Sponsored Links

Friday, April 24, 2015

Lus teb rau cov phooj ywg uas tau sau ntawv mus rau Suab Hmoob

Txog rau ntawm Zeb Yaj thiab As-leev Lis nkawd cov teeb meem, peb tau txais ntau tsab emails sau mus rau peb nug txog thiab xav paub txog ntau yam.   Yog yuav teb nej ib daim zuj zus ces yuav ntau heev tab sis cia kuv muab coj los teb ua ib qhov rau ntawm rau sawv daws nyeem.

Ua ntej tshaj plaws, yog nej leej twg sau email mus rau peb es nej tsis kam qhia nej lub npe tiag thiab nej tsis muab nej tus xov tooj tiag ces peb tsis saib nej cov emails.  Nej cov emails yuav cia li raug hro tawm pov tseg tas.  Qhov nov yog ib qhov tseem ceeb heev.  Yog nej leej twg xav tias yuav sau ntawv mus rau peb tab sis ho ntshai tsam peb ho paub tias nej yog leej twg no ces txhob sau zoo dua vim sau los yuav tsis txog peb.  Peb tseeg tias yog nej leej twg mob siab txog Hmoob thiab yuav kho Hmoob tiag, nej yuav tsis zais nej tus kheej.  Cov tib neeg zais lawv tus kheej, feem ntau, yog cuav thiab xav tshwm sim teeb meem rau sawv daws xwb.

Qhov tseeb tiag thiab muaj pov thawj ntawm qhov teeb meem Zeb Yaj thiab As-Leev Lis yog qhov koj thiab kuv peb txhua leej txhua tus pom nyob rau hauv qhov video uas yog muaj ib tug neeg tau mus yees tso tawm rau sawv daws pom xwb.  Tus neeg yees qhov duab mus kev no, peb tsis paub thiab tsis muaj pov thawj tias yog leej twg.  Txhua yam tib neeg nyob rau sab tim meskas thiab tim nplog tau sib tawm tsam sib ceg nyob rau hauv duab yees mus kev thiab sib sau ntawv sib pa thab mus mus los los, cov nov yog nyias hais nyias thiab nyias rov ua rau nyias xwb.

Nyob rau txhua txhua lub teb chaws, muaj txoj cai tswj txog cov neeg ncig ntiaj teb (traveler).  Yog leej twg ua txhaum txoj cai ntawm lub teb chaws nws mus ncig ces lub teb chaws ntawv yeej muaj feem rau lub txim raws nws raws txoj cai ntiaj teb (International Law).  Ho yog cov laj mej pej xeem nyob rau lub teb chaws ntawv yog cov tau ua txhaum rau cov neeg mus ncig ces lwm lub teb chaws yeej muaj cai los muab lub txim rau cov laj mej pej xeem nyob rau ntawm lub teb chaws ntawv tib yam.  Kis no kom peb Hmoob sawv daws txhob ua siab me.  Kuv ntseeg tias tsoom hwv nplog thiab meskas yeej taug qab thiab yuav muaj kev sib tham muab qhov xaus los rau qhov teeb meem no lawm.

Kev sib cav sib ceg ntawm cov phooj ywg nyob rau sab teb chaws nplog, teb chaws thaib, thiab teb chaws meskas txog qhov teeb meem no yog ib qhov uas yuav pab tsis tau sawv daws tab sis yuav ua rau sawv daws sib rug deb zuj zus.  Thaum kawg yuav ua rau sawv daws sib ntxub xwb.  Xav kom sawv daws muab xav rau qhov dav, qhov loj, uas zoo li lub kaum roos rau txhua yam, peb Hmoob txoj kev sib hlub sib pab thiab sib txhawb thiaj li yuav muaj loj hlob tuaj.  Tsis li ces, Hmoob kev sib hlub, sib pab, thiab sib txhawb yuav ploj zuj zus mus.

Kuv xav thiab cia siab tias nej txhua leej txhua tus nyeem kuv cov lus no lawm nej yuav kag siab zoo txog qhov tseem ceeb ntawm tias peb yog ib haiv neeg Hmoob.

Yog nej leej twg muaj lus dab tsis, sau ntawv tau tso tseg rau hauv qab no los yog sau email mus rau kuv tau rau ntawm info@shrdo.com.

Ua tsaug,

Rick Vamlwm Vaj

No comments:

Post a Comment