Sponsored Links

Thursday, April 30, 2015

Xwm txheej tshwm sim tsis zoo rau lub 4 hli ntuj xyoo 2015

Muaj ntau yam tshwm sim tsis zoo rau tib neeg ntiaj teb rau lub 4 hli ntuj xyoo 2015 no.

Ntawm peb Hmoob:  Zeb Yaj ntau thiab hawv yuav tua As Leev Lis nyob rau teb chaws nplog.  Teeb meem ntawm Zohn K. Yaj nws tau tsav tsheb nrau nws poj niam tom qab nkawd rov los txog tsev ua rau tub ceev xwm muab Zohn kawm thiab nws poj niam raug kho nyob rau ntawm tsev kho mob.

Rau lwm haiv neeg:  Av qeeg nyob rau teb chaw Nepal ua rau tib neeg tuag ntau tshaj li ntawm 6,000 tawm leej.  Cov neeg dub tsis txaus siab rau tub ceev xwm nyob rau nroog Baltimore, lawv tau tawm tsam tsoo vaj tsoo tsev ua rau ntau yam puas tsuaj.

Nram qab no yog cov duab yees mus kev thiab xov xwm pov thawj txog kev tshwm sim tsis zoo rau tib neeg nyob hauv lub ntiaj teb no rau lub 4 hli ntuj xyooZeb Yaj ntau thiab hawv yuav tuaj As Leev Lis.
 
Zohn K. Yaj tsav tsheb ntsoo nws poj naim, nws raug kawm nyob tsev laj cuj

Cov neeg dub nyob meskas tsis txaus siab rau tub ceev xwm nyob rau Baltimore teb chaws meskas
 
As qeeg nyob rau teb chaws Nepal uas rau tib neeg tuag coob tshaj li ntawm 6000 tawm leej.
 
Yog ib xyoo uas tsis zoo kiag rau tib neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb no rau xyoo 2015.
 
Tshe yog li cov laus ib txwm hais "Tshe lub ntiaj teb no yuav ua npog tiag tiag los cas..."
 
Lus quag hu rau ib tsoom phooj ywg sawv daws tias txawm nej ho yuav mus qhov twg los yuav tau xyuam xim thiab ua zoo saib.  Vim tsis paub tias dab tsis yuav tshwm sim rau ib pliag, hmo no, hnub no, los yog tag kis.
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment