Sponsored Links

Saturday, January 9, 2016

Duab yees los ntawm kuv lub xov tooj tshiab yog Samsung 6S Edge Plus

Ua ntej xyoo 2016 kuv tau yuav lub xov tooj tshiab yog lub Samsung 6S Edge Plus los hloov kuv lub xov tooj qub yog lub Iphone 5S.  Muaj tej yam zoo tej yam tsis zoo nyob ntawm yus tus kheej siv rau txhua hnub.  Kuv yuav qhia me ntsis nyob rau nram qab no.

Nyob rau nram no kuv tau yees ib cov duab siv lub xov tooj tshiab Samsung 6S Edge Plus uas yog yees nyob ze rau ib cheeb tsam ntawm lub nroog San Francisco hauv xeev California.

Lub no yog kuv lub xov tooj qub yog lub IPhone 5S:


Lub no yog lub xov tooj tshiab uas yog lub Samsung 6S Edge Plus:

Cov duab hauv qab no yog yees siv kuv lub xov tooj tshiab Samsung 6S Edge Plus yees nyob rau ntawm Golden Gate Park thiab ib cig cheeb tsam ze ntawm nroog San Francisco hauv xeev California:
Nram qab no kuv yuav qhia txog qhov zoo thiab tsis zoo ntawm 2 hom xov tooj no raws li kev ntawm kuv siv:

Lub xov tooj IPHONE 5S:
Qhov zoo rau kuv ntawm kuv kev siv:
1.  Tsis nco txhawj txog Virus thiab cov program khaiv tom qab
2.  Mloog tau cov lus kaw tseg nyob rau ntawm SKYPE
3.  Xa duab siv email yooj yim heev

Yam tsis zoo:
1.  Qeeb dua lub Samsung 6S Edge Plus.

Lub xov tooj SAMSUNG 6S EDGE PLUS:
Qhov zoo rau ntawm kuv kev siv:
1.  Ceev dua lub IPHONE 5S lawm li 10 baug
2.  Video thaij tau 4K
3.  Duab yees siv tau RAW thiab
4.  Samsung qhov ntsuam xyuas txog yus lub siab dhia ceev bau li cas (heart) thiab kev nyuab siab (Stress).

Yam tsis zoo:
1.  Mloog cov lus hu kaw tseg rau ntawm SKYPE tsis tau
2.  Xa duab nrog email tsis yooj yim baum li IPHONE

Yog koj muaj lus nug dab tsis, sau ntawv tau rau kuv rau ntawm info@shrdo.com.
No comments:

Post a Comment