Sponsored Links

Friday, August 5, 2016

Yeej thoj nam tawg rog Vib Nais ziag no

Tau ntau lub xyoo dhau los uas muaj Hmoob khaiv tawm ua neeg thoj nam tawg rog tuaj mus nyob rau lub zos yeej thoj nam tawg rog Vinai coob tshaj li ntawm 50,000 tawm leej.  Ziag no zoo li cas lawm?  Saib cov duab hauv nov.

Yog koj tau nyob lub zos yeej thoj nam tawg rog no los koj puas tseem nco tau tej chaws thiab?

Qub zos yeej thoj nam tawg rog Vib Nais nyob rau sab hnub tuaj qaum teb teb chaws thaib.


No comments:

Post a Comment