Sponsored Links

Monday, April 20, 2015

Yeeb Yam "Nag Cawm Seej" los ntawm cov tub ntxhais kawm ntawv

Xyoo 2014, peb Suab Hmoob tau mus koom pab tub ntxhais kawm ntawv nyob rau ntawm lub tsev qhia thiab kawm ntawv hu tias University of Wisconsin-La Crosse, nyob rau lub nroog La Crosse xeev Wisconsin. lawv tau los ua ib zaj yeeb yaj txog Hmoob.  Pom tau tias muaj cov niam txiv kwv tij neej tsa thiab cov phooj ywg tuaj koom saib coob kawg.

Nyob rau xyoo 2015 no cov tub ntxhais kawm ntawv nyob rau ntawm lub tsev qhia thiab kawm ntawv yuav no yuav rov muaj ib zaj yeeb yam los ua rau sawv daws saib.  Zaj yeeb yam no muaj lub npe tias "Nag Cawm Seej" yuav muaj nyob rau lub 4 hli ntuj hnub tim 25 xyoo 2015 uas yog kag mus saib dawb xwb tsis them tus nqi dab tsis.

2 qhov duab yees mus kev hauv qab no yog Suab Hmoob Xov Xwm mus muab nyob rau xyoo 2014:

Xov xwm txog kev ua yeeb yam nyob rau xyoo 2014.

Qhov yeeb yam ua nyob rau xyoo 2014

Kev ua yeeb yam zoo li no nyob rau ntawm phaum hluas Hmoob nyob rau teb chaws meskas yog ib qhov zoo rau lawv ua qauv zoo rau sawv daws taug thiab qhov tseem ceeb tshaj plaws yog rov los hais lus Hmoob kom tau.

Lawv cov laj txheej muaj raws li nram no rau yav tsaus ntuj.
6:30-7:00 Qhib laj txheej yeeb yaj
7:00-7:15 Hais lus txais tos sawv daws
7:15-8:00 Pib ua yeeb yam qhov ib
8:00-8:10 So
8:10-9:00 Pib ua yeeb yam qhov ob
9:00-9:15 Kawg
9:15-9:45 Ntsib cov tub ntxhais ua yeeb yam thiab noj khoom txom ncauj

No comments:

Post a Comment