Sponsored Links

Wednesday, May 6, 2015

Kev xav rau ntawm Hmoob Tebchaws

Yuav luag txhua qhov chaws kuv mus hnov tib neeg cov phaum laus thiab ib feem ntawm cov ib nrab neeg sib tham txog Hmoob teb chaws.  Lawv nug kuv tias "Hmoob teb chaws ne puas yuav muaj tiag?" Thaum hnov dheev lo lus nug no ua rau kuv tsis paub yuav teb lawv li cas.  Txuas ntawv cov phooj ywg nyob rau teb chaws meskas, sab teb chaws plog, thiab teb chaws nyab laj sau ntawv ntau kawg tuaj rau hauv Suab Hmoob nug tias hnov thiab pom nyob hauv Youtube hais tias yuav muaj Hmoob teb chaws no ua puas yuav muaj tiag los lam hais xwb. 

Tom qab ntawv peb Suab Hmoob thiaj tau hu mus nrog Xeeb Xyooj uas yog tus thawj coj ntawm Hmoob Tebchaws tuaj sib tham nyob rau hauv Suab Hmoob rau sawv daws tau hnov.  Yog nej leej twg tsis tau pom thiab tsis tau hnov, nej mus saib tau rau ntawm no Xeeb Xyooj tham txog Hmoob Tebchaws thiab peb tau mus nrog Dr. Yaj Daus thiab Lis Pov Xyooj nkawd sib tham tias nkawd ne ho xav li cas txog rau ntawm Hmoob Tebchaws, nkawd tau teb li ntawm no Kev xav ntawm Dr. Yaj Daus thiab Lis Pov Xyooj txog Hmoob Tebchaws

Thaum cov phooj ywg sawv daws tau hnov Xeeb Xyooj thiab hnov kev xav los ntawm Dr. Yaj Daus thiab Lis Pov Xyooj txog Hmoob Tebchaws lawm, tus yuav hais li cas los muaj. 

Cov phooj ywg sawv daws, peb tau tuaj nyob rau teb chaws meskas tau 40 xyoo tim nkaus rau xyoo 2015 no lawm.  Raws li tau pom sawv daws cov ntawv sau txog ntawm Hmoob Tebchaws ua rau kuv tseem pom tau tias peb Hmoob txoj kev xav thiab kev paub tab tseem tsis tau muaj txaus yuav sawv los ua ib haiv neeg tiag tshwj xeeb yog ib feem ntawm cov nyob rau teb chaws meskas. 

Hais rau cov feem neeg uas xav kom muaj Hmoob teb chaws, yog lwm cov neeg uas tseem tsis tau paub txog nej lub hom phiaj, nej yuav tau mus tshawb fawb muab qhov tseeb tseeb ntawm nej lub hom phiaj tuaj tso rau kom cov tsis tau pom thiab tsis tau paub ho paub txog es kom sawv daws thiaj li paub txiav txim siab caum nej qab.  Nco ntsoov hais tias peb tuaj nyob rau lub teb chaws vam meej.  Yog yam yus ua ntawv yuav muaj cuam tshuam rau haiv neeg Hmoob ces yus pab pawg uas ntseeg txog ntawm lub hom phiaj yuav tau ua lub siab ntev thiab muaj kev mus qhia cob zwm yus lub hom phiaj rau tsev neeg Hmoob tsis hais nyob rau qhov twg kom tau paub txog ntawm lub hom phiaj.  Coj li no thiaj li yog yuav coj tau peb haiv neeg Hmoob mus ua ke thiab mus koom ua ib haiv. 

KUV KEV XAV TXOG NTAWM HMOOB TEBCHAWS.  Hmoob Tebchaws yog ib qhov kev ntshaw thiab kev npau suav xav kom muaj nyob rau ntawm peb yuav luag txhua txhua tus Hmoob tsis hais yuav nyob rau lub teb chaws twg tab sis raws kev nyob kev noj hauv lub ntiaj teb no mus rau feem kev taug ib theem rau ib theem ntawv cov teb chaws nyob thoob plaws hauv qab ntuj no, kev yuav muaj Hmoob Tebchaws tshe yuav tsawg kawg nkaus.  Muab tig saib peb haiv neeg Hmoob, peb tseem sib koom tsis tau ua ib haiv tiag.  Kev sib hlub peb tseem muaj nyob ntawm ncauj xwb tseem tsis tau muaj nyob hauv lub siab tiag.  Hnub twg peb Hmoob sib koom tiag tiag lawm, kuv xav tias Hmoob tsis xav kom muaj los yuav muaj.  Tab sis zoo li ziag no, txawm luag muab kiag ib qhov av rau Hmoob mus nyob los tshe thaum kawg Hmoob yuav rov sib tua Hmoob tuag tas.  Tseem tshuav ntev txog ntawm Hmoob lub neej kev sib hlub sib pab kom zoo li luag lwm haiv neeg tiag.

Kev coj tiam 21 no tsis zoo li yav tas los lawm.  Yog leej twg muaj peev xwm yuav coj Hmoob mus ib kauj ruam, tus ntawv yuav tsum tau los ua kom tau rau Hmoob pom nws qhov peev xwm thiab yam nws ua tau.  Cov nqis lus tseem ceeb yuav tau muab coj los nthuav rau haiv neeg Hmoob pom kom txhua tus kag siab txog.  Leej twg yuav ua tus coj yuav tsum sawv hlo los nres thiab los coj txhob xij zoo li niaj hnub no, Hmoob muaj teeb meem los yeej tsis muaj leej twg sawv hlo los tawm suab li.  Qhov no txhais tau tias Hmoob kev coj tseem tshuav deb.

Peb txhua tus yog yuav ua dab tsis yuav tau xyuam xim thiab ceev faj.  Li kuv twb tau hais ntau zaug rau sawv daws lawm tias cov phooj ywg nyob rau sab teb chaws nplog thiab teb chaws nyab laj yog nej tuaj sau ntawv teb txog lub ntsiab lus "HMOOB TEBCHAWS", nej yuav tau ceev faj vim tsoom hwv theem siab nyob ntawm nej lub teb chaws nrog rau tsoom hwv meskas ntsuas xyuas thiab paub txog txhua yam peb sawv daws sau tso tseg rau hauv Internet tsam THAUM KAWG sawv daws ho lam raug teeb meem.  Hmoob-Meskas los tib yam nkaus, sawv daws yuav tau ceev faj.

Kuv xav thiab cia siab tias peb HMOOB tsis hais nyob rau lub teb chaws twg yuav tig thiab muab lub siab los sib kho, sib qhia, sib pab, thiab sib txhawb kom peb haiv Hmoob tsuas vam meej mus lawm yav tom ntej xwb.

Cov lus kuv sau hais saum no yog kev xav ntawm kuv tus kheej.  Yog koj muaj lus xav nug txog cov nqi lus saum toj no, sau ntawv tau tso tseg hauv qab no los yog rau tus email info@shrdo.com.

1 comment:

  1. Peb Tsob Hmoob Yeej coj tus cwj pwm zoo li no tos luag lwm haiv neeg saib tsis taus Hmoob!!!! Cov Hmoob Tebchaw no nws yog cov mus nyeem ntawv Phajhauj ntau thiab teev txog Soob Lwj Yaj cov ntawv Phajhauj xwb nws tsis yog ib pab ib pawg neeg kawm ntawv qeb siab rau lub ntuj Memkuj no. Tab sis nyob rau Soob Lwj Yaj cov lus foom tseg tau hais tias yog Pub thawj puab zib los tsuas yog tus tua Soob Lwj ces thaum Hmoob rov ras txog thaum ntawv Hmoob yuav sawv tab sis yog Hmoob tua Soob Lwj ces hnub twg Hmoob sawv los nyeem thiab teev ntawv Soob Lwj ces Hmoob sawv los sib ntswj. Yog li no Peb Hmoob tab tom yuav txog theem kev no ntag peb Hmoob yog peb tsis thim xav thaum kawg cov tuaj Memkuj yuav yog cov yeej hos cov tuaj Hmoob Tebchaw yuav puas ntxoog mus. Vim Soob Lwj yeej tau foom ua ntej nws txoj sia tu!!!! Peb Hmoob yog yuav muaj Tebchaw ces thaum Txiv Nai Phoo Vaj Pov tseem Coj ces yeej muaj lawm mog peb Hmoob. Niam no twb li lawm!!!!! Yog yuav rov muaj Hmoob tebchaw yuav yog txog thaum Peb Hmoob los ua ib Xeem Hmoob lawm xwb thiab peb Hmoob yuav los Ua tau tus President rau Memkuj tebchaw no hnub twg hnub ntawv thiaj yuav muaj Hmoob Tebchaw mog peb Me Nyuam Hmoob. Kuv yog me nyuam Hmoob Yajsab tuaj rau tebchaw no xyoo 1979. Tu tu siab kawg vim Hmoob tsis los sib hlub, Sib pab, sib txhawb, sib nqa, Sib Coj, sib poog ua npoj thiaj nyob tau noj.

    ReplyDelete