Sponsored Links

Sunday, May 3, 2015

Caij nplooj ntoos hlav nyob teb chaws meskas - 05/03/2015

Lub caij no (05/03/2015) yog lub caij nplooj ntoos hlav nyob rau teb chaws meskas lawm.  Tej toj roob hauv pes uas muaj ntoo ces twb pib ntsuab zom zaws thiab nplooj ntooa twb pib hlav ntsuab xwb xiab lawm thiab.  Tsis ntev li 2 rau 3 lub lim tiam ces hav zoov ntsuab xiab tuaj lawm. 

Cov duab hauv qab no yees lub 5 hli ntuj tim 3 xyoo 2015.  Siv kuv lub IPONE 5S yees xwb tsis zoo los lam saib!

 
 

Xyoo 2014 thiab 2015 no huab cua no ntev dua txhia niaj txhia xyoo nyob rau sab qaum teb hauv teb chaws meskas ces nplooj ntoos nyuam qhuav pib hla xwb ho nyob rau sab nruab nrab thiab yav qab teb chaws meskas ces nplooj ntoos twb ntsuab xiab puv tej toj roob hauv pem tas lawm.

No comments:

Post a Comment