Sponsored Links

Wednesday, September 30, 2015

Teeb meem nyob rau ntawm lub koom txoos LAO FAMILY FOUNDATION - 09/29/2015


Kuv xav tias tom qab ntawm lub rooj thuav tawm lus los yog Conference los ntawm lub koom txoos LAO FAMILY FOUNDATION rau lub 9 hli ntuj hnub tim 29 xyoo 2015, ua rau sawv daws tau taub txog cov pab pawg neeg khiav dej num nyob rau hauv lub koom txoos LAO FAMILY FOUNDATION no tshaj yav tas los.

Raws li hais tawm ntawm LAO FAMILY FOUNDATION LUB CONFERENCE (9/29/2015):

Nyob rau hauv LAO FAMILY FOUNDATION muaj ob pab neeg khaiv dej num nyob rau hauv xwb lis:
1.  Board of Trustees
2.  Board of Directors

Cov Board of Trustees yog cov muaj zog tshaj thiab muaj feem txiav txim tau rau cov Board of Directors.  Yog cov Board of Directors, leej twg, yuam txoj cai uas tau teev tseg, pab Board of Trustees muaj cai rho nws tawm.   Cov Board of Directors nyob rau hauv lub koom txoos LAO FAMILY FOUNDATION khiav dej num raws txoj cai tau teev tseg los ntawm cov Board of Trustees xwb.  Cov Board of Trustee yog cov los tswj cov cai thiab kom tswj rau kev ncaj ncees ntawm kev khiav dej num mus los rau ntawm 2 lub koob tsheej loj uas yog HMOOB JULY 4TH thiab MINNESOTA HMOOB LUB PEB CAUG.

Qhov teeb meem ua rau yuav luag txhua txhua tus tsis tau taub yav tas los txog rau hnub 09/29/2015 yog sawv daws xav tias cov “Board of Directors” ces yog cov nyob rau ntawm lub koom haum LAO FAMILY COMMUNITY.

Qhov teeb meem ziag no, raws li tau hais tawm los ntawm cov Board of Trustees sawv cev ntawm lub koom txoos LAO FAMILY FOUNDATION rau lub 09/29/2015, yog qhov hais tias cov Board of Directors tsis kam los qhia lawv cov dej num rau cov Board of Trustees nyob rau hauv lub koom txoos LAO FAMILY FOUNDATION.

Qhov teeb meem no tsis muaj feem cuam tshua rau lub ntawm koom haum LAO FAMILY COMMUNITY.

Xav thiab cia siab tias kuv cov lus sau no yuav qhia tau qhov meej txog ntawm 2 pab neeg khiav dej num nyob rau hauv lub koom txoos LAO FAMILY FOUNDATION.

Yog koj muaj lus tsis sib tau taub qhov twg, sau ntawv nug tau rau ntawm info@shrdo.com.

No comments:

Post a Comment