Sponsored Links

Monday, April 6, 2015

TIG SAIB HMOOB LUB NEEJ 40 XYOO TAS LOS NYOB RAU MESKAS:


40 xyoo uas Hmoob tau khiav tawm hauv teb chaws nplog ua neeg thoj nam tuaj mus pib lub neej tshiab nyob rau ntau lub teb chaws. Hmoob lub neej hloov mus ntau rau tej yam zoo thiab tej yam tsis zoo. Muaj tig saib keeb kwm ntawm peb haiv Hmoob tau tuaj nyob rau teb chaws meskas uas peb Hmoob ib phaum neeg (generation) ua tau tso tseg thiab txhawb tau rau peb haiv Hmoob RAU FEEM LOJ THIAB ROOS TAU PEB HAIV HMOOB SAWV DAWS uas yog li qhov kuv pom xwb muaj raws li no:

NAIS PHOOS VAJ POV PHAUM:
Lawv (peb cov ua niam ua txiv) pug thiab coj peb tuaj pib lub neeg tshiab nyob rau teb chaws meskas thiab lwm lub teb chaws. Sawv daws sib pab tsoo kom Hmoob muaj koob muaj npe thiab tau tuaj pib lub neej nyob meskas thiab lwm lub teb chaws. Pom tau tias lawv phaum no muaj kev sib hlub thiab sib pab heev. Muaj ib qhov dab tsis, tsev yeej tsis txaus ntim sawv daws li.

COV TUAJ LOJ HLOB NYOB RAU TEB CHAWS MESKAS:
Lawv tsim tau Hmoob Xov Xwm (Hmong Media included TV and Radio both LIVE and online) los thuav qhia txog Hmoob nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no hais txog kev tshwm sim rau peb haiv Hmoob. Qhov nov ua rau peb Hmoob tsis hais nyob rau qhov twg muaj kev sib paub txog yam zoo thiab tsis zoo ntawm peb haiv Hmoob. Kis no pom tau tias txhawb nqa tau peb haiv neeg Hmoob rau sab kev kawm mus tau deb heev tshwj xeeb yog nyob rau sab teb chaws nplog, teb chaws nyab laj, thiab lwm lub cov teb chaws me.

Sib tw nrog luag lwm haiv neeg ua neeg sawv cev rau laj mej pej xem meskas xws li Senator Mim Muas, Senator Foom Hawj, los rau lwm cov uas yog theem qis zog.

COV TUAJ YUG NYOB RAU TEB CHAWS MESKAS:
Phaum no ne, lawv yuav baj ua tau dab tsis los roos thiab sawv cev rau peb haiv neeg Hmoob?

LUB NEEJ PEM SUAB:
5 xyoo mus rau 10 xyoo tom ntej no ces cov phaum ua niam ua txiv lawv yuav ncaim peb haiv neeg Hmoob mus li ntawm 98 feem puas lawv.

LUS NUG:
KOJ NE XAV LI CAS TXOG LUB NEEJ NTAWM HAIV NEEG HMOOB tshwj xeeb yog lub neej nyob rau meskas rau yav tom ntej tias yuav zoo mus li cas ntxiv?
 

No comments:

Post a Comment