Sponsored Links

Friday, November 2, 2018

2018 Fall season in America - Caij nplooj ntoos zeeg nyob teb chaws meskas

Cov duab hauv qab no yog yees nyob rau lub 11 hli tim 2 xyoo 2018 nyob rau nroog Milwaukee, Wisconsin.  Yog lub caij nplooj ntoos zeeg nyob rau teb chaws meskas.

Koob yees duab siv PANASONIC GH5 nrog rau ntau lub lenses: Canon 50mm, Sigma 30mm,, Panasonic 12-60mm, thiab Tokina 11-16mm.


No comments:

Post a Comment