Sponsored Links

Wednesday, April 8, 2015

Fake News Websites are on the rising

I received many emails from Suab Hmong's fans asked about news on Hmong from this particular website http://www.zaubqaub.com/ after doing some extensive researched, I found that news articles posted on this website are fake news.

I am recommending everyone to read news articles from major news websites only such as ABC News, CNN, Yahoo News, Google News, etc...  Hmong legit News:  Suab Hmong News, Hmong Times, Hmong Today.

If you find news articles on a not familiar news website and you wanted us to check into, write to us at info@shrdo.com.


Kuv tau txais ntau tsab emails nug txog xov xwm tso tawm txog Hmoob nyob rau ntawm chav nruab tug http://www.zaubqaub.com/. Tom qab kuv tau soj ntsuam cov xov xwm tso tawm nyob rau ntawm chav nruab tug no, kuv pom tau tias cov xov xwm no tsis yog xov xwm tiag.

Sawv daws yuav tau ceev faj txog kev twm xov xwm nyob rau nruab tug (online).  Cov xov xwm tiag thiab muaj tseeb yog nyob rau cov chaws muab thiab tshaj tawm xov xwm loj xws li ABC News, CNN, Yahoo News, Google News, los yog lwm lub chaws tso tawm xov xwm ua yeej muaj npe nrov los... Hmoob cov chaws sau xov xwm tawm muaj tseeb yog Suab Hmoob, Hmong Times, thiab Hmong Today.

Yog koj pom xov xwm sau txog Hmoob tawm rau chav nruab tug uas koj tsis tau pom los li es xav kom peb soj ntsuam taug qab, koj sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.

1 comment:

 1. Hello Rick,

  This is ZaubQaub.com responding to your post. We have a few words to say to everyone.

  We want to assure you and all your viewers that our website only produces quality articles, and we do not write to slander anyone or start internet wars. We at ZQ feel that the Hmong community deserves to hear about all social, economical, grammatical, and theoretical issues that might affect them or their loved ones, and to bring some lightheartedness to a news world that’s full of gloom and doom. We are one people, one world, and we only wish to share the wacky things that go on around us or quite possibly only in our heads for mutual laughter. In our deepest hearts, we only wish the best for everyone no matter how much we make fun of them.

  Thank you for mentioning us on your blog. We're grateful for your kindness. We hope this clarifies the position of our news website. If there's anything you have questions or concerns about, please don’t hesitate to contact us.

  Sincerely,

  Zaub Qaub News Team
  zaubqaub@zaubqaub.com  Nyob zoo tij laug Rick,

  Peb yog pab npawg uas nyob ntawm chav nruab tug ZaubQaub.com. Peb xav los hais ob peb lo lus rau sawv daws.

  Peb sau cov xov xwm cuav no tsis yog los tshum leej twg los tsis yog kom muaj plaub. Cov xov xwm cuav no mas lam nyeem kom lub siab txhob hnyav xwb. Peb yog ib haiv hmoob, yuav tsum muaj kev sib haum thiab kev sib luag. Yeej xav kom sawv daws tas nrho muaj koob muaj hmoov thiab txawj ua lub neej zoo xwb.

  Xav ua koj tsaug tias koj sau txog peb hauv koj lub blog. Qhov no peb sau kom nej pom qhov tseeb xwb. Yog muaj dab tsi xav hais ntxiv thov sau email rau peb. Ua tsaug.

  Sau npe,

  Zaub Qaub Xov Xwm
  zaubqaub@zaubqaub.com

  ReplyDelete