Sponsored Links

Tuesday, July 7, 2015

Lao Famly Foundation lub koob tsheej HMONG J4 nyob rau xyoo 2015

Lao Family Foundation lub koob tsheej tshwm sim rau lub caij ntuj sov hu tias HMONG FREEDOM CELEBRATION los yog HMOOB J4 tau tshwm sim tiav rau lub 7/05/2015 no nyob rau nroog St. Paul xeev Minnesota lawm.

Pom tau tias kev tswj txog ntawm lub koob tsheej rau xyoo 2015 no txawv tshaj txhia niaj txhia xyoo yav tas dhau los.   Qhov nov ua rau coob tus cov tau tuaj koom thiab txhawb lub koob tsheej no tsis txaus siab thiab lawv tau quag hu kom cov tswj ntawm lub koob tsheej no yuav tsum tau hloov thiab kho kom zoo ntxiv mus. 

Nyem ntawm no mus saib tau Suab Hmoob Xov Xwm muab rau hnub ib ntawm lub koob tsheej
Nyem ntawm no mus saib tau Suab Hmoob Xov Xwm muab rau hnub ob ntawm lub koob tsheej.

Qhov ua rau cov tau tuaj koom thiab txhawb lub koom tsheej ntau tus tsis txaus siab yog:

1.  Koom txoos LAO FAMILY FOUNDATION tsis muaj neeg txaus ua hauj lwm nyob rau ntawm rooj vag rau thawj thawj hnub (07/04/2015) thiab tsis muaj cov khoom kom txuas los ntsuam xyuas tib neeg tsam cov tib neeg qee tus ho lam nqa phom thiab riam tuaj rau hauv lub koob tsheej.  Qhov nov ua rau cov tib neeg tau tuaj sawv ua kab tos li ntawm 2 teev thiaj tau kag.  Cov tuaj tos ntawm qhov rooj ntxov ntxov li puag thaum 5 teev sawv ntxov feem coob yog cov tub ntxhais tuaj sib tw nyob rau hauv lub koob tsheej no, yog lawv mus tsis raws li lub sij hawm teev tseg ces lawv yuav raug LAO FAMILY FOUNDATION muab lawv hro tawm tsis pub koom kev sib tw tab sis LAO FAMILY FOUNDATION ho tsis qhib rooj vag cia tib neeg kag thiab ces ua rau coob tus ntswv siab thiab tsis txaus siab.2.  Cov me nyuam yau hnub nyoog 1 xyoo los rau hauv yog niam thiab txiv los yog tus coj tsis nqa lub cab es muab tus me nyuam tso rau hauv ces them tus nqi ntawm rooj vag thiab pub kag tau mus rau sab hauv.

3.  Cov laus tshaj li ntawv 60 xyoo los yuav tsum them tus nqi thiaj pub kag rau hauv. 

4.  Hnub kawg ntawm lub koob tsheej no LAO FAMILY FOUNDATION tau txwv tsis pub cov tuaj saib kag mus rau hauv lub koob tsheej txij 7 teev tsaus ntuj mus rau yav lig.

Hais txog kev lom zem rau cov tuaj koom thiab txhawb tau saib tsis muaj ntau li txhia niaj txhia xyoo lawm.  Tsuas yog saib kev sib tw ncaws pob, ntau pob, ntau tuj lub, txawb pob, ncaws kab taub, thiab lwm yam xwb. 


Cov laj luam tuaj muag lawv cov khoom thiab tau tuaj txhawb lub koob tsheej no los pom tau tias tsawg dua txhia niaj txhia xyoo tib yam.  Ib lub rooj muag khoom uas yog tsis yog muag khoom noj khoom haus yog $750.00 dollar.

Thawj hnub LLF muag cov pib kag ntau tshaj li ntawm 40,000 phav tawm daim.  Ib daim pib yog $5.00.

Vam Txoov Vaj uas yog Nais Phoos Vaj Pov ib tug tub tau tuaj qhib lub koob tsheej nyob rau xyoo 2015 no.

Kuv sawv cev hauv cov tub ntxhais muab xov xwm hauv Suab Hmoob ua tsaug rau Txiab Neeb Vaj nrog rau cov neeg ua hauj lwm rau nws uas tau los tswj lub koob tsheej tiav hlo tsis muaj teeb meem cov nyom txog kev sib ntau sib tua thiab puas tsuaj yam loj.  Cov teeb meem sawv daws tsis txaus siab ntawv yog ib qhov kev kawm rau peb txhua tus cov tuaj koom thiab xav tias nej los yuav yog ib yam nej kawm thiab coj mus hloov nej tus kheej kom ho tswj tau lub koob tsheej no zoo tshaj xyoo 2015 no mus rau yav tom ntej.

Yog nej muaj lus nug txog dab tsis, sau ntawv tau rau peb rau ntawm info@shrdo.com.

No comments:

Post a Comment