Sponsored Links

Monday, February 8, 2016

Kev ntaus nplej siv tsheb nyob rau teb chaws nplog

Xyoo 2013 lub 4 hli ntuj nrab, kuv thiab Victor M. Vaj wb tau mus ncig nyob rau teb chaws nplog.  Muaj ib hnub wb tau mus koom kev ntaus nple siv tsheb nyob ze rau ntawm lub nroos Nas Xas Las tawm ntawm nroog Vees Cam mus li 40 feeb kev.

Qhov kev ntaus nplej siv tsheb zoo li no yog thawj thawj zaug ntawm kuv mus pom.  Nws yog ib qhov yooj yim heev hais txog lub neej kev ntau nplej li nej pom no.  Sawv daws cov nyob ze kev tsheb ces siv tsheb zoo li nej pom li no lawm xwb. 

Lub caij wb mus koom zaum no yog ntaus tag hro tau 40 hnav nplej ces muab 2 hnab rau tus tswv tsheb ntau nqi ntau nplej.

Mus saib tau kuv thiab Victor M. Vaj wb mus koom kev ntau nplej siv tsheb nyob rau ntawm qhov video no:  NTAUS NPLEJ SIV TSHEB NYOB TEB CHAWS NPLOG


Yog nej leej twg muaj lus nug, sau ntawv rau tus email no info@shrdo.com.


No comments:

Post a Comment