Sponsored Links

Wednesday, April 15, 2015

Hmoob Nplog ntau thiab yuav tua Hmoob Meskas

Kuv tau txais ntau tsab emails tuaj ntawm cov phooj ywg nyob teb chaws nplog thiab teb chaws thaib txog ntawm qhov duab mus kev uas pom tus txiv neej Hmoob Nplog tuav rab riam ntau tus Hmoob Meskas.  Qhov duab mus ke no tsis qhia txog hais tias tim li cas thiab vim li cas.  Raws li cov phooj ywg sawv daws tau sau tseg mas yog zoo li tus Hmoob Nplog tus (uas yog tuav rawv rab riam yuav tuam) poj niam tau mus deev tus Hmoob Meskas ces zoo li tus Hmoob Nplog txhom tau ces tus Hmoob Nplog ntau thiab yuav muab riam tua tus Hmoob Meskas.

Qhov tseeb peb sawv daws tseem tsis tau paub tias yog vim li cas thiab tim li cas tiag.

Tus txiv neej Hmoob Nplog ntawv yog ib tug tub hu nkauj muaj lub npe hu ua Zeb Yaj. https://www.youtube.com/watch?v=T0wyTOyZ-4Y#t=42

Raws li cov phooj ywg tau sau ntawv tso tseg hauv FaceBook ces tub ceev xwm Nplog tau txhom tus Hmoob Nplog Zeb Yaj uas yuav tua tus Hmoob Meskas no coj mus kawm tsev laj cuj lawm vim nws tau ua txhaum kev cai uas yog yuav tua tib neeg.  Rawv li coob tus phooj hwg tau hais tias Zeb Yaj thiab nws tus hluas nkauj nkawd tau ntxias nyiaj ntau zaug los ntawm cov Txiv Neej Hmoob Meskas thiab Hmoob Auv xawm tas lias. 

Cov lus sau los saum toj no yog sau raws li cov phooj ywg sawv daws tau sau tseg nyob hauv facebook xwb. 

KEV XAV NTAWM KUV TUS KHEEJ:
Tsis tsim nyog tus Hmoob Nplog no yuav muab rab riam los hom thiab ntau tus Hmoob Meskas li sawv daws tau pom nyob rau ntawm daim duab mus kev no.  Txoj cai muaj nyob rau ntawv rau sawv daws taug.  Yog tus Hmoob Meskas ntawv tau ua txhaum tiag lawm, txoj cai yeej muaj muab lub txim rau nws. 

Peb haiv neeg Hmoob tshwj xeeb nyob rau teb chaws nplog feem coob tseem tsis tau paub txog txoj cai hwm tib neeg ncig ntiaj teb.  NCO NTSOOV TIAS Hmoob Meskas yog neeg Meskas lawm.  Yog Zeb Yaj tua thiab ntau Hmoob Meskas es tseem muab tso tawm rau ntiaj teb pom tas li no ces Zeb Yaj lub txim yuav haj yam loj.  NCO NTSOOV TIAS Hmoob Nplog yog haiv neeg Nplog, Hmoob Meskas yog haiv neeg Meskas.  Peb yog Hmoob tab sis peb zwm rau lub teb chaws peb nyob, peb nyias muaj nyias tswv lawm.

Sawv daws yuav tau xyaum ua neeg zoo thiab paub txoj cai ntawm lub teb chaws peb nyob es peb Hmoob thiaj li tsis raug kev tsim txom.

Yog muaj dab tsis tshiab li cas kuv mam li sau ntxiv rau ntawm no rau sawv daws tau twm ntxiv rau yam tom ntej.


1 comment:

  1. I agree with your words that "Txoj cai muaj nyob rau ntawv rau sawv daws taug. Yog tus Hmoob Meskas ntawv tau ua txhaum tiag lawm, txoj cai yeej muaj muab lub txim rau nws." A lot of the time, many crime could have been prevented if only people would do their research OR be patient and wait for the law to take care of the person.

    ReplyDelete