm sim yog ib qhov zoo kom sawv daws paub kom ntxaws thiab sawv daws thiaj paub ceev faj.

   Delete