Sponsored Links

Friday, May 1, 2015

Zeb Yaj ntau As Leev Lis tshwm nyob rau xov xwm FOX NEWS hauv teb chaws meskas


Nyob rau lub 4 hli ntuj tim 30 xyoo 2015, qhov duab yees mus kev ntawm Zeb Yaj ntau thiab tau hawv yuav tua As Leev Lis tau muaj xov xwm tawm nyob rau ntawm tshooj TV FOX News nyob rau teb chaws meskas.  Qhov nov txhais tau tias luag lwm haiv neeg pawg loj (coob) pom qhov Zeb Yaj nqa rab riam ntau thiab hawv yuav tua As Leev Lis.

Li kuv tau sau ntawv quag hu rau cov phooj ywg sawv daws yav tas dhau los.  Qhov teeb meem ntawm Zeb Yaj ntau thiab hawv yuav tua As Leev Lis uas peb sawv daws tau pom ua pov thawj nyob rau hauv daim duab yees mus kev yog ib qhov teeb meem yuav hais mus txog rau theem siab ntawm teb chaws nplog thiab teb chaws meskas vim Zeb Yaj yog neeg pej xeem nplog ho As Leev Lis yog pej xeem meskas.  Thaum zoo li no lawm ces neeg thoob plaws hauv lub qab ntuj no luag yuav hais tias "pej xeem nplog tsis zoo los yog pej xeem meskas tsis zoo"  ib tug ua xwb yuav puas tsuaj mus thoob plaws rau lub teb chaws tus neeg ntawv nyob thiab nws haiv neeg lub npe. 

Xav kom sawv daws nco ntsoov hais tias TXAWM PEB YOG HMOOB TIB YAM LOS PEB TSIS YOG PEJ XEEM HMOOB, peb yog pej xeem ntawm lub teb chaws peb nyob.  Peb txhua tus yuav tau yoog txoj cai, ib leeg pom ib leeg muaj nqis, ib leeg saib ib leeg muaj nqis, paub sib hwm thiab paub sib zam. 

Ib qhov kuv xav muab coj los hais kom peb cov Hmoob nyob rau sab teb chaws nplog cov tseem tsis tau paub ho paub thiab tau taub txog kev hais lus thiab kev sib pab thab nyob rau hauv Internet xws li kaw duab mus kev sib cav li sawv daws pom txog ntawm Zeb Yaj thiab As Lees Lis los yog sib sau ntawv hais lus phem phem siv email mus los.  Nyob rau teb chaws meskas, muaj txoj cai hu tias "Freedom of Speech" txhais ua lus Hmoob tias "Ywj Pheej Ntawm Kev Tawm Suab".  Yog li cov Hmoob uas yog pej xeem meskas thiaj muaj cai hais lus thiab tawm suab li qhov lawv xav ntawm lawv tus kheej txog yam lawv pom thiab lawv paub.  Lawv muaj feem mus tawm tsam txog tej yam lawv ntseeg tau tias tsis muaj kev ncaj ncees rau lawv thiab ntau yam... Cov Hmoob nyob rau sab teb chaws nplog, vim nej txoj cai txawv, xav nquag hu kom nej sawv daws cov tseem tsis tau paub yuav tau ceev faj txog nej kev hais lus, sau ntawv, vim tsoom hwv theem siab paub txog txhua yam nej xa mus los nyob rau hauv Internet.  Nej cov paub lawm los haj yam zoo thiab nej ho yuav tau qhia rau cov phooj ywg, cov niam txiv kwv tij neej tsa sawv daws cov tseem tsis tau paub kom ho paub txog.

Hais txog tias qhov xwm txheej no ne ho mus zoo li cas lawm.  As Leev Lis sab: Nyob rau lub 5 hli ntuj tim 1 xyoo 2015 no, As Leev Lis tseem nyob rau hauv teb chaws nplog tos yuav mus hais rooj plaub tug no nrog rau tsoom hwv nplog.  Nyob rau hauv nroog Fresno xeev California, As Leev tsev neeg yuav muaj ib lub koom txoos sib tham nrog rau tsoom hwv meskas thiab Hmoob tsis ntev no.   Zeb Yaj sab: peb tsis muaj xov xwm tshiab li cas vim cov xov xwm peb hnov tsuas yog tib neeg hais xwb tsis muaj pov thawj txaus qhia rau nej sawv daws paub.  Thaum twg muaj xov xwm li cas ntxiv peb mam li tshaj tawm rau sawv daws paub.

Kuv ntseeg tau lawm hais tias qhov xwm txheej no yuav ua rau peb Hmoob nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj khwb no hloov mus ib kauj ruam txog kev sib hwm thiab sib hlub sib pab ntawm peb haiv neeg Hmoob.No comments:

Post a Comment