Sponsored Links

Sunday, May 10, 2015

Duab keeb kwm ntawm Hmoob cov thawj coj

Yuav luag txhua txhua zaug kuv mus txog rau lub nroog St. Paul xeev Minnesota, kuv mus saib cov duab keeb kwm ntawm Hmoob cov thawj coj.  Tshwj xeeb heev yog kuv txiv, Col. Nkais Tub Vaj.

Lub 5 hli tim 9 xyoo 2015, tom qab thaum hauj lwm tiad rau ntawm kev yees duab sib tham rau qhov 40 Xyoo Hmoob Tuaj Nyob Rau Meskas, kuv tau mus saib cov duab keev kwm no.

Ob daim duab tom kuv qab, saib mus nyob rau sab laug yog Lis Lwm, Hmoob tus tsav dav hlau tua rog tshaj lij tshaj plaws nyob rau hauv Hmoob keev kwm.  Sab Xis yog Col. Nkias Tub Vaj, yog kuv txiv, ib txwm paub yog tus kav tag hro rau sab qaum teb Hmoob Sam Neua thiab Phus Pham Thib los yog Niag Tsua.

3 daim duab nyob tom kuv qab, xav thiab cia siab tias nej txhua leej txhua tus yuav paub txog lawm.


40 xyoo pib lub 5 hli ntuj tim 14 xyoo 1975 txog rau lub 5 hli ntuj tim 14, 2015 lawm.  Hmoob txhua tus yuav tau tig nco txog lub txiaj ntsis ntawm Hmoob cov thawj coj uas hlub haiv neeg Hmoob thiab tau ua ntau yam pab haiv neeg Hmoob.

Thov kom Hmoob tsis hais nyob rau lub teb chaws twg txawj sib hlub sib pab sib txhawb thiab sib hwm.

No comments:

Post a Comment