Sponsored Links

Wednesday, April 8, 2015

Lus nug txog tias puas yuav muaj Hmoob Teb Chaws (Hmong Country)?

Muaj coob tus cov phooj ywg feem coob yog nyob rau hauv teb chaws nplog thiab teb chaws nyab laj tau sau emails tuaj xav paub txog tias "Pheej hnov ib pab neeg tshaj thiab hais tias yuav muaj teb chaws Hmoob no es puas yuav muaj tiag?"

Kuv xav muab lub sij hawm no los teb rau cov phooj ywg sawv daws hais tias lub sij hawm no xav kom nej txhua leej txhua tus rau rau siab ua yam nej tseem tab tom ua xwb.  Cov tseem tab tom kawm ntawv los rau rau siab rau nej tej kev kawm, cov tseem tab tom ua liaj ua teb los kav tsij rau rau siab ua los pab nej tsev neeg es nej thiaj pab tau nej tus kheej thiab nej tsev neeg.  Kev yuav los tsim muaj ib lub teb chaws tsis yooj yim.  Soj qab saib peb Suab Hmoob Xov Xwm Suab Hmong TV thiab  Suab Hmoob Xov Xwm ua ntu zus mus rau yav tom ntej, yog muaj xov xwm tshwm sim li cas peb mam li tshaj tawm rau sawv daws paub xwb.

Yog nej leej twg muaj lus nug thiab xav paub tshaj no ntxiv, sau ntawv xa rau peb tau rau ntawm info@shrdo.com.

1 comment:

  1. Ib tsoom Hmoob,
    Kuv xav li no: Kev Hmoob yuav muaj tebchaw, yog ib tug npau suav ntawm tej tus Hmoob xwb, Kom peb txhob nyuab siab txog tej li no tsam ho pab tsis tau nyias tus kheej.
    Lub caij no cov tebchaws loj loj luag sib tw los ua kev lag luam, thiab sib tw los tsim riam phom rau sab nruab ntug, sab nruab nquab, thiab sab nruab dej, luag yuav los sib txeeb ciam dej ciam av. Yog li peb ib feem xav nrog luag sib tw xwb. Qhov tseeb tiag peb txhob rawm nyuaj siab txog tej yam no.

    ReplyDelete