Sponsored Links

Monday, May 4, 2015

Kev sib tham nrog rau Dr. Yaj Daus, 40 years Hmong in America Project


Lub 5 hli ntuj hnub tim 2 xyoo 2015, kuv tau muaj kev sib tham nrog rau Dr. Yaj Daus (Dr. Yang Dao) uas yog thawj thawj tus Hmoob kev ntawv tias Dauv Tawj (Doctoral) rau sab Social and Economic Development nyob rau lub nroog Brooklyn Park hauv xeev Minnesota.

Qhov kev sib tham zaum no yog ib qhov kev sib tham nyob rau ntawm Suab Hmoob Xov Xwm qhov laj txheej 40 XYOO HMOOB TUAJ NYOB TEB CHAWS MESKAS.  Sib tham txog ntawm Dr. Yaj Daus lub neej txog kev kawm, lub neej tuaj nyob rau yeej thoj nam tawg rog, lub neej tuaj nyob rau teb chaws Fabkis thiab Meskas thiab ntau yam.  Yuav tso tawm ntawm qhov kev sib tham no nyob rau lub 5 hli ntuj xyoo 2015 no nyob rau ntawm Suab Hmong News YouTube Channel.

 Sab Laug yog Dr. Yaj Daus    -    Sab Xis yog Richard Vamlwm Vaj
 Richard Vamlwm Vaj
Dr. Yaj Daus
 
 
Kev sib tham nrog rau Dr. Yaj Daus zaum no muaj ntau yam txog ntawm Hmoob txoj kev sib hlub, txoj kev ib leeg ua phem rau ib leeg, thiab kev ntawm Dr. Yaj Daus thiab Nais Phoos Vaj Pov nkawd kev sib raug zoo yav tas los thiab ntau yam.
 
Yog koj muaj lus nug txog Suab Hmoob Xov Xwm cov laj txheej, sau ntawv tau rau peb rau ntawm tus email no: info@shrdo.com.
 
 No comments:

Post a Comment