Sponsored Links

Monday, April 27, 2015

Duab yees los ntawm zaj yeeb yaj NAG CAWM SEEJ

Lub 4 hli ntuj hnub tim 25 xyoo 2015, pab tub ntxhais kawm ntawv theem siab nyob rau ntawm lub tsev kawm thiab qhia ntawv UNIVERSITY OF WISCONSIN LA CROSSE tau ua ib zaj yeeb yaj muaj lub npe tias NAG CAWM SEEJ.  Yog ib zaj yeej yaj qhia txog kom peb Hmoob sib hlub thiab kom poj niam thiab txiv neej muaj vaj huam sib luag los sib pab peb haiv neeg Hmoob mus rau yav pem suab.

Nram qab no yog cov duab yees los ntawm zaj yeeb yaj no:

Nrog 3 tug los sau txog zaj yeej yaj NAG CAWM SEEJ sib tham
Interviewed the writers of NAG CAWM SEEJ

Nrog 3 tug los sau txog zaj yeej yaj NAG CAWM SEEJ sib tham
Interviewed the writers of NAG CAWM SEEJ

Nrog tus thawj tswj ntawm koom haum H.O.P.E. sib tham
Interviewed the president of H.O.P.E.


NAG CAWM SEEJ scene
NAG CAWM SEEJ scene
NAG CAWM SEEJ scene


NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene


NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene

NAG CAWM SEEJ scene
Tig los saib tau qhov yeeb yaj no yuav tso tawm nyob rau ntawm  SUAB HMONG NEWS YOUTUBE CHANNEL

No comments:

Post a Comment